Nya riskgrupper vid covid-19

Vi har uppdaterat sammanställningen över de grupper, mellan 18 och 67 år, som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid covid-19. Bland annat har risken för allvarligt sjukdomsförlopp för den gravida kvinnan tydliggjorts. Schizofreni, bipolär sjukdom och stroke läggs samtidigt till på listan.

Uppdatering av riskgrupper

Publicerad: 2021-04-29 kl. 14:00

Socialstyrelsens lista över grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19 har uppdaterats med personer med bipolär sjukdom eller schizofreni som har en påtagligt ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att löpande se över och vid behov uppdatera listan över grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19. Syftet är att ge underlag till en modell för ekonomisk ersättning till de grupper som på grund av risken att bli allvarligt sjuka inte bör fortsätta förvärvsarbeta. Den 29 april lämnade Socialstyrelsen en tredje delrapport. 

Analys har nu visat att personer med bipolär sjukdom eller schizofreni har en påtagligt ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och därför läggs nu också de diagnoserna till listan över riskgrupper.

Hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck finns sedan tidigare med på listan över riskgrupper men analys av data visar att också de som haft stroke har en högre risk för att bli mer allvarligt sjuka av covid-19. Socialstyrelsen anser därför att även stroke ska läggas till listan över riskgrupper. 

I samband med den förra rapporteringen, i slutet av februari, la vi till gravida i graviditetsvecka 20-36 på listan på grund av att den som är gravid och insjuknar i covid-19 under andra halvan av graviditeten har en ökad risk att föda för tidigt, vilket är riskfyllt för barnet. Analys visar nu även på en viss ökad risk för den gravida kvinnan att bli allvarligt sjuk vid covid-19, viket ger ytterligare en anledning till att graviditet från vecka 20 ska stå på listan över risker vid covid-19.

Läs hela dokumentet

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/uppdatering-av-riskgrupper/?utm_campaign=nyhetsbrev210504&utm_medium=email&utm_source=apsis

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/riskgrupper/

Risk att drabbas allvarligt av covid-19

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riskgrupper-risk-att-drabbas-allvarligt-covid19.pdf

2020-04-29

Socialstyrelsen fick 2020-04-14 i uppdrag att identifiera de grupper av in- divider i åldern 18-67 år som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19 (S2020/03163).

Syftet var att skapa underlag för arbetet med att utforma en modell för ekonomisk ersättning till dem som tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete med låg smittrisk.

Det material som Socialstyrelsen redovisat har resulterat i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte.

Socialstyrelsen har 2021-01-28 fått i uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna av individer i åldern 18–67 som löper störst risk att drabbas av särskild all- varlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19.

Grupper av individer mellan 18-67 år som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19

 1. cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling,
  •   tumörsjukdomdärcytostatikabehandlingpågårellerharavslutats
  • för mindre än tre månader sedan,
  •   blod- eller benmärgsmalignitet med behandling som pågår eller
  • har avslutats för mindre än 6 månader sedan,
  •   omfattande strålbehandling mot lungor (t.ex. vid lungcancer ellermånader sedan,
  • vid cancer i munhåla och svalg) som avslutats för mindre än sex
  •   pågående behandling med läkemedel som kan påverka infektions-
  • risken såsom till exempel behandling riktad mot B-celler,
  •   genomgången omfattande cancerkirurgi under de senaste 3 månaderna
  •   vissa former av kronisk tumörsjukdom eller benmärgsmalignitet som
  • påverkar immuncellers funktion,
  •   cancersjukdom med försämrat allmäntillstånd som viktminskning,
  • nedsatt kondition och uttalad trötthet.
 2. hjärt-kärlsjukdom, såsom till exempel
 3.  svårhjärtsvikt
   pulmonellarteriellhypertension
   kronisktromboemboliskpulmonellhypertension

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 00 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 106 30 Stockholm Fax 075-247 32 52 www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN 2020-04-29 Dnr. 5.7-4823/2021 2(2)

 •   komplicerad medfödd hjärtsjukdom
 •   klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen
 1. hypertoni (blodtrycksförhöjning),
 2. diabetes med komplikationer i minst ett organsystem,
 3. kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5),
 4. kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling eller leverförfettning,
 5. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
 6. neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan
 7. på andningsfunktionen,
 8. binjurebarkssvikt,
 9. genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behand-
 10. ling,
 11. immunbristtillstånd till exempel vid:
  •   svårkombineradimmunbrist(SCID)
  •   sickle-cells-anemi
  •   hiv med låg CD4-nivå
  •   långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan
  • öka infektionskänsligheten
  •   kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom till exempel vid extrem undervikt
 12. intellektuell funktionsnedsättning,
 13. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet,
 14. graviditet från graviditetsvecka 20 + 0 dagar med anledning av ökad risk
 15. för prematur förlossning och för allvarlig sjukdom hos kvinnan,
 16. trisomi 21 (Downs syndrom),
 17. schizofreni eller bipolär sjukdom,
 18. cerebrovaskulär sjukdom (stroke),
 19. Ovanligt hälsotillstånd där den enskildas tillstånd och symptombild ökar
 20. risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.
Från Socialstyrelsen
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt