Samverkansprojekt kring individinriktad medicin och diagnostik där Capitainer deltar får 12 miljoner i finansiering från KK-stiftelsen

KK-stiftelsen har beviljat 12 miljoner kronor till projektet ”Avancerade material för individanpassad medicin och diagnostik” där Capitainer är en nyckelaktör.
- I tre av projektets fyra delprojekt utvecklas testerna på Capitainers intelligenta lösningar för egenprovtagning av blod.

Forskningsstiftelsen Stiftelsen för kunskap och kompentensutveckling, KK-stiftelsen, har beviljat 12 miljoner kronor till projektet ”Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik som bedrivs vid Linnéuniversitetet. Projektet leds av Professor Ian Nicholls och sker i samverkan med Capitainer, Attana, AroCell, Luma Metall och Region Kalmar.

Målet med projektet är att utveckla högkänsliga och tillförlitliga diagnostiska plattformar och tillhörande provhanteringstekniker för viktiga medicinska tillstånd i syfte att ge ökad kunskap till vårdgivare, patienter, beslutsfattare och forskare. Detta genom att utveckla diagnosverktyg baserade på nya sensorplattformar och provhanteringstekniker.

Tre av fyra delprojekt (Biomarkörer, Virus och Bakterier) bygger på provtagning med Capitainers qDBS-koncept. Bolaget har utvecklat en unik teknik för att samla upp en exakt mängd blod och därefter spara provet i torkad form på ett kort.

”Testerna och analyserna utvecklas för och från vårt provmaterial. Att Capitainers egenprovtagningskort utgör en bas i det här uppmärksammade projektet är en tydlig signal om vi har en given roll i utvecklingen av högkänsliga och robusta diagnostiska lösningar för individanpassad monitorering”, säger Christopher Aulin, vd för Capitainer.”

”Efterfrågan på skräddarsydd egenövervakning av medicinska tillstånd är stadigt ökande. Detta drivs av samhällets önskan att minska både väntetider och vårdkostnader samtidigt som det svarar mot patienternas växande intresse av att förbättra sin livskvalitet utan att vara beroende av frekventa vårdbesök”, säger Mathias Karlsson, Medicinskt ansvarig på Capitainer.”

Läs mer om projektet här.
https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-avancerade-material-for-individinriktad-medicin-och-diagnostik

Om Capitainer
Capitainer AB är ett svenskt medtech-bolag som grundades 2016. Capitainer utvecklar och säljer intelligenta lösningar för egenprovtagning av blod, plasma och urin.

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att samla upp en exakt mängd vätska och därefter spara provet i torkad form. Kortet med provet kan skickas med vanlig post till laboratorium, utan krav på kyltransport eller specialförpackning. Precisionen och exaktheten i Capitainers prover är marknadens bästa och i nivå med etablerade pipetteringsmetoder.

Produkterna har en rad tillämpningsområden inom flera olika marknadssegment, exempelvis kliniska biomarkörer, terapeutisk läkemedelsmonitorering, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning samt forskning och utveckling och kliniska studier


Capitainer, framtidens HbA1cViaPost?

Många av er minns säkert ViaPost som det perfekta systemet för självprovtagning av HbA1c.

Post Nords förlängda leveranstider i kombination med ny teknik på lab. var orsak till för stor spridning på resultaten. Jag slutade tillverka produkten för ett par år sedan pga. dessa problem.

Med Capitainer är självprovtagning möjlig igen. Vi har utarbetad diagnostiska metoder för vanligt förekommande analysinstrument. Provet skall vara torkat så den förlängda posttiden är inte något problem. Eftersom provtagningen är kvantitativ kan man med Capitainer även köra kompletterande analyser och utvecklingsarbete pågår för t.ex Total Kolesterol, HDL och Triglycerider.

Sammantaget ger det diabetologer och andra vårdgivare nya och utökade möjligheter för egenprovtagning.Bara i år har fem vetenskapliga artiklar publicerats som visar Capitainers prestanda.

Under pandemin såg man att över 95% av alla som testade Covid antikroppar hemma (n=>10 000) med ett Capitainerkort lyckades med provtagningen. Tekniken håller således hög kvalitet samtidigt som den är användarvänlig.

Vi håller på att utveckla metodbeskrivningar som gör det möjligt att använda Capitainer för de periodiska diabeteskontroller som är önskvärda. 
- Att kunna kontrollera sitt HbA1c och lipider hemma istället för att ta dyrbar tid till att uppsöka en vårdcentral eller sjukhus för venösprovtagning är förstås ett stort lyft för alla diabetiker som år ut och år in behöver monitorera sina värden. 

Produkten är länken mellan patienten och vårdgivaren i en fungerande E-hälsomodell.

Peter Bräutigam


Press release 

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt