Ta gemensamt ekonomiskt ansvar för kvalitetsregistren

Kvalitetsregistren hotas av besparingar i vården. Personal beordras att inte lägga in uppgifter i registren, skriver bland andra Barbro Kjellström, Nationella kvalitetsregisterföreningen.

Barbro Kjellström, ordförande i Nationella kvalitetsregisterföreningen, Mia von Euler, registerhållare Riksstroke, Irma Fredriksson, registerhållare Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och Björn Salomonsson, registerhållare Svenska skulder- och armbågsregistret. 

Kvalitet i vården, jämlik tillgång till vård och vikten av uppdaterad personal har debatterats och diskuterats under årets Almedalsvecka.

Att kvalitet är en viktig komponent i vården är nog alla överens om och det skriver även Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) chefsekonom Annika Wallenskog och chefen för vård och omsorgsavdelningen, Johan Kaarme, på DN debatt den 24 april i år. Vi vill lyfta de nationella kvalitetsregistren som både bidrar till och visar på vikten av kvalitet i vård och omsorg.

SKR ger tre konkreta exempel på hur kvaliteten i sjukvården ökar. De beskriver minskad slutenvård efter hjärtinfarkt och stroke, skonsammare behandling och minskad dödlighet efter cancer samt färre vårdskador.

Men en förbättring händer inte av sig själv. Det behövs kunskap, kompetens, information och vilja. Behandlingar visar effekt i kliniska studier, men det är först genom utvärdering i den kliniska vardagen som den verkliga nyttan utkristalliseras. Sveriges unika nationella kvalitetsregister har en avgörande roll för jämlik vård av hög kvalitet. 

I kvalitetsregistren finns decennier av information från alla patienter som deltar. Vi tar här fram några exempel där kvalitetsregister varit avgörande för den ökade kvaliteten i vården.

  • Riksstroke har följt den svenska strokevården sedan 1994 och har genom att påvisa brister och ojämlikhet, som få strokeenhetsplatser på vissa sjukhus och ojämn tillgång till evidensbaserad behandling, kunnat minska vårdtider och öka överlevnaden.
  • Bröstcancerregistret har funnits sedan 2008 och visar att andelen bröstbevarande kirurgi ökat i hela landet och att ojämlikhet mellan enheter minskat samtidigt som långtidsöverlevnaden ökat markant.
  • Ledprotesregistren har i över 45 år bidragit till minskad risk för såväl infektion som reoperation. Registren visar att ledprotesoperationer är effektiva för behandling av patienternas besvär och smärta och samhällsekonomiskt fördelaktiga.
  • Vem kan glömma de dagliga rapporterna från Folkhälsomyndigheten och medierna under pandemin om läget på våra intensivvårdsavdelningar, information som kom från det svenska intensivvårdsregistret?

Kvalitetsregistren är mycket kraft för lite pengar. Årligen delar cirka 100 nationella kvalitetsregister på 0,4 promille av hälso- och sjukvårdens budget. Årligen bidrar kvalitetsregistren med mångfalt större besparing genom nationella jämförelser.

Det som fungerar implementeras, och det som inte fungerar fasas ut för en satsning på något mer kostnadseffektivt. Patienter slipper onödiga behandlingar, biverkningar och vårdskador samt kan leva längre. Trots att kvalitetsregistren är guldgruvor av information är de underutnyttjade såväl inom regional och kommunal sjukvård som i de statliga utredningarna.

Tyvärr har kvalitetsregistren sedan länge brist på stabil, långsiktig och tillräcklig finansiering. De tiondels promille av hälso- och sjukvårdens kostnader som satsas på våra register har minskat över tid och räcker inte längre till för att driva registren. Nu hotas kvalitetsregistren dessutom av ökade besparingar inom vården. Personal beordras att inte lägga in uppgifter i registren och nationella mätningar av vårdkvalitet motverkas.

Om SKR:s ledning menar allvar med att kvalitet är en viktig och avgörande komponent i hälso- och sjukvården är det dags för regionerna och kommunerna att tillsammans med staten ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för att de nationella kvalitetsregistren ska kunna fortsätta existera.

Barbro Kjellström, ordförande i Nationella kvalitetsregisterföreningen

Mia von Euler, registerhållare Riksstroke

Irma Fredriksson, registerhållare Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Björn Salomonsson, registerhållare Svenska skulder- och armbågsregistret

 

Från www.dagensmedicin.se

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt