Invandrarkvinnor löper ökad risk för typ 2 diabetes under graviditeten

En färsk studie visar att gravida kvinnor med invandrarbakgrund löper högre risk att utveckla diabetes under graviditeten än svenskfödda kvinnor.
- Risken är särskilt hög för kvinnor från Östeuropa, Afrika och Asien.

Resultaten kommer från en forskningsstudie som använt sig av nationella registerdata för att undersöka förekomsten av olika typer av diabetes under graviditeten.

Totalt har över två miljoner graviditeter mellan åren 1998 och 2018 inkluderats.

• Forskarna fann att förekomsten av diabetes var betydligt högre hos första generationens invandrare än hos svenskfödda kvinnor.

• Särskilt hög var risken för gravitetsdiabetes hos kvinnor från Afrika och Asien, där risken var fördubblad jämfört med svenskfödda kvinnor.

• Även för andra generationens invandrarkvinnor med föräldrar från Östeuropa, Afrika och Asien var risken för diabetes under graviditeten högre än hos svenskfödda kvinnor, även om den inte var lika hög som för första generationens invandrare.

axel_APC_sajt.pngAxel Carlsson, docent och forskare vid APC.

Forskarna uppmanar primärvården att vara mer medveten om denna risk och vidta förebyggande åtgärder.
- Det är särskilt viktigt att rikta åtgärder till första generationens invandrarkvinnor.
– Graviditetsdiabetes kan vara en varningssignal för att utveckla typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom senare i livet. Det kan därför vara en bra möjlighet att ändra sin livsstil i detta skede, menar Axel Carlsson, som är docent vid APC och en av forskarna bakom studien.

Press release Akademiskt Primärvårdscentrum Uppsala

Nyhetsinfo

Läs också lite mer LT pdf free

Ökad risk för diabetes under graviditet hos invandrarkvinnor

Per Wändell,professor i allmänmedicin

Axel C Carlsson,docent i epidemiologi, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm; båda avdelningen för allmänmedicin och primärvård, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, Stockholm

Publicerad:
Läkartidningen 34-35/2023
Lakartidningen.se

Vi studerade förekomst av alla typer av diabetes under graviditet, både graviditetsdiabetes med debut under graviditeten och känd typ 1- och typ 2-diabetes. Vi använde nationella registerdata från Medicinska födelseregistret, Patientregistret och Befolkningsregistret. Alla registrerade graviditeter med barn födda under tiden 1998 till 2018 ingick. Kvinnor i första och andra generationens invandrare jämfördes med svenskfödda kvinnor respektive svenskfödda kvinnor med två svenska föräldrar. Relativa risker räknades fram med Cox-regression, hazardkvot (HR) och 99 procents konfidensintervall (99KI), justerat för ålder, bostadsregion i Sverige, utbildningsnivå, civilstånd, socioekonomisk status och samsjuklighet. Totalt inkluderades i förstagenerationsstudien 1 238 199 graviditeter, med 26 429 fall av diabetes, och i andragenerationsstudien 989 986 graviditeter med 17 938 fall av diabetes.

Hos första generationens invandrade kvinnor var förekomsten av diabetes generellt högre än hos svenskfödda kvinnor (fullt justerad HR 1,69; 99KI 1,61–1,78), och risken hos kvinnor från Östeuropa, Afrika och Asien var drivande [1]. Detta gällde också för graviditetsdiabetes, med en fördubblad risk generellt och högst risk för kvinnor från Afrika och Asien. Vid känd typ 2-diabetes sågs även en högre risk för kvinnor från Latinamerika. Förekomsten av typ 1-diabetes var däremot generellt lägre bland invandrarkvinnor och även lägre i de flesta studerade grupperna.

Hos andra generationens invandrarkvinnor var förekomsten av diabetes totalt också högre (fullt justerad HR 1,11; 99KI 1,05–1,18), om än inte på samma nivå som hos första generationens invandrarkvinnor [2]. Ökad risk generellt fanns hos kvinnor med föräldrar från Östeuropa, Afrika och Asien, något som också gällde för känd typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes, medan förekomsten av typ 1-diabetes var lägre.

Graviditeten är ett bra tillfälle att uppmuntra bättre livsstil och att informera invandrade kvinnor om riskerna med diabetes. Den ökade risken för diabetes hos första generationens invandrarkvinnor kräver förebyggande insatser. Det bör också uppmärksammas att även kvinnor med utlandsfödda föräldrar kan ha en ökad diabetesrisk under graviditeten.


https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2023/08/okad-risk-for-diabetes-under-graviditet-hos-invandrarkvinnor/


Läs mer på
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37543516/


Diabetes risk during pregnancy among second-generation immigrants: A national cohort study in Sweden

Free article

Abstract

Background and aims:Gestational diabetes is more common in many first-generation immigrant women in Europe and other Western countries. Less is known about second-generation immigrant women; such knowledge is needed to understand generational influences on diabetes risk. We aimed to study second-generation immigrant women regarding the presence of all types of diabetes during pregnancy.

Methods and results:A cohort study was conducted using the Swedish National Birth Register, the National Patient Register, and the Total Population Register. We used Cox regression analysis to compute hazard ratios (HRs) and 99% confidence intervals (99% CI) for any diabetes during pregnancy and specific subtypes (gestational diabetes, pre-existing diabetes type 1, pre-existing diabetes type 2) in second-generation immigrant women compared with Swedish-born women with two Swedish-born parents while adjusting for sociodemographic factors, family history of diabetes, body mass index, smoking habits, and comorbidities. The study population included a total of 989,986 deliveries and 17,938 diabetes cases. The fully adjusted HR (with 99% CI) for any type of diabetes during pregnancy among second-generation immigrant women was 1.11 (1.05-1.18). Higher risks were found in women with parents from Africa, Asia, or Eastern Europe, as well as Denmark. A lower risk for pre-existing type 1 diabetes was found overall and for women with parents from most geographic regions.

Conclusion:In this national cohort study, the risk of all types of diabetes during pregnancy was increased in second-generation immigrant women. Diabetes prevention and treatment is especially important in these women both before and during pregnancy.


www red DiabetologNytt