Allt fler gravida riskerar hjärt-kärlsjukdom i medelåldern

Idag klassas närmare hälften 46 procent av alla gravida som överviktiga eller obesa vid inskrivningen till mödrahälsovården. Det är en ökning med 20 procent på tio år, enligt siffror från Socialstyrelsen som Hjärt-Lungfonden har sammanställt.

Nu visar forskning baserad på data från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS att det finns en koppling mellan högt BMI i inledningen av graviditeten och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom i medelåldern. Även kraftig viktuppgång under graviditeten kopplas till högre risk.

– Viktökningen bland gravida har pågått under flera decennier och påverkar både den egna och barnets hälsa. Den aktuella studien visar att det finns ett behov bland gravida i hela landet att få råd och stöd när det gäller kost och motion under graviditeten, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den aktuella studien omfattade 8 871 kvinnor 50‒64 år från befolkningsstudien SCAPIS. Uppgifter om BMI i inledningen av och viktuppgång under graviditeterna hämtades från det medicinska födelseregistret. Kvinnornas kardiovaskulära hälsa i medelåldern definierades utifrån deras BMI, blodfetter, blodtryck, blodsocker, kostvanor, sömn, nikotinanvändning och fysisk aktivitet.

– Våra resultat visar att såväl ett högt BMI i inledningen av graviditeten som kraftig viktuppgång under själva graviditeten kan kopplas till sämre hjärt-kärlhälsa i medelåldern, jämfört med kvinnor med normalvikt i början av graviditeten och en viktuppgång inom rekommenderade gränsvärden. Kopplingen var starkast för högt BMI i inledningen av graviditeten, säger Pontus Henriksson, biträdande professor i näringsfysiologi vid Linköpings universitet.

Tidigare studier har visat att kraftig viktuppgång under graviditeten är associerat med konsekvenser även för fostret, som kan • växa för mycket eller
• födas för tidigt. Forskning har också visat att ett högt BMI före graviditeten är kopplat till
• en högre risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom hos både mamman och barnet.

Forskarna konstaterar att resultaten av den aktuella studien stödjer tidigare studier, men att det krävs mer forskning på området.

Övervikt tidigt i en graviditet och kraftig viktuppgång under själva graviditeten leder i många fall till obesitas hos kvinnor. Andelen gravida med övervikt och obesitas skiljer sig även åt både mellan landets regioner och mellan olika socioekonomiska grupper, vilket enligt Folkhälsomyndigheten visar på behovet av en jämlik mödrahälsovård i landet.


Studiens namn, publiceringsdatum och länk: Body mass index and weight gain in pregnancy and cardiovascular health in middle age: A cohort study. 27 december 2023.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38149523/

Tidskrift: BJOG ‒ International Journal of Obstetrics and Gynaecology

 

Om SCAPIS (Källa: Hjärt-Lungfonden)

SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary bioImage Study) är en svensk befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor med 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har sex universitet och universitetssjukhus i Sverige byggt upp en nationell forskningsbank av moderna hälsodata, som ger forskare möjlighet att skapa nya livsavgörande genombrott och kunskap för en bättre folkhälsa.

Fakta hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)
I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Närmare 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige.

Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år, samma siffra gäller för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp.
Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnostisering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD).

Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Press release Hjärtlungfonden och Scapis

_________________________________

Body mass index and weight gain in pregnancy and cardiovascular health in middle age: A cohort study

Affiliations
 

Abstract

Objective:
To examine associations between body mass index (BMI) in early pregnancy and gestational weight gain (GWG) with cardiovascular health in middle age using the 'Life's Essential 8' (LE8) concept of the American Heart Association (AHA).

Design:
Population-based cohort study.

Setting:
Swedish CardioPulmonary bioImage Study (SCAPIS).

Population:
A total of 8871 women from SCAPIS were included.

Methods:
Information on cardiovascular health in middle age was collected from SCAPIS and linked to pregnancy weight data obtained from the Swedish Medical Birth Register, with an average follow-up time of 24.5 years. An LE8 score between 0 and 100 was determined, where a score under 60 points was defined as poor cardiovascular health. Binary logistic regression and restricted cubic splines were used.

Main outcome measures:
Cardiovascular health according to LE8 in middle age.

Results:
The odds of having poor cardiovascular health in middle age were significantly higher in women who had overweight (adjusted odds ratio, aOR 3.30, 95% CI 2.82-3.88) or obesity (aOR 7.63, 95% CI 5.86-9.94), compared with women classified as being of normal weight in pregnancy.

Higher odds were also found for excessive GWG (aOR 1.31, 95% CI 1.09-1.57), compared with women who gained weight within the recommendations.

Conclusions:
A high BMI in early pregnancy and excessive GWG were associated with greater odds of poor cardiovascular health in middle age. Although further studies are needed, our results highlight pregnancy as an important period to support long-term cardiovascular health.


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt