Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska

Allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Knappt 4 800 personer avled till följd av akut hjärtinfarkt under 2020, vilket var en minskning med cirka 400 jämfört med föregående år. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska

Allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Knappt 4 800 personer avled till följd av akut hjärtinfarkt under 2020, vilket var en minskning med cirka 400 jämfört med föregående år. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, även om antalet personer som drabbas och dör av hjärtinfarkt stadigt har minskat de senaste decennierna.

Under 2020 registrerades cirka 22 200 fall av akut hjärtinfarkt i Sverige, vilket var 9 procent färre jämfört med 2019. Det kan delvis förklaras av att färre sökte vård i perioder av hög smittspridning under covid-19-pandemin, säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

– I övrigt beror den positiva utveckling vi sett under en följd av år bland annat på ändrade levnadsvanor, förbättrat akut omhändertagande och bättre behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och höga blodfettnivåer, säger han.

Män mer drabbade

Risken att råka ut för hjärtinfarkt ökar med åldern. Cirka 5 procent av de fall som inträffade bland män under 2020 drabbade en person som var yngre än 50 år. För kvinnor var motsvarande siffra drygt 2 procent. Det är också betydligt vanligare att män drabbas än kvinnor, även om skillnaden mellan könen successivt har minskat.

Det är även tydliga skillnader beroende på utbildningsnivå. Personer med enbart förgymnasial utbildning har högst dödlighet och lägst har de med eftergymnasial utbildning.

– Det är viktigt att vården fortsätter att arbeta för att evidensbaserad och effektiv behandling av påverkbara faktorer ska komma alla till del, säger Bruno Ziegler.

Ladda ned

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7648.pdf

Statistik om hjärtinfarkter 2020

 

Strokefallen fortsatte att minska

Antalet strokefall i Sverige har minskat under en följd av år. Förra året 2020 drabbades cirka 25 400 personer av stroke, en minskning med nästan 400 personer jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Strokefallen fortsatte att minska

Antalet strokefall i Sverige har minskat under en följd av år. Förra året 2020 drabbades cirka 25 400 personer av stroke, en minskning med nästan 400 personer jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. 

Stroke är när en propp eller blödning ger skador på hjärnan. Om rätt åtgärder sätts in snabbt kan många som drabbas av stroke överleva och komma tillbaka till ett bra liv.

– Såväl antalet fall av stroke som antalet döda har minskat med cirka 40 procent sedan 2006. Det beror bland annat på att vården har blivit bättre på förebyggande åtgärder, till exempel läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter, säger Anastasia Simi, utredare på Socialstyrelsen.

Stroke vanligast bland äldre

Det var nästan 6 100 personer som avled i sjukdomen 2020, vilket var cirka 200 fler jämfört med 2019. I den siffran ingår såväl de som hade stroke som underliggande dödsorsak, det vill säga då stroke inledde sjukdomsförloppet som ledde till döden, som de fall där stroke angavs som komplikation eller bidragande dödsorsak.

– Bland de personer som avled med stroke som bidragande dödsorsak var covid-19  en av de vanligaste underliggande dödsorsakerna, säger Anastasia Simi.

Stroke förekommer i alla åldrar men är vanligast bland äldre. Tre av fyra som drabbades av stroke under 2020 var 70 år eller äldre.

– Bland dem som avlider av stroke är nästan nio av tio från 70 år och uppåt, säger Anastasia Simi.

Av de strokefall som inträffade 2020 avled 14 procent av personerna samma dag, 25 procent inom 28 dagar och 35 procent inom 365 dagar.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7643.pdf

 

Pressinfo från SoS

Nyhetsinfo

www red DiabetolopgNytt