Saxenda ingår inte i högkostnadsskyddet

Saxenda (liraglutid) för viktkontroll hos ungdomar 12 till 18 års ålder med obesitas kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan motsvarar det begärda priset.

Läs mer

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/avslag-och-uteslutningar/arkiv/2023-10-26-saxenda-ingar-inte-i-hogkostnadsskyddet.html

Saxenda ingår inte i högkostnadsskyddet 

Saxenda (liraglutid) för viktkontroll hos ungdomar 12 till 18 års ålder med obesitas kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan motsvarar det begärda priset.

Obesitas är kronisk sjukdom som ofta går i skov med perioder av både viktuppgång och viktnedgång. Patienter med obesitas har en ökad risk för viktrelaterade komplikationer som typ-2 diabetes, högt blodtryck, leverpåverkan, cancer och höga blodfetter. Barn och ungdomar med obesitas har i regel inte hunnit utveckla viktrelaterade komplikationer men barnobesitas innebär ökad risk för obesitas och samsjuklighet i vuxen ålder. Tillståndet är även förknippat med försämrad livskvalitet och förtida död.

Saxenda är ett läkemedel med det verksamma ämnet liraglutid som tas en gång per dag med en förfylld injektionspenna. Läkemedlet påverkar hjärnans aptitreglering genom ökad mättnadskänsla, minskad hunger och fördröjd magsäckstömning.
TLV beslutade 2020 att Saxenda inte ska ingå i högkostnadsskyddet för viktkontroll hos vuxna med obesitas eller övervikt.

Företaget har denna gång ansökt om subvention för Saxenda med förmånsbegränsning till ungdomar 12 till 18 år som har kroppsmasseindex (BMI) över 35 och kroppsvikt över 60 kg. För dessa patienter bedömer TLV att svårighetsgraden är medelhög. Relevant jämförelsealternativ bedöms vara inget tillägg till standardbehandling, som är råd om kost och motion.

En klinisk studie visar att Saxenda har bättre effekt jämfört med inget tillägg till standardbehandling avseende minskning av BMI och kroppsvikt under behandlingstiden på ett år. Den kliniska relevansen är dock osäker eftersom det inte sågs några signifikanta förbättringar på hälsorelaterade riskfaktorer och livskvalitet.

I företagets hälsoekonomiska analys görs flera antagande om på vilket sätt en tillfällig viktminskning med Saxenda ger hälsovinster i form av minskad risk för att utveckla långsiktiga viktrelaterade komplikationer efter avslutad behandling.

TLV bedömer att det saknas evidens för att en tillfällig viktnedgång under behandling med Saxenda i ett år innebär en minskad risk för att utveckla långsiktiga viktrelaterade komplikationer efter avslutad behandling.

TLV bedömer sammantaget att osäkerheterna i den hälsoekonomiska analysen är stora och att kostnaden för användning av Saxenda inte är rimlig för den föreslagna patientgruppen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Saxenda inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet för ungdomar 12 till 18 år.

Beslutet fattades den 19 oktober 2023.Läs beslutet i sin helhet

https://www.tlv.se/download/18.5115ffa918b6593374ccdc8/1698298640896/bes231019_saxenda_491-2023.pdf

Press release TLV

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt