Nya modellen för öppna jämförelser inom fler områden

Den nya modellen för öppna jämförelser inom socialtjänsten presenterades 2023 och har tidigare testats i full skala inom områdena social barn- och ungdomsvård och äldreomsorg. Nu har vi tagit arbetet vidare och genomför den inom ytterligare tre områden – våld i nära relationer, insatser enligt LSS till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd.

– Vi har under våren haft användarpaneler med kommuner för att diskutera utvecklingen av öppna jämförelser och responsen på förändringen med den nya modellen har varit positiv. Vi har också fått bra återkoppling på ytterligare utvecklingsmöjligheter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Kompletterade indikatorer och nyckeltal

Den nya modellen för öppna jämförelser inom socialtjänsten syftar till att underlätta för kommunerna att följa upp och analysera verksamheten. Den innebär bland annat att

  • många av kvalitetsindikatorerna endast samlas in vartannat år för att minska kommunernas uppgiftslämnarbörda
  • välfärdsindikatorer har tagits fram och visar förhållanden som påverkar socialtjänsten men där flera aktörer påverkar
  • nyckeltal som visar på opåverkbara förutsättningar för socialtjänsten redovisas

Socialstyrelsen har tagit fram modellen i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Utveckling av användarstöd

Kommunerna har efterfrågat stöd i hur de kan använda öppna jämförelser. Vi har så smått påbörjat utvecklingen av användarstöd, bland annat i form av filmer. Vid höstens användarpaneler kommer vi att ta arbetet vidare.

– Vi ser att den nya modellen kommer till nytta i flera olika sammanhang. Bland annat kommer vi att använda öppna jämförelser som ett underlag i stödet till kommunerna för att ta fram lägesbilder inför den nya socialtjänstlagen, säger Anita Bashar Aréen, utredare på Socialstyrelsen.

Om öppna jämförelser

Öppna jämförelser innehåller indikatorer och nyckeltal på lokal, regional och nationell nivå. Det gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige. Jämförelserna ger insyn och kan användas för att analysera, följa upp verksamheter på olika nivåer.

På vår webbsida om öppna jämförelser av socialstjänsten kan du ta del av resultat inom de olika områdena. Där kan du också läsa mer om användarpaneler och hur din kommun kan delta i utvecklingen av öppna jämförelser.

Öppna jämförelser av socialtjänst

I rapporten ”Öppna jämförelser i utveckling – Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården” kan du läsa mer om den nya modellen för öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Nu finns 2024 års öppna jämförelser för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård publicerade. Publicerad 14 juni 2024

https://skr.se/skr/tjanster/statistik/oppnajamforelser/socialtjanstsamtkommunalhalsoochsjukvard.55378.html

Ytterligare tre områden har kompletterats med indikatorer och nyckeltal för måluppfyllelse och kvalitet enligt den nya modellen som ska ge ökade möjligheter att följa upp och analysera socialtjänsten.

Från Socialtyrelsen

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt