NDR Årsrapport 2021.
Barnklinik, primärvård och medicinklinik (vuxna) i samma rapport.

Klicka på länken för att ladda ner årsrapporten:

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2021.pdf

INLEDNING
Välkomna till en ny gemensam årsrapport för barn och vuxna med diabetes. Rapporten har en ny sammanhållen färgskala och innehåller tydliga kapitel för att det ska vara lätt att hitta.

Denna årsrapport sammanställer 2021 års resultat för barndiabetesvården och vuxendiabetesvården inom primärvården och medicinkliniker på sjukhus.

Årsrapporten är utformad för att visa resultat för centrala indikatorer för god diabetesvård att användas för uppföljning och jämförelse och är ett komplement till den skräddarsydda statistik för vårdenheterna som kan tas fram på gruppnivå via det öppna statistikverktyget Knappen, www.ndr.nu/#/knappen.

Ur första sidorna
Tittar vi över tid ser vi en stadig förbättring av resultaten i svensk diabetesvård vilket också bidrar till minskad sjuklighet och död.
Kvalitetsarbetet ger resultat och behöver fortsatt vara i fokus.

Vi från NDR vill tacka hela den fantastiska diabetesvården för allt arbete som utförts under 2021.

Tack för allt gott samarbete och fortsatt stort lycka till 2022!

Katarina Eeg-Olofsson, registerhållare och Karin Åkesson, ordförande expertgrupp barndiabetes-vård Nationella diabetesregistret – NDR

Nationella Diabetesregistrets (NDR) mål är bättre diabetesvård
Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom med förhöjd risk för hjärtkärl-sjukdomar och för tidig död.

Det finns ett mycket starkt vetenskapligt stöd för att en god multifaktoriell diabetesbehandling kan fördröja och förhindra diabeteskomplikationer på ett kostnadseffektivt sätt. Detta är en daglig utmaning för diabetesvården. Nationella Diabetes registret (NDR) är ett verktyg för att driva förbättringsarbetet och följa hur det går, samt identifiera ytterligare utmaningar.

NDR är en internationell förebild för förbättringsarbete och hur vi lär oss mer och mer och diabetessjukdomen. Effekten av registreringen och de resultat registret har genererat har utan tvekan varit en del av den förbättrade riskfaktorkontroll och den minskning i kardiovaskulär sjuk-lighet och dödlighet vid både typ 1- och typ 2-diabetes som kan obser-veras.

Registerarbetet bör fortgå med fokus på ytterligare förbättringar.Nationella Diabetesregistrets (NDR) mål är bättre diabetesvård

Läs hela rapporten som pdf utan lösenord 105 sidor
Ett imponerande arbete från NDR 

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2021.pdf

N
yhetsinfo
www red DiabetologNytt