Länk till rapporten utan lösenord free
Gå in på nedan www
Klicka sedan på Nerladdningar så kommer årsrapporten 40 sidor pdf 

https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

Om Swedeheart

Swedeheart syftar till att förbättra kvaliteten inom svensk sjukvård genom att mäta, jämföra och sammanställa resultat och faktorer i ett kvalitetsregister. Målet är att bidra till minskad dödlighet och sjuklighet i hjärtsjukdomarna. Registret utgör också en viktig grund för forskning och har bidragit till att utveckla hjärtvården i hela världen.

Data om HbA1c

Från och med årsskiftet 2020/2021 är det obligatoriskt att fylla i data om HbA1c på samtliga patienter som registreras i delregistren RIKS-HIA och SEPHIA, det vill säga inte enbart patienter med redan konstaterad diabetes. 

Förändringen görs enligt årsberättelsen för att förbättra identifiering av patienter med tidigare icke diagnostiserad diabetes, samt för att följa och uppmärksamma hur väl patienter med diabetes behandlas för sin sjukdom. 

I årsrapporten framgår när det gäller behandlingen av personer med diabetes har eftervården i hög utsträckning anammat de nya läkemedel som introducerats, vilket ligger väl i linje med rådande riktlinjer. Se Figur 17 i årsrapporten

I årsrapporten ges också att fördelarna med bypass-kirurgi var mest uttalade hos högriskpatienterna, exempelvis de med diabetes, vilket är i linje med tidigare studier -


LÄS RAPPORTEN
Länk till rapporten utan lösenord free
Gå in på nedan www
Klicka sedan på Nerladdningar så kommer årsrapporten 40 sidor pdf 

https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt