Recension av boken Diabetes 

Diabetes blir allt vanligare och det finns därför många som behöver kunskap om sjukdomen. Det gäller allt från individer med diabetes och deras anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal till hälso- och sjukvårdsadministratörer, politiker, journalister och en bredare allmänhet. Vidare är utvecklingen mycket snabb vad gäller grundläggande kunskaper om diabetes och dess behandling. Det finns därför ett behov av insiktsfull, heltäckande, pedagogiskt förmedlad och uppdaterad information om diabetes på svenska.

Den nyligen utkomna boken på Studentlitteratur under redaktörskap av Mona Landin-Olsson möter detta behov. Den är en ambitiös bok och innehåller inte mindre än 49 välskrivna kapitel, var och en inom angelägna områden inom diabetologin. Alla kapitlen är skrivna av framstående och erfarna svenska forskare och kliniker. Boken är i det närmaste heltäckande avseende både typ 1 och typ 2 diabetes med fokus på den vuxna individen.

Den tar upp centrala områden inom diabetologin, som glukos- och lipidmetabolismen, pankreasöarna och insulineffekterna, patofysiologi, diagnostik, behandling och komplikationer. Den tar också upp fysisk aktivitet, kost och prevention, och den tar upp områden som inte alltid tas upp i liknande böcker, som diabetes historia, diabetes i världen med etniska aspekter, polycystiskt ovariesyndrom, diabetes vid andra sjukdomar, tandhälsa vid diabetes, diabetes i skolan och sociala aspekter.

Boken är i första hand riktad till läkare och sjuksköterskor vilka behandlar personer med diabetes, men dess bredd och de många välskrivna kapitlen kan också vara lämpad läsning även för andra som kommer i kontakt med diabetesvården och den kan också med fördel även utnyttjas i utbildning på olika nivåer.

Det är alltid vanskligt att ge ut en fysisk bok i ett dynamiskt och snabbt förändrat ämne. Boken är dock föredömligt uppdaterad och tar i allmänhet upp de senaste landvinningarna, exempelvis inom den snabba tekniska utvecklingen, nya beräkningsgrunder för diabeteskontroll vid CGM, och de nya glukossänkande läkemedlen. Boken har också lyckats kombinera bredden i ämnesvalet för de olika kapitlen med djup, då flera av kapitlen är tydligt djuplodande. Detta gäller exempelvis artiklarna om laboratorieanalyser i diabetesvården, pankreas och de langerhansska öarna, insulinets effekter, behandling med insulinproducerande celler, ketoacidos, fettväven, lipidrubbningar, diabetes och hjärtat, retinopati och sociala frågor.

Flera kapitel har också en ambition att ge praktiska råd, vilket är bra. Det gäller särskilt kapitlen om insulinbehandling, ketoacidos, hypoglykemi, graviditet, blodtryck, nefropati, fotkomplikationer, mag-tarmbesvär och kost. Det hade naturligtvis varit bra också med ett kapitel om diabetes och covid-19 men det är förklarligt att man inte hunnit få med detta. Även en fördjupad diskussion om precisionsmedicin hade varit av värde, även om detta är ett område i sin linda. Boken är i första hand inriktad mot diabetes hos den vuxne individen och tar därför inte upp de särskilda aspekter som finns vid behandling av barn.

Trots att det är många författare har man lyckats förmedla en enhetlig beskrivning och den enhetliga layouten gör också att boken är lätt-tillgänglig. Till detta kommer många utförliga tabeller och faktarutor som finns för flertalet av kapitlen och en detaljerad indexering. Många kapitel har också tydliga och välgjorda figurer.

Ibland kunde korrekturläsningen hittat några kvarstående misstag, som fel årtal för den viktiga upptäckten av Minkowski (rätt är 1889) och de båda formelfelen i faktaruta 13.1 – men detta är verkligen detaljanmärkning.

Denna bok uppfyller höga krav och kan under överskådlig tid bli en viktig kunskapskälla för den stora grupp människor om på något sätt är engagerad i diabetes. Det är inte svårt att rekommendera den.

 

För DiabetologNytt

Bo Ahrén, professor

Lunds universitet

 

Se också mer info inkl introduktionspris

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3366-ny-svensk-larobok-i-diabetes-introduktionspris