Hedersmedlem Svensk Förening för Diabetologi

Som hedersmedlem i Svensk Förening för Diabetologi (SFD) kan av styrelsen väljas person som på ett förtjänstfullt sätt under längre tid arbetat för att främja föreningens arbete och syften.

Hedersmedlem föräras Diplom och inkluderas i Föreningens matrikel över Hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar får fritt besöka av Föreningen arrangerade möten och aktiviteter. 

 

Hedersmedlem 2021

Mikael Lilja

Motivering: Mikael Lilja, docent, har under många år bidragit med fina insatser för diabetesvården, inte minst i det dagliga arbetet på vårdcentralen som allmänläkare och sedermera som forskningsansvarig läkare FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen.

Mikael har genom åren handlett flera AT- och ST-läkare och efter disputationen 2011 varit både huvud- och bihandledare för doktorander, och är en mycket uppskattad föreläsare.

I styrelsen för SFD under 8 år, först som ledamot och därefter som kassör, har Mikael alltid kommit med konstruktiva förslag och kloka tankar, när olika ämnen diskuterats i styrelsen. Lugn och trygg med stort ansvar har Mikael alltid fullföljt sina uppgifter i styrelsen och därmed skapat goda förutsättningar för att arbetet ska komma alla patienter med diabetes till godo. 

 

Hedersmedlem  2021

Bo Ahren

Motivering: Professor Bo Ahrén är en av den inkretinbaserade forskningens pionjärer och hans forskning har starkt bidragit till utvecklandet av de inkretinbaserade läkemedel, som sedan ett drygt decennium kommer diabetespatienter världen över till nytta.

Till detta kan läggas av patienter och kollegor mycket omtyckt läkare, formidabel utbildare och kunskapsspridare, editor och goda administrativa, diplomatiska och politiska förmågor, demonstrerade som bland annat dekanus och vice-rektor vid Lunds universitet.

 

2021-04-15

På uppdrag av Årsmötet för Svensk Föreninmg för Diabetologi (SFD)

Magnus Löndahl, ordf SFD

Neda Ekberg, vetenskaplig sekr SFD

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt