Kommentar från

Ingrid Larsson, näringsfysiolog, docent, universitetssjukhusöverdietist

Dietistmottagning Klinisk Nutrition, Regionalt Obesitascentrum

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kost och risk för typ 2 diabetes

Annalisa Giosué från Neapel (Italien) presenterade en omfattande övergripande analys av totalt 13 olika metaanalyser som analyserade prospektiva studier med animalisk kost i relation till risken att utveckla typ 2 diabetes (T2D), en genomgång med fynd som delvis var lite överraskande.

Resultat

Studien visade att en konsumtion av totalt 100 gram kött totalt sett per dag gav en riskökning för typ 2 diabetes med motsvarande 20% (RR 1,20; 95% KI 1,13 till 1,27). Ett intag av motsvarande 100 gram rött kött per dygn gav en motsvarande relativ riskökning med 22% (RR 1,22; 95% KI 1,14 till 1,30). En konsumtion av motsvarande 50 gram rött processat kött per dygn ökade i sin tur risken med hela 30% (RR 1,30; 95% KI 1,22 till 1,39). Vitt kött (50 g/dag) var däremot associerat med en betydligt lägre relativ riskökning för diabetes med endast 4% (RR 1,04; 95 % KI 1,00till 1,08). 

Hur var det då vad gäller kost som skyddade mot uppkomsten av typ 2 diabetes enligt denna stora genomgång av den vetenskapliga litteraturen? En riskreduktion för typ 2 diabetes med 5%rapporterades för ett totalt intag av mejeriprodukter motsvarande 200 gram per dygn (RR 0,95; 95 % KI 0,92 till 0,98). Mejeriprodukter med låg fetthalt resulterade i en motsvarande riskreduktion med 4% (RR 0,96; 95 % KI 0,92 till 1,00).

Ett dagligt mjölkintag motsvarande 200 gram gav vidare en riskreduktion med 10% (RR 0,90; 95 % KI 0,83 till 0,98) och även 100 gram yoghurt per dygn reducerade risken för typ 2 diabetes med motsvarande 6% (RR 0,94; 95 % CI 0,90 till 0,98). Däremot noteras i denna omfattande sammanställning inget säkert samband vad gäller diabetesrisk för fisk (50g/dygn), ost(30g/dygn) eller ägg (1 ägg/dygn). Fisk förefaller enligt sessionens moderator Matthias Schulze (Berlin, Tyskland) vara mer relaterat till en reduktion av hjärtkärlsjukdom kontra prevention av typ 2 diabetes där resultaten är mer blandade.

Sammanfattningsvis
har animaliska livsmedel ett samband med diabetesrisk enligt denna omfattande analys. För att minska risken för diabetes bör konsumtionen av rött och bearbetat kött begränsas; en måttlig konsumtion av mejeriprodukter, mjölk och yoghurt kan däremot uppmuntras; måttliga mängder fisk och ägg är tillåtna. Evidensgraden bedömdes som moderat vad gäller fynden för kött totalt, rött kött, processat rött kött, mejeriprodukter totalt, ost och yoghurt. För övriga fynd ovan noteras en lägre evidensgrad.

Studien är redan publicerad i Diabetes Research and Clinical Practice och är sannolikt den mest omfattande vetenskapliga sammanställningen så här långt med denna frågeställning (1).

Kommentar Ingrid Larsson 
Detta är en mycket välgjord studie som är en så kallad paraply-översikt (umbrella review) vilket innebär att meta-analyserna baseras på systematiska översiktsstudier och meta-analyser.

Studiens syfte är att undersöka sambanden mellan rapporterat intag av animaliska livsmedelsgrupper och risken att utveckla typ 2-diabetes. Resultaten stärker de från andra studier att dagligt intag rött kött och charkuterier är associerat med ökad risk att utveckla typ 2-diabetes medan mejeriprodukter är associerat med reducerad risk. Intressant med denna studie är att man lyckats separera magra mejeriprodukter från feta och kan visa att det är de magra mejeriprodukterna, framför allt mjölk och yoghurt som bidrar med den största riskreduktionen.

En mindre andel kött, framför allt charkuterier, magra mejeriprodukter, fisk och ägg (som inte visades vara relaterat till ökad risk att utveckla typ 2-diabetes) samt fullkorn, grönsaker, frukt nötter och baljväxter och vegetabiliska fetter (inte analyserade denna studie) ingår i Medelhavskost och liknande kostmönster som i sin tur ingår i rekommendationerna för hälsosamma matvanor till den generella befolkningen både i Sverige och internationellt.


Kost vid typ 2 diabetes och mortalitet

Janett Barbaresko från Düsseldorf Diabetescenter (Tyskland) har tidigare varit involverad i stora omfattande översikter och metaanalyser vad gäller kost och hälsa. I Stockholm presenterade hon en spännande studie kring kost vid typ 2 diabetes och dess effekter på den totala mortaliteten.

Prospektivaobservationsstudier fram till och september 2021 inkluderades i denna genomgång som innehöll totalt 97 olika koststudier och hela 38 metaanalyser. Här analyserades en sammantagen relativ riskreduktion (SRR) där man jämförde ett lågt kontra ett högt intag av olika kostkomponenter.

Resultat

En konsumtion motsvarande en portion fisk per vecka minskadeden totala dödligheten med 5% (SRR per portion/vecka 0,95; 95% KI 0,92 till 0,99). Ett intag av fullkorn motsvarande 20 g/dygnreducerade dödligheten med hela 16% (SRR per 20 g/dygn 0,84; 95% KI 0,71 till 0,99). När det gäller fibrer motsvarar ett dagligt intag på 5 gram/dygn en minskning av dödligheten med 14% (SRR per 5 g/dygn 0,86; 95% KI 0,81 till 0,91). För intag av fleromättade omega-3 fettsyror motsvarande 0,1 gram/dygn noteras en 13% reduktion av den relativa dödligheten (SRR per 0,1 g/dygn 0,87; 95% KI 0,82 till 0,92). En måttlig hög evidensgrad noteras för samtliga dessa ovanstående parametrar.

Ett dagligt intag av grönsaker motsvarande 100 gram/dygn reducerade den totala dödligheten med hela 12% vid typ 2 diabetes (SRR per 100 g/dygn 0,88; 95% KI 0,82 till 0,94). Även ett dagligt intag av växtprotein var skyddande enligt denna metaanalys och en konsumtion motsvarande 10 gram/dygn minskade dödligheten med 9% (SRR per 10 g/dygn 0,91; 95 % KI 0,87 till 0,96). En äggkonsumtion motsvarande 10 gram/dygn var tvärtom associerat med 5% ökad mortalitet (SRR per 10 g/dygn 1,05; 95 % KI 1,03 till 1,08) och ett kolesterolintag med 300 mg/dygn ökade mortaliteten med hela 19% (SRR per 300 mg/dygn 1,19; 95% KI 1,13 till 1,26). För ägg, växtprotein och kolesterol bedömdes dock samtidigt evidensgraden som låg vilket förstås bör beaktas i sammanhanget.

En särskilt intressant kosthållning i detta sammanhang är förstås den så kallade ”medelhavskosten” som reducerade dödligheten med 27% enligt denna metaanalys (SRR 0,73; 95% KI 0,58 till 0,91) men där evidensgraden bedömdes som mycket låg vilket överraskade många. Detta särskilt med tanke på den välgjorda randomiserade studien PREDIMED (2) med drygt 7400 personer varav hälften hade typ 2 diabetes och som tydligt visade en reducerad dödlighet vid medelhavkost, men tydligen ingen entydig bild för övrigt vad gäller medelhavskosten enligt denna genomgång. Denna stora metaanalys är samtidigt unik i sitt slagoch det pågår en granskningsprocess för publikation.

Sammanfattningsvis
visade denna ambitiösa metaanalys att intag av fisk, fullkorn, fibrer samt omega-3 fleromättade fettsyror kan vara associerat med en lägre total dödlighet hos individer med T2D. Det finns begränsade bevis för andra kostfaktorer när det gäller sambandet med total dödlighet hos individer med T2D och det behövs definitivt mer forskning inom området med studier som även inkluderar det viktiga utfallet mortalitet

Kommentar Ingrid Larsson 
Detta är en studie som är under pågående granskningsprocess vilket man bör ta i beaktande vid värdering av resultaten. Studien är mycket viktig då den utökar och fördjupar kunskapsunderlaget för sambanden mellan rapporterat kostintag och förtida död vid typ 2-diabetes. I analyserna från de prospektiva obeservationsstudierna jämfördes lågt med högt intag av enskilda livsmedel respektive Medelhavskost i relation till mortalitet. Fördelen med observationsstudier när man studerar kostintag i relation till ett effektmått är att studiedeltagarna har valt sitt intag av respektive livsmedel.

Således kan man räkna med att följsamheten är högre. I interventionsstudier ger man råd till studiedeltagarna att förändra sitt kostintag, vilket påverkar följsamheten negativt över tid. Resultaten visar återigen att enskilda livsmedelsgrupper samt kostmönster (Medelhavskost) som vi sedan tidigare vet är hälsosamma och associerade till lägre risk för ”total”mortalitet också är det i denna studie. Forskningen visar att de livsmedelsgrupper och kostmönster som är hälsosamma är det för olika grupper, utan och med olika diagnoser. Det underlättar rådgivningen om hälsosamma matvanor.

Referenser:

1.       Giosuè A, Calabrese I, Riccardi G, Vaccaro O, Vitale M. Consumption of different animal-based foods and risk of type 2 diabetes: An umbrella review of meta-analyses of prospective studies. Diabetes Res Clin Pract. 2022 Sep;191:110071. 

2.       Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, Gómez-Gracia E, Ruiz-Gutiérrez V, Fiol M, Lapetra J, Lamuela-Raventos RM, Serra-Majem L, Pintó X, Basora J, Muñoz MA, Sorlí JV, Martínez JA, Fitó M, Gea A, Hernán MA, Martínez-González MA; PREDIMED Study Investigators. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):e34. 

På uppdrag av DiabetologNytt
I samverkan med Netdoktor
Rapportör Jarl Hellman, överläkare, diabetes,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt