Vi som har diabetes lever med sjuk­domen 24/7.

En förutsättning för att du ska få det stöd just du behöver och en vård där du ställs i centrum är att vården utgår från dina unika behov och önskemål. Och förutsättningen för det är kontinuitet. Att vi får träffa samma diabetesteam åtminstone en gång per år.

Men får vi det?
Nej, så ser svensk diabetesvård inte ut i dag. Inte för alla. I juni svarade 3 500 medlemmar på frågor i vår årliga enkät Diabetesbarometern, en del frågor handlade just om kontinuitet. Bland dem som svarade
• hade 14 procent inte fått träffa sin diabetes­ sjuksköterska det senaste året och
• var fjärde person hade inte träffat sin diabetesläkare.

Detta är en för­ sämring sedan vi ställde samma fråga ett år tidigare.
• Nära en av fem med typ 2­ diabetes anger att de inte får träffa samma diabetessjuksköterska vid sina vårdbesök.
• Tre av tio vittnar om att de inte får träffa samma diabetesläkare. ”Efter att ha haft samma läkare i 30 år får jag nu en ny varje gång”, svarar en medlem i enkäten.

Även om det finns en dedike­rad och duktig diabetesprofession på väldigt många platser i Sverige urholkas de strukturella förutsättningarna för dem att göra sitt jobb. Kontinuiteten i diabetesvården försämras.

Vi som har diabetes behöver få träffa vårt diabetesteam minst en gång per år, teamet behöver ha diabetesutbildad personal och dessa måste få möjlighet att kompetensutveckla sig. Detta är något vi påminner beslutsfattarna om när vi träffar dem.

Björn Ehlin
Ordf patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet

Från Allt om diabetes nov 2023
Texten publiceras med tillstånd till författaren

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt