Fortsatt brist på diabetesmedicin ger sämre hälsa

Tillgången till läkemedel för personer med diabetes har inte förbättrats under det senaste året. 
- Fler än tidigare tvingas byta läkemedel, och var tionde med diabetes typ 2 står helt utan medicin.
- Många uppger också att bristen på läkemedel försämrar hälsan.

Det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet som vill se att en nationell aktör får mandat att hantera rest- och bristsituationer.

– Vår undersökning visar att många med diabetes fortfarande är mycket hårt drabbade av bristen på läkemedel i Sverige och vi ser ingen ljusning. För många med sjukdomen har bristen en tydligt negativ effekt på hälsan.

- Vi vill därför se att regeringen utser en aktör som får mandat att hantera brist- och restsituationer, säger Björn Ehlin, ordförande för Svenska Diabetesförbundet.

I en ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet, där drygt 3 700 personer med diabetes har medverkat, uppger fyra av tio att det läkemedel de använder varit slut på apoteket under året. Trots att det gått ett år har ingenting förändrats.
- När det gäller personer med diabetes typ 1 som fått byta läkemedel under 2024 så var andelen nära tre av tio. För ett år sedan uppgick samma andel till 16 procent.Två av tre i denna grupp uppger att det är vissa fabrikat av insulin som inte finns att tillgå på apoteken.

– Vi ser nu försämrad tillgång på vissa förpackningar av insulin, som är ett livsviktigt läkemedel. Det går att byta till annat insulin men detta kan påverka såväl egenvården som vardagen negativt. Olika insulinsorter har olika effekt och verkan vilket kan påverka behandlingen samt för vissa leda till mer instabila blodsockernivåer, berättar Björn Ehlin.

När det gäller personer med diabetes typ 2, som har varit med om att deras medicin inte fanns att tillgå på apoteket under 2024, så uppger en av tio att de idag står utan medicin. Sju av tio uppger att det är blodsockersänkande läkemedel som ofta är svårt att få tag på.

Konsekvenserna för denna grupp är ofta ohälsosamma blodsocknivåer och negativ stress. Andelen som uppger att deras hälsa påverkats negativt av läkemedelsbristen är nära fyra av tio.

- I ett läge där hälsan påverkas negativt hos nära 40 procent med typ 2 diabetes blir det angeläget att regeringen överväger fler och snabbare åtgärder för att hantera läkemedelsbristen och restsituationer. Ett första steg skulle vara att hörsamma Läkemedelsverkets förslag om att utse en nationell aktör med övergripande mandat att hantera bristsituationer, säger Björn Ehlin.

Kartläggningen genomfördes med webbenkät som skickades ut till 9 710 potentiella respondenter som är medlemmar i Svenska Diabetesförbundet tisdagen den 4 juni 2024 och stängdes tisdagen den 25 juni. Det har inkommit 3 713 enkätsvar, vilket ger en svarsfrekvens på 38,2 procent i undersökningen.

Svenska Diabetesförbundet är Sveriges största och bredaste diabetesorganisation med över 20 000 medlemmar och uppemot 100 lokal- och regionföreningar i hela landet. Våra medlemmar representerar alla typer av diabetes, i alla åldrar, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen.  

Svenska Diabetesförbundets  forskningsfond Diabetesfonden delar ut runt 25 miljoner kronor varje år till forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer- diabetes.se/diabetesfonden

Diabetes i Sverige 
Det beräknas finnas närmare 600 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och under hela livet. Sjukdomen kräver kontinuerlig uppmärksamhet, kontroll samt löpande bedömning och analys av situationen genom avancerad egenvård. Samtidigt är risken stor att personer med diabetes över tid drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Dagligen dör 5-6 personer i Sverige där diabetes är den underliggande dödsorsaken.

Press meddelande Svenska Diabetesförbundet

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt