Viktig information från Medtronic 10 augusti 2015
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Företagets info i sammandrag
 
Viktig information
  1. Meddelande om återkallande av MPA MiniMed 640G
  2. Lanseringen av MiniMed 640G 1,8 ml ställs in
 
  1. Meddelande om återkallande av MPA MiniMed 640G
 
Medtronic meddelande
...

Att utskrivningen av CGM-mätare ser olika ut i olika landsting kommenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till Sveriges Radio:

– ”Det kan ju innebära att ett barn eller en vuxen kan få det här förskrivet på en vårdcentral eller en specialistenhet, men inte en annan. Att vi inte lyckats

...

The type 2 diabetes drug metformin could be used to lower cholesterol levels, according to new research.

The study, conducted by researchers at the German Diabetes Centre in Düsseldorf, analysed the blood samples of more than 1,800 participants.

The researchers looked for metabolites that would

...

https://www.facebook.com/pages/Barndiabeteskampen/843845832359188

Se svarsinsändare  Landstinget Dalarna ser positivt på ny teknik inom diabetesvården

Debatt

Svar debattartikel om diabetesvård för barn och vuxna i Dalarna i DD 23/7 2015:

Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att

...

Övervikt är ett växande hälsoproblem i så gott som hela världen, där den hittills effektivaste behandlingen torde vara överviktskirurgi. I dagens läge utförs företrädesvis Gastric ByPass (c:a 95% av Sveriges c:a 8000 årliga överviktsoperationer), även om antalet Gastric Sleeve operationer ökar

...

Medtronic warns on potential MiniMed pump glitch

July 28, 2015 

Medtronic is informing customers with a select number of its MiniMed 620G and 640G insulin pumps of an issue with the Bolus screen displaying a bolus amount that is not up to date, according to an FDA report filed last week.

Medtronic began

...

Sverige har tredje plats i diabetes-incidens bland unga människor efter  Finland och Sardinien. En femtedel av befolkningen har invandrarbakgrund.

Vi har ett flertal invandrare från länder där risken för typ1 diabetes (T1D) är avsevärt lägre än hos oss. Migration som ett naturligt experiment är ett

...

“The results of the study are highly promising and in line with previous published [type 2 diabetes] prevention studies,” Saila B. Koivusalo, MD, of the department of obstetrics and gynecology at the University of Helsinki and Helsinki University Hospital, told Endocrine Today. “These findings may

...

Du ser den. Den vanliga sidan som du kanske besökte ofta har ändrats. Vi har moderniserat och spetsat den teknisk. Nu når vi våra läsare längre med länkning till andra system som sprider vårt budskap. Vi håller i trådarna för det mesta inom diabetologi i Sverige och vi uppdaterar

...

Increased risk for fracture, beginning in childhood and extending through life, is associated with type 1 diabetes, according to recent study findings published in Diabetes Care. 

David R. Weber, MD, MS,of Golisano Children’s Hospital, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, and

...

In patients with type 1 diabetes, poor glycemic control was associated with increased long-term risk for death and major adverse CV events after CABG in a population-based cohort study.

Researchers investigated whether preoperative HbA1c levels predicted death or CV events after CABG for patients

...

Reuters Health. People with type 2 diabetes who skip breakfast and fast until noon may have blood sugar spikes throughout the day, a small study suggests.

 

When 22 patients with type 2 diabetes missed their morning meal, they had higher-than-usual surges in blood sugar after lunch and dinner, the

...

Christina Kennedy Dagens medicin var ytterst ansvarig för olika sessioner och moderator kring diabetes

30 proc mindre insulinpump sedan landstingen tog över ekonomiskt ansvar dec 2013 från TLV.
Dessförinnan hade insulinpump varit i Sverige ett fritt nationellt diabeteshjälpmedel, inom

...

Möte i Visby 30/6 Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvården sätt att möta patienterna. Framtidens sjukvård behöver tänka nytt – men hur?
Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitets- sjukhuset, Anders Ekblom,

...
En ung patient uppsöker en närakut i Stockholm med klassiska diabetessymtom, förhöjt blodsocker, och fler andra tydliga symtom som visade sjukdomens allvarlighetsgrad.
Men istället för att remittera akut till sjukhus, som föräldrarna ville, skickades han hem.
Det agerandet innebär en fara för
...
Så här noggranna ska
P−Glukosresultaten vara från och med 150701
 
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar anges här som mål för noggrannheten, det vill säga hur mycket ett mätresultat får avvika från det sanna glukosvärdet hos patienten. Kravet på noggrannhet varierar med syftet med mätningen. Fyra
...

Vad skulle det kosta att rädda fler patienter från livshotande komplikationer? Och vad skulle vi vinna om fler patienter nådde sina behandlingsmål? Se Program.

1 juli Diabetes – hur många fler liv kan vi rädda i
morgon om vi gör som vi ska i dag?
Vad skulle det kosta att rädda fler

...

Med kunskap om vad vår genetiska variation innebär kan framtidens diabetesvård individanpassas med färre komplikationer och ökad livskvalitet som följd.

Panelen: Fredrik Hed, moderator, Christina Lloyd, Fredrik Löndahl, Karin Wåhlander, Heidi Stensmyren och Hindrik Mulder.

Vid seminariet ”Genvägen till

...

Svenska Läkaresällskapet

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum
Svenska Läkaresällskapet - 2015-07-03

Hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar är en komplex och omfattande fråga. Inte minst frågan om organisation, ledning

...

Reuters Health
People with type 1 diabetes must control their blood sugar with insulin, but getting it automatically from an implanted pump may also help to stave off death from heart disease, according to a large Scandinavian study.

Among more than 18,000 type 1 diabetics in Sweden followed over time,

...

PRESS RELEASE 

 

Insulinpump halverar risken för kardiovaskulär händelse och död. Utdata NDR. BMJ. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som publiceras i inflytelserika British Medical Journal. 

 

I studien, som genomförts med hjälp av Nationella Diabetes Registret NDR I Sverige, följde forskarna 18

...
Diabetesdrabbade med låg inkomst löper tre gånger så stor risk att dö jämfört med en person med hög inkomst och utbildningsnivå. En ny avhandling visar att socioekonomiska faktorer och födelseland är en större hälsorisk än forskarna trott.
– I ett land med ytterst jämlik tillgång till vård trodde vi
...

Ulf Eriksson, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet, Stockholm, har genom sin forskning identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom.

En mycket viktig upptäckt är att tillväxtfaktorn VEGF-B

...

Socialstyrelsen har publicerat slutversionen av beslutsstödet Gränsvärden för graviditetsdiabetes, som varit ute på remiss under våren. I och med det finns det nu en nationell rekommendation om gränsvärden för diagnosen graviditetsdiabetes, något som hittills saknats.

Syftet med beslutsstödet är att

...

Vid patientorganisationen Svenska DIabetesförbundets Riksstämma hade generaldirektören för TLV Sofia Wallström bjudits in och berättade om myndighetens arbete.

Riksstämman beslöt att förbundet kraftfullt ska verka för

att TLV drar tillbaka sitt beslut om att insulinpumpar inte ska ingå i

...