Här kommer en inbjudan om den globala enkätundersökning riktad till vårdpersonal inom diabetesområdet och till personer med diabetes 14-25 år eller deras vårdnadshavare.

 

Utskick från EASD kom idag, bifogar detta. OBS! enkäterna är anonyma och man behöver inte vara medlem i någon av föreningarna som står bakom.

Till SFD, SFPED, SFSD, Diabetesförbundet och Diabetolognytt/Dagens diabetes/NAG diabetes

Önskar hjälp att sprida information om en global enkätundersökning om:

Övergången mellan pediatrisk och vuxen diabetesvård: uppfattningarna hos ungdomar, unga vuxna, deras vuxna vårdnadshavare och vårdpersonal.

Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för framtagandet av internationella konsensusrekommendationer om transition tillsammans med litteraturstudier i ett samarbete mellan EASD, ADA och ISPAD.

Det är två enkäter;

• en riktad till vårdpersonal och

• en till personer med diabetes (ålder 14-25) eller deras vårdnadshavare, se QR-koder i bilagor.

Enkäterna, som ifylls anonymt, finns översatta till en rad språk, inkl engelska. Uppskattad tidsåtgång är ca 15 min

 

Man kan redan nu läsa mer på ISPAD’s hemsida 

Survey: Transition between paediatric and adult diabetes healthcare services: - International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ispad.org)

https://www.ispad.org/general/custom.asp?page=Transition_Survey

och EASD-medlemmar kommer i januari att få en inbjudan och nyhetsbrev om enkäterna.

 

För att om möjligt öka svarsfrekvensen vore det mycket uppskattat om enkäterna dessutom sprids via professionsnätverk och patientföreningar.

 

Med vänlig hälsning  och förhoppning att få återkoppling om frågor eller oklarheter.

 

Som deltar i consensusarbetet som EASD-representant

Eva Toft

Läkare

Endokrinologi & Diabetesmottagningen

Ersta sjukhus

_______________________

A consensus report on "Transition - from pediatric to adult diabetes care" is being worked on by ISPAD, ADA and EASD. The team developed a survey for scoping review input, which we encourage you to complete and which should serve the consensus guidance.

https://www.easd.org/sites/default/files/HCP_newsletter_promotion.pdf

 

Klicka på "Engloish"

Välj 

Health Care eller People with diabetes

Thank you in advance for your participation!

EASD - European Association for the Study of Diabetes

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt