För personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom var risken att dö fyra gånger högre jämfört med en person i kontrollgruppen utan hjärt-kärlsjukdom.

Hela 90 procent av kostnaden för sjukhusbaserad vård avseende diabeteskomplikationer kunde tillskrivas personer med etablerad hjärt-kärlsjukdom och kostnaden för sjukskrivningar på grund av hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes var ännu högre än kostnaderna för sjukhusbaserad vård.

Det framkommer i den registerstudie som presenterades i dag i samband med den årliga kongressen för den europeiska diabetesorganisationen, EASD. (1)

Syftet med den retrospektiva registerstudien var att under en tioårsperiod (2007 – 2016) analysera bördan för sjukhusbaserad vård, arbetsfrånvaro, tillhörande kostnader och överdödlighet för personer med typ 2-diabetes, med och utan fastställd hjärt-kärlsjukdom, jämfört med en kontrollgrupp (personer utan diabetes). I studien användes även en svensk retrospektiv databas med 20 års individuella data (1997–2006) från fyra nationella befolkningsregister.

-  Resultaten från vår studie understryker behovet av att minska riskerna som följer av att leva med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom samt att förhindra eller fördröja en ny hjärtkärlhändelse och därigenom minska bördan av typ 2-diabetes för både individen och samhället, säger Katarina Steen Carlsson, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, och forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.

De viktigaste drivkrafterna för kostnaderna för sjukhusbaserad vård för personer med etablerad kardiovaskulär sjukdom var akut hjärtinfarkt, angina pectoris och stroke; men även njursjukdom i slutstadiet och ögonsjukdom, vilket bekräftar att etablerad kardiovaskulär sjukdom är förknippad med en rad andra komplikationer.

-  Patientcentrerad läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes är viktigt för både patienter och samhälle, säger Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet och en av författarna till studien.

Etablerad hjärt-kärlsjukdom var även en ledande orsak bakom arbetsfrånvaro. Den årliga kostnaden för sjukfrånvaro till följd av etablerad hjärt-kärlsjukdom var 9 337 euro per person där den högsta sjukfrånvaron kunde hänföras till njursjukdom i slutstadiet, stroke och hjärtsvikt. Personer med typ 2-diabetes <66 år hade i genomsnitt 146 arbetsfrånvarodagar, varav 68 dagar (47 procent) berodde på etablerad hjärt-kärlsjukdom.

Studien är ett samarbete och har genomförts av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, Örebro universitet och Boehringer Ingelheim AB.

Studien har finansierats av Boehringer Ingelheim AB.

Referenser:

(1)  Burden of established cardiovascular disease in people with type 2 diabetes and matched controls: hospital-based care, days absent from work, costs, and mortality

S. Persson1,2, K. Nilsson2, K. Karlsdotter3, J. Skogsberg3, S. Gustavsson3, J. Jendle4, K. Steen Carlsson1,2; 1Lund University, Lund, 2The Swedish Institute for Health Economics, IHE, Lund, 3Boehringer Ingelheim AB, Stockholm, 4Örebro University, Örebro, Sweden.

Press info Boehringer Ingelheim AB

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt