Diabetes

Publiceras i BTJ-häftet nr 22, 2020.

Lektör Gunnar Skagerberg

 Ur Recensionen

Det har saknats en sammanfattande och lättillgänglig kunskapssammantällning för behandling av denna stora patientgrupp. Boken tillgodoser på ett fullödigt sätt detta behov. I enskilda väl utformade kapitel redogör nationella experter för olika traditionella medicinska områden som t.ex. demografi, diagnostik, behandling och olika typer av komplikationer. Även aspekter som brukar behandlas mer styvmoderligt, som t.ex. sexualitet och missbruk, kommer med. Bra illustrationer, tydliga tabeller och grafiska presentationer i kombination med ett fylligt register och litteraturreferenser till varje kapitel gör det lätt att hitta enskilda uppgifter. Trots betydande omfång och stor informationstäthet är texten lättillgänglig förutsatt adekvata förkunskaper. Målgruppen är uppenbart kliniskt verksamma läkare men enskilda kapitel bör också med stort utbyte kunna läsas av egentligen all intresserad sjukvårdspersonal .

 Helhetsbetyg: 4.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov korrigera recensionstexten.

Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig.

Vänliga hälsningar

BTJ, Bibliotekstjänst

_____

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3366-ny-svensk-larobok-i-diabetes-introduktionspris

Köp boken

Diabetes 

till specialpris på

www.studentlitteratur.se/40284

Ange rabattkoden 40284 i kassan.

Priset blir då med rabatt 340 kr                                                                 istället för 388 kr exkl. moms och frakt.

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) tog initiativ till den första svenska läroboken i diabetes för snart 20 år sedan under redaktionsledning av Carl-David Agardh och Christian Berne, Libers förlag. Den kom under åren ut i totalt fyra uppdaterade upplagor. Den senaste 2010.

Det är därför med stor glädje att SFD fått successionen att gå vidare 2020 med en helt ny lärobok under redaktion av Mona Landin-Olsson, Lund. Mona har under många år varit ordförande för SFD. Samtliga kapitel i läroboken är nyskrivna. Studentlitteratur har tagit över ansvaret för utgivningen. 494 sidor. 

  • Diabetes mellitus har betydelse både för folkhälsan och för den enskilde individen.
  • Boken Diabetes samlar det aktuella kunskapsläget från experi­mentell forskning till kliniskt omhändertagande. Ett flertal svenska experter har bidragit med sina specifika kunskaper. Boken är uppdelad i tre delar.
  • Del I handlar främst om typ 1-diabetes och fokuserar på betydelsen av insulin för en normal energiomsättning och vilka effekterna blir om insulinnivån sjunker. Molekylära och fysio­logiska mekanismer presenteras, liksom handfasta kliniska råd avseende akuta diabeteskomplikationer, graviditet, diabetes hos barn och transplantation av pankreas.
  • Del II fokuserar på typ 2-diabetes och här behandlas insulinets effekter på kroppens olika organ och varför insulinresistens uppkommer. I denna del beskrivs den snabba farmakologiska utvecklingens betydelse och möjligheter till individanpassad terapi. Dessutom belyses komplikationer som är generella för diabetessjukdomen liksom metabola sjukdomar associerade med diabetes.
  • Del III behandlar diabetes i ett individ-, familje- och samhällsperspektiv. Hur är det att få diabetes, och hur påverkar det individens yrkesliv, fritid och sätt att leva? Vilka nya möjligheter för behandling och kontroll har öppnats genom den tekniska utvecklingen? Och på vilka sätt har de svenska diabetesregistren bidragit till en mera jämlik och förbättrad diabetesvård?
  • Diabetes är framförallt riktad till läkare under utbildning och sjuksköterskor under specialistutbildning.
  • Genom att de tre delarna av boken har olika fokus är boken också läsvärd för såväl specialister i diabetologi som andra yrkesgrupper vilka i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med individer som har diabetes.
  • Totalt deltar 47 olika svenska författare med expertkunskap inom respektive område i lika många olika kapitel. 

Författare

Mona Landin-Olsson
Peter Adolfsson
Michael Alvarsson
Stig Attvall
Mette Axelsen
Louise Bennet
Sophie Bensing
Per-Olof Berggren
Henrik Borg
Annelie Carlsson
Per-Ola Carlsson
Lars B. Dahlin
Björn Eliasson
Lena Eliasson
Mats Eriksson
Katarina Fagher
Peter Fors
Gun Forsander
Sune Forsberg
Hans Furuland
Soffia Gudbjörnsdottir
Jarl Hellman
Birgitta Hulter
Anders Håkansson
Åsa Hörnsten
Stefan Jansson
Johan Jendle
Anna Krook
Mikael Lilja
Marcus Lind
Agneta Lindberg
Arne Lindgren
Magnus Löndahl
Monica Lövestam Adrian
Karin Manhem
Eva O. Melin
David Nathanson
Peter M Nilsson
Gunnar Nordin
Anna Norhammar
Thomas Nyström
Bodil Ohlsson
Mikael Rydén
Inger Stenberg
Maria Thunander
Carina Ursing
Claes-Göran Östenson

Nyhetsinfo 20200823

www red DiabetologNytt

_____

Recension av boken Diabetes 

Helhetsbetyg 5, briljant

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3368-recension-av-ny-svensk-larobok-diabetes-bo-ahren

Diabetes blir allt vanligare och det finns därför många som behöver kunskap om sjukdomen. Det gäller allt från individer med diabetes och deras anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal till hälso- och sjukvårdsadministratörer, politiker, journalister och en bredare allmänhet. Vidare är utvecklingen mycket snabb vad gäller grundläggande kunskaper om diabetes och dess behandling. Det finns därför ett behov av insiktsfull, heltäckande, pedagogiskt förmedlad och uppdaterad information om diabetes på svenska.

Den nyligen utkomna boken på Studentlitteratur under redaktörskap av Mona Landin-Olsson möter detta behov.

Den är en ambitiös bok och innehåller inte mindre än 49 välskrivna kapitel, var och en inom angelägna områden inom diabetologin. Alla kapitlen är skrivna av framstående och erfarna svenska forskare och kliniker. Boken är i det närmaste heltäckande avseende både typ 1 och typ 2 diabetes med fokus på den vuxna individen. Drygt två kapitel handlar om barn-ungdomar med diabetes.

Den tar upp centrala områden inom diabetologin, som glukos- och lipidmetabolismen, pankreasöarna och insulineffekterna, patofysiologi, diagnostik, behandling och komplikationer. Den tar också upp fysisk aktivitet, kost och prevention, och den tar upp områden som inte alltid tas upp i liknande böcker, som diabetes historia, diabetes i världen med etniska aspekter, polycystiskt ovariesyndrom, diabetes vid andra sjukdomar, tandhälsa vid diabetes, diabetes i skolan och sociala aspekter.

Boken är i första hand riktad till läkare och sjuksköterskor vilka behandlar personer med diabetes, men dess bredd och de många välskrivna kapitlen kan också vara lämpad läsning även för andra som kommer i kontakt med diabetesvården och den kan också med fördel även utnyttjas i utbildning på olika nivåer.

Det är alltid vanskligt att ge ut en fysisk bok i ett dynamiskt och snabbt förändrat ämne. Boken är dock föredömligt uppdaterad och tar i allmänhet upp de senaste landvinningarna, exempelvis inom den snabba tekniska utvecklingen, nya beräkningsgrunder för diabeteskontroll vid CGM, och de nya glukossänkande läkemedlen.

Boken har också lyckats kombinera bredden i ämnesvalet för de olika kapitlen med djup, då flera av kapitlen är tydligt djuplodande. Detta gäller exempelvis artiklarna om laboratorieanalyser i diabetesvården, pankreas och de langerhansska öarna, insulinets effekter, behandling med insulinproducerande celler, ketoacidos, fettväven, lipidrubbningar, diabetes och hjärtat, retinopati och sociala frågor.

Flera kapitel har också en ambition att ge praktiska råd, vilket är bra. Det gäller särskilt kapitlen om insulinbehandling, ketoacidos, hypoglykemi, graviditet, blodtryck, nefropati, fotkomplikationer, mag-tarmbesvär och kost. Det hade naturligtvis varit bra också med ett kapitel om diabetes och covid-19 men det är förklarligt att man inte hunnit få med detta.

Även en fördjupad diskussion om precisionsmedicin hade varit av värde, även om detta är ett område i sin linda. Boken är i första hand inriktad mot diabetes hos den vuxne individen och tar därför inte upp de särskilda aspekter som finns vid behandling av barn.

Trots att det är många författare har man lyckats förmedla en enhetlig beskrivning och den enhetliga layouten gör också att boken är lätt-tillgänglig. Till detta kommer många utförliga tabeller och faktarutor som finns för flertalet av kapitlen och en detaljerad indexering. Många kapitel har också tydliga och välgjorda figurer.

Ibland kunde korrekturläsningen hittat några kvarstående misstag, som fel årtal för den viktiga upptäckten av Minkowski (rätt är 1889) och de båda formelfelen i faktaruta 13.1 – men detta är verkligen detaljanmärkning.

Denna bok uppfyller höga krav och kan under överskådlig tid bli en viktig kunskapskälla för den stora grupp människor om på något sätt är engagerad i diabetes. Det är inte svårt att rekommendera den.

För DiabetologNytt

Bo Ahrén, professor

Lunds universitet

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt