Läs hela rapporten pdf free
128 sidor sammanhållen
barn-vuxen rapport T1DM T2DM
Kan ta 20-30 sek att ladda ner
 
 
ÅRSRAPPORT2022 ÅRS RESULTAT
Nationella Diabetesregistret 
 

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2022.pdf

 

Utdrag ur förordet i rapporten

År 2022 ser vi att mycket positivt har hänt idiabetesvården. 

Ett större antal besök har rapporterats jämfört med 2021 och diabetesvården har kunnat erbjuda både fysiska och digitala besök.

Många riskfaktortrender går åt rätt håll även om det finns skillnader inom och mellan regioner som inspirerar och manar till ytterligare förbättring.

Kvalitetsförbättrings-projekt i primärvården runt om i landet har tagit fart under 2022.

Förfrågningar till NDR om att stötta olika projekt har ökat under 2022 vilket vi tycker är mycket glädjande.

Barndiabetesvården fortsätter hålla hög kvalitet på ett mycket inspirerade vis.

 

Självklart finns det fortsatt utrymme förförbättringar i diabetesvården.

Ett sådant viktigt område är diabetesvården i övergången från barn till vuxen. I årsrapporten finns en intervju som handlar om det nationella arbetet som pågår för att inventera och komma med förslag på hur vården från barn till vuxen kan bli bättre. Hela diabetesvården samlas och hjälps åt.

Det nya kapitlet om unga med diabetes från 15-30 år är utvidgat med bland annat jämförelser inom och mellan regionerna för unga med typ 1-diabetes.

Vi visar att barn med typ 2-diabetes går på barnkliniker och unga vuxna går både i primärvården och påmedicinkliniker. Vi visar också hur centrala mått på diabetesbehandling ser ut i dessagrupper.

 

Vår förhoppning är att de nya figurerna kan bidra till diskussion och samarbeten inom regionerna.

Forskningsresultat som utgår från data i NDR bidrar tillsammans med andra nationella register till ny kunskap. Resultat har presenterats på vetenskapliga möten och publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Resultat från forskningen visar på betydelse av bästa möjliga behandling och vi ser en stadig förbättring av resultaten i svensk diabetesvård vilket också bidrar till minskad sjuklighet och död.

Se gärna referenslistan som finns i rapporten och på www.ndr.nu 

Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett nationellt kvalitetsregister för  barn och vuxna med diabetes med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården. Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar både barn och vuxna. Personer med diabetes har ökad risk för hjärtkärlsjukdom och död.

Det finns mycket starkt vetenskapligt stöd för att en god multifaktoriell diabetesbehandling kan fördröja och förhindra diabeteskomplikationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Detta är en daglig utmaning för diabetesvården. Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett verktyg för att driva förbättringsarbetetoch följa hur det går, samt identifiera ytterligare utmaningar. Det är ett verktyg dels i det dagliga förbättringsarbetet på enheten, dels i hela landet. Data på gruppnivå redovisas öppet, just för att understödja förbättring.

NDR är en internationell förebild för förbättringsarbete och hur vi lär oss mer om diabetessjukdomen. Effekten av registreringen, de resultat registret har genererat och forskningmed hjälp av registerdata, har utan tvekan varit en del av den förbättrade riskfaktorkontroll och den minskning i kardiovaskulär sjuklighet och dödlighetvid både typ 1- och typ 2-diabetes som kan observeras.

Registerarbetet bör fortgå med fokus på ytterligare förbättringar.

Vi från NDR vill fortsätta att uppmuntra till diskussion kring resultaten inom diabetesteamen både i barn- ochv uxendiabetesvården, regionalt och nationellt och att sprida goda exempel på förbättringsprojekt och forskningsresultat. Kvalitetsarbetet ger resultat och behöver fortsatt vara i fokus.

Vi från NDR vill tacka hela den fantastiska diabetesvården för allt arbete som utförts under 2022 och fortsatt stort lycka till 2023! 

Katarina Eeg-Olofsson, registerhållare och Karin Åkesson, ordförande expertgrupp barn-diabetes Nationella diabetesregistret NDR

 

Läs hela rapporten

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2022.pdf

Allra sist finns NDRs 34 publikationer 2022

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt