Riks HIA, Swedeheart;
'"Det primära syftet med SWEDEHEART är att stödja evidensbaserad terapiutveckling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom och vid kateterburen eller kirurgisk klaffintervention genom att ge kontinuerlig information om vårdbehov, undersökningar, behandlingar och behandlingsresultat."

Vad är SEPHA?
SEPHIA är ett nationellt kvalitetsregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt. SEPHIA startade 2005 och utgör sedan 2009 en del av SWEDEHEART-registret.

I dag registrerar alla uppföljande sjukhusanslutna hjärtrehabiliteringsenheter i landet data i SEPHIA-registret.

Från Swedeheart, uppföljning efter hjärtinfarkt i Sverige
https://www.ucr.uu.se/swedeheart/

Highlights från årsrapport 2023
https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

Årsrapport för 2023 publicerad 14/2 2024 Peter Vasko läsvärd, 20 tal tabeller, diabetes lyfts fram på olika ställen,
Fullständig rapport kommer 16/4
Pdf 26 sidor och sedan figurer, free

https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

"De hjärtskyddande diabetesläkemedlen SGLT-2-hämmare och GLP-1-analoger har nu slagit igenom brett inom svensk hjärtsjukvård. Mer än hälften av hjärtinfarktpatienterna med typ 2-diabetes får läkemedlen redan vid utskrivningen och även patienter med diastolisk hjärtsvikt behandlas i stor utsträckning med SGLT-2-hämmare"

"Andelen infarktpatienter med ett BMI över 30 kg/m2 har nästan fördubblats över tid, från cirka 15 procent 1995 till 28 procent 2023 och det är framför allt yngre patienter som har högt BMI. Man får ännu mer precis information med ett midjemått och SEPHIA har därför från årsskiftet 2024 infört att midjemåttet ska vara en obligatorisk variabel.

"Få infarktpatienter erbjuds in uensavaccinering. År 2021 publicerades en svenskledd randomiserad kontrollerad studie som visade att en influensa- spruta i samband med den akuta behandlingen för hjärtinfarkt minskar risken för död med drygt 40 procent. Studien fick stort genomslag över hela världen och influensavaccin infördes som en variabel i RIKS-HIA, den del av SWEDEHEART som registrerar den akuta infarktvården.
- Trots studiens resultat var det bara en mindre del av de svenska sjukhusen som erbjöd sina hjärtinfarktpatienter influensavaccination under säsongen 2022–2023. Trots att personer som utgör riskgrupp för hjärtsjukdom sedan länge rekommenderats att ta influensavaccin varje år visade det sig att relativt få redan var vaccinerade när de fick hjärtinfarkt"

"Fler patienter med typ 2-diabetiker får bättre behandling. Typ 2-diabetes innebär en kraftigt förhöjd risk för hjärtinfarkt och i många fall upptäcks diabetessjukdomen först i samband med att en person drabbas av infarkt. SGLT-2- hämmare och GLP-1-analoger sänker inte bara långtidssockret hos personer med typ 2-diabetes, utan de minskar också risken för nya hjärthändelser och död. Sedan 2020 har allt fler personer med typ 2-diabetes fått behandling med SGLT-2-hämmare eller GLP-1-analoger. År 2023 fick mer än hälften av de aktuella patienterna denna typ av läkemedel redan i samband med utskrivningen från sjukhuset och vid den andra uppföljningen ett år efter infarkten uppgick andelen till 66 procent (Figur 12). - Eftersom det finns betydande evidens för läkemedlens hjärtskyddande effekter anser SWEDEHEART att de bör erbjudas på ett likvärdigt sätt över hela landet. Därför får sjukhus som behandlar fler än 70 procent av sina hjärtinfarktpatienter som har typ 2-diabetes med något av de nya läkemedlen 1⁄2 poäng i kvalitetsindex. Detta gäller från 2024."

5 stora fördelar med kvalitetsregister

  • Registren utgör kvalitetsförbättrande instrument i vardagen.

  • Registerdata kan användas som underlag när man äskar medel till verksamheten.

  • Registerdata kan användas för att skapa mer jämlik vård.

  • Registren hjälper större sjukhus att följa upp den servicefunktion de har gentemot mindre sjukhus i en region.

  • Registren kan användas för forskning.


Patienter med diabetes med hjärtinfarkt

64% når LDL <1.4mmol/L

Hälften av hjärtinfarktpat får SGLT2/GLP1 och 1/2 poäng extra i registret för enheten om man når över 70%
SGLT2/GLP lyfts fram kraftfullt också i relation till lipidmål

 Registret ger extra poäng för uppfyllt mål för blodtryck; vid 70% mål uppfyllt, 75% mål uppfyllt 0.5 resp 1.0 poäng
Under 70 år systoliskt BT mål 130. Över 70 år SBT140 mm Hg

"Ett väl kontrollerat blodtryck minskar risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt och minskar risken för förmaksflimmer och hjärtsvikt. Ny evidens gör att aktuella amerikanska (2017) och europeiska (2018) riktlinjer rekommenderar lägre målblodtryck än tidigare för patienter med genomgången hjärtinfarkt."

"I SWEDEHEARTs kvalitetsindex för sjukhus är poänggränserna (målnivåerna) satta till 70 respektive 75 procent. Dessa målvärden har tagits fram genom extensiv journalgenomgång eller har bedömts som rimlig målsättning av SWEDEHEART."

• Detaljer kring diabetesläkemedel 230911
https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/oevriga-dokument/oevriga-dokument/diabeteslaekemedel-2023

• Se detaljer kring poäng och uppfyllda mål
https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/kvalitetsindex/kvalitetsindex-2023-2/viewdocument/3654

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt