Genetiska markörer för typ 2 diabetes har samband med ökad risk för vaskulär demens

Både typ 2 diabetes och demenssjukdomar ökar med åldern. Det blir därför ett ökande antal äldre personer som riskerar att drabbas av både T2DM och demens.

Vid nedsatt kognition, som en del i en begynnande demenssjukdom, så kan egenvård och självmedicinering av typ 2 diabetes bli lidande. Frågan har ställts om det även kan vara så att olika aspekter av diabetessjukdomen medför en ökad risk för demensutveckling. Tidigare studier, bl.a. från det Nationella Diabetes Registret NDR, har angivit att en mindre bra glykemisk kontroll kan ha samband med framför ökad risk för att utveckla vaskulär demens [1].

Vid EASD mötet i Stockholm den 20-23/8 presenterade Elin Dybjer, läkare och doktorand vid Lunds universitet, en populationsstudie. Den bygger på genetiska analyser i befolkningsstudien Malmö Kost Cancer [2]. Här analyserades risken för att utveckla demens under en längre uppföljningsperiod. Det unika var att dessa 2000 demensdiagnoser var noggrant validerade av läkare och inte enbart registerinhämtade diagnoser.

Elin Dybjer och medförfattare fann, att genetiska markörer för typ 2 diabetes uppvisade ett samband med total demens samt framförallt vaskulär demens, medan ett sådant genetiskt samband inte kunde noteras för risken att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Detta talar för att vissa aspekter av typ 2 diabetes kan tänkas mekanistiskt öka risken för vaskulär demens, möjligtvis genom påverkan från de många metabola och vaskulära aspekter som förknippas med typ 2 diabetes, framförallt vid mindre bra metabol kontroll.

Det bristande sambandet med Alzheimers sjukdom minskar förhoppningarna, att enbart en terapi riktad mot diabetessjukdomen kan minska risken för utveckling av denna demensform.

Elin Dybjer försvarar sin avhandling vid disputation i Malmö den 16/12 kl 13.

Referenser

1. Celis-Morales CA, Franzén S, Eeg-Olofsson K, Nauclér E, Svensson AM, Gudbjornsdottir S, Eliasson B, Sattar N. Type 2 Diabetes, Glycemic Control, and Their Association With Dementia and Its Major Subtypes: Findings From the Swedish National Diabetes Register. Diabetes Care. 2022;45(3):634-641.

2. E. Dybjer, A. Kumar, K. Nägga, G. Engström, N. Mattsson-Carlgren, P.M. Nilsson, O. Melander, O. Hansson. Polygenic risk of type 2 diabetes is associated with vascular dementia but not Alzheimer's disease. Abstract 786. 58thEASD Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia 2022;65(1):1-469.


ABSTRACT

Type 2 diabetes and dementia are associated, but their causal relationship is unclear. Genetic studies, i.e. using polygenic risk scores (PRS) or Mendelian Randomization (MR), and validated dementia endpoints with high diagnostic precision (instead of register-based diagnoses) may clarify causal links between these two entities.

Materials and methods:
We tested associations between PRS for type 2 diabetes, fasting glucose, fasting insulin and HbA1c on the one hand and dementia on the other in 29,139 middle-aged participants followed for 23 years.

Dementia diagnoses were validated by physicians and included all-cause dementia, mixed dementia, Alzheimer's Disease (AD) and Vascular Dementia. We also tested causal associations between type 2 diabetes and dementia forms through MR analyses.

Results:
Seven different PRSs (including SNPs with different significance thresholds between p<5e-02 through -08, named PRS 1-7) for type 2 diabetes were tested.

A PRS including N = 4,891 SNPs with p-value<5e-04 showed strongest association with the different outcomes, including all-cause dementia (Hazard Ratio (HR) of 1.11, Bonferroni corrected p = 3.6e-03), mixed dementia (HR 1.18, Bonferroni corrected p = 3.3e-04) and VaD (HR 1.28, Bonferroni corrected p = 9.6e-05), but no significant associations were found with AD.

The analyses were adjusted for age, gender and education in Model 1 and the same factors and additionally APOE ε2 and APOE ε4 genotype (0, 1 or 2 alleles) in Model 2.

See Figure 1 where bars that rise above the dotted line represent significant associations (not included here on www.dagensdiabetes.se). Associations were stronger for non-carriers of APOE ε4. MR analyses could, however, not confirm a causal link between genetic risk markers of type 2 diabetes and dementia outcomes.

Conclusion:
Polygenic risk of type 2 diabetes is associated with dementia risk, with stronger associations for VaD, in particular in non-carriers of APOE ε4. However, the MR findings did not support a causal relationship between genetic risk markers of type 2 diabetesNyhetsinfo
www red DiabetologNytt