Rapport från nationella arbetsgruppen glukossänkande läkemedel vid T2DM
 
Avstämning har skett nyligen med NPO (Nationellal Programområdet) om det fortsatta arbetet.
 
• En ny ny tidplan har blivit satt med mål om en öppen remiss hösten 2023.
 
• Gruppen har påbörjat författande i verktyget för kunskapsstöd. Dialog pågår för fortsatt arbete. Möten sker varje månad.
 
• Hälsoekonomiskt perspektiv kommer lyftas in i konsekvensbeskrivningen. Det är ett arbete som påbörjats.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt