Lovande resultat efter ett år med världsunik vårdsatsning i region Stockholm

Lovande resultat efter ett år med världsunik vårdsatsning i region Stockholm

Just nu en världsunik preventiv satsning i Stockholm. Region Stockholm har i samarbete med Skandia och SEB skapat en hälsoobligation. Och till det, i samarbete med Health Integrator, har ett hälsoprogram startats som ska hjälpa personer mellan 50 och 60 år i riskgrupp att förebygga typ 2-diabetes.

Resultaten hittills är lovande, efter ett år är mer än hälften av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

Programmet syftar till att förebygga typ 2-diabetes för personer i riskgrupper. I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia som är finansiär och med SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är företaget som levererat den digitala plattformen. 

Deltagarna i programmet får stöd och följs upp under fem år. För det finns den digitala plattformen som ger dem tillgång till hälsotjänster från flera leverantörer. Det kan vara fysisk aktivitet, kost- och sömnråd och stresshantering som med hjälp av hälsopedagoger kan skräddarsy prevention efter individuella behov. 

Om färre personer får diabetes typ-2 innebär det framför allt minskat individuellt lidande men även minskade sjukvårdskostnader. Med minskad diabetes typ-2 är potentialen att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla i länet som är riskgrupp för diabetes.

Intresset för hälsoprogrammet har varit stort. Nästan 30 000 personer mellan 50 och 60 år i Stockholm anmälde sitt intresse för att delta i programmet. Efter en urvalsprocess fick 925 deltagare plats i programmet som alltså pågått i ett år nu.

Vid programstart var samtliga deltagare i riskzon för diabetes. Efter sex månader hade 43 procent av dem förbättrat sina värden och låg inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. Efter tolv månader har hittills drygt 230 deltagare rapporterat resultatet från sitt uppföljande blodprov. 51 procent av deltagarna är inte längre i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes.

Resultaten kan summeras enligt följande:

  • 51% är inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes (HbA1c* 41 mmol**/mol eller lägre)
  • 66% har förbättrat sitt blodsockervärde (sänkt HbA1c)
  • 23% har försämrat sitt blodsockervärde (höjt HbA1c)
  • 11% har oförändrat blodsockervärde
  • 7% ligger inom spannet för typ 2-diabetes (HbA1c 48 mmol/mol eller högre)
  • Genomsnittlig skillnad i midjemått är -3,25 cm
  • Genomsnittlig skillnad i vikt är -3,54 kg

Genomsnittliga förbättringen av BMI, midjemått och HbA1c hos kvinnorna är något bättre i jämförelse med den genomsnittliga förbättringen hos männen. 

*HbA1c är ett blodprov som visar nivån av blodsocker under de senaste två till tre månaderna innan provtagningen. Enheten anges i **millimol per mol, mmol/mol

Om hälsoobligationen: 

Genom att länka återbetalning och ränta till hur väl insatsen faller ut uppnås en riskdelning i modellen, en unik lösning. Läs mer om häloobligationer på Region Stockholms webbplats: 

Region Stockholm är först med en Hälsoobligation med avkastning efter resultat - Region Stockholm

https://www.regionstockholm.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/06/region-stockholm-ar-forst-med-en-halsoobligation-med-avkastning-efter-resultat/

Mer info

Stockholm är först med en Hälsoobligation med avkastning efter resultat

Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett beslut om att finansiera ett pilotprojekt av prevention kring diabetes typ 2 vård med en Health Impact Bond, en så kallad Hälsoobligation. En obligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt.

Sjukvården globalt står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.

- Att skifta från reaktiv vård till preventiva insatser är inte enkelt. En rad utmaningar försvårar besluten att investera i preventiva vårdmodeller. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. På så sätt kan vi på lång sikt både minska lidandet samt sänka kostnaderna, säger Magnus Thyberg, avdelningschef för kunskapsutveckling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Diabetes typ 2-vården kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder årligen. Genom att preventivt tillföra resurser tidigt förhindras ett insjuknande och medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande i stället för vårdens omhändertagande. 

Ökat fokus på preventiva insatser kan över tid väsentligt minska Region Stockholms vårdkostnader och därmed frigöra stora resurser som kan användas för andra vårdändamål. Enligt vetenskapliga studier har livsstilsfrämjande insatser av den typ som Hälsoobligationen ska finansiera resulterat i en riskreduktion på 58%.

Detta innebär en potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet.

- Finansieringen av projektet sker med en Hälsoobligation, något som Region Stockholm är först med. Genom att länka återbetalning och ränta till hur väl insatsen faller ut uppnås en riskdelning i modellen. På lång sikt är Hälsoobligationen en möjlighet till att förbättra effektiviteten inom Region Stockholm, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör i Region Stockholm.

- På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har vi som ambition att vara framåtlutande inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har vi utvecklat en Hälsoobligation, med en unik finansiell struktur, säger Frida Korneliusson, VD för SLL AB Internfinans.

Den preventiva insatsen ska bedrivas via ett digitalt verktyg där patienter får tillgång till hälsotjänster och leverantörer. Med hjälp av vårdens professioner kan sedan prevention för varje individ skräddarsys. Till den digitala plattformen knyts olika tjänsteleverantörer inom olika områden såsom fysisk aktivitet, kost, sömn, stress etc.

I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

Så här fungerar Hälsoobligationen finansiellt:

  • Upplånade medel genom Hälsoobligationen är 30 mkr. Obligationslikviden kommer att användas till att finansiera den preventiva insatsen för 925 pre-diabetiker i länet.
  • Strukturen på Hälsoobligationen är en kombination av en fast underliggande 5-årig Region Stockholm-obligation med nollkupongsstruktur, samt en rörlig del vars avkastning är beroende av diabetespreventionens kostnadsbesparingar. Investerarens totala avkastning är således den kombinerade avkastningen av ”den vanliga” obligation utgiven av Region Stockholm samt avkastningen från diabetespreventionen.
  • Uppsidan i avkastningen begränsas av ett tak (maximal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är 10%) medan nedsidan begränsas av ett golv (minimal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är -20%). Inga utbetalningar kommer att ske under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet samt den eventuella rörliga avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall dvs. efter år 5.
Faktablad om Hälsoobligation pdf 4 sidor fritt
 

Press release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt