Allting kan alltid förbättras

 

Mats Bojestig

Vi ser resultat av vårt samarbete och hur systemet bidrar till att förbättra både kvalitet och arbetssätt.

Samverkan sker konkret såväl mellan nationella programområden som med kommuner, patientföreningar och i partnerskapet med myndigheter.

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Läs mer hela krönikan

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/matsbojestigalltingkanalltidforbattras.73313.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Kunskapsstyrning+juni+2023

Nationellt kliniskt kunskapsstöd flyttar till 1177

Nationella kliniska kunskapsstöd kommer att visas som en del av 1177 via en ingång för vårdpersonal. Nuvarande innehåll på 1177 kommer samlas under en ingång för allmänheten.

Förändringen innebär att samtliga kunskapsstöd på nationellt klinisktkunskapsstod.se migreras till 1177 efter att 1177.se har anpassats för de olika målgrupperna allmänhet och vårdpersonal. Kunskapsstödens innehåll kommer även efter förändringen att kunna läsas in i regionala lösningar via så kallade API:er. Syftet med migreringen, som hanteras av Inera, är att förenkla och effektivisera både hantering och användning av kliniska kunskapsstöd.

Plan för genomförande

Inera kommer att ta fram en plan för migrering i samarbete med stödfunktionen för kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Inera ska återkomma med plan under hösten. Migrering kommer att ske tidigast 2024.

Innan lansering av 1177 för vårdpersonal ska patientsäkerheten analyseras. Syftet är att bedöma eventuella patientsäkerhetsrisker som kan uppkomma i samband med uppdelningen av 1177 i en del för allmänhet och en del för vårdpersonal.

Byte av publiceringsverktyg

Inera har beslutat att byta författarverktyget “Verktyg för kunskapsstöd” (VKS) till Ineras gemensamma plattform för webbtjänster (PWT). Syftet är bland annat att inhämta synergier och ökad möjlighet till samordning med Ineras övriga tjänster. Bytet sker under hösten och påverkar inte nationelltklinisktkunskapsstod.se eller API-lösningar. En referensgrupp för fortsatt utveckling kommer att bildas.

 

Se också

• Levnadsvanor

Generisk modell för levnadsvanor är en vägledning för hur kunskap om hantering av levnadsvanorna tobaks- och nikotinbruk, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet kan integreras i vårdförlopp och andra kunskapsstöd där det är relevant.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=541685&userid=86882727&linkid=43334375&readid=662643D6E08A&test=&umailid=2309244248

 

• Svårläkta sår
Ett underlag har tagits fram som stöd för gapanalyser och samlat införande av de fyra vårdförloppen för svårläkta sår:  svårläkta sår, kritisk benischemi, venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår samt diabetes med hög risk för fotsår.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=541685&userid=86882727&linkid=43334378&readid=662643D6E08A&test=&umailid=2309244248

 

• Se mer info

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=541685&userid=86882727&readid=662643D6E08A&umailid=2309244248

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt