Stockholms 100 000 personer med diabetes kartlagda

Genom en unik genomlysning av diabetesvården i Region Stockholm finns nu en gedigen kunskapsplattform att jobba utifrån.

Studien - Testmiljö Diabetes – inkluderar drygt 100 000 personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes och visar att sjukdomen ökar i regionen, 9 000 nya diabetespatienter tillkommer varje år i Region Stockholm.

Stockholms 100 000 personer med diabetes kartlagda

Genom en unik genomlysning av diabetesvården i Region Stockholm finns nu en gedigen kunskapsplattform att jobba utifrån. 

Studien har gett oss mycket kunskap. En del av resultaten har förvånat, annat inte. Vi har nu för både typ 1- och typ-2 diabetes väldigt mycket information som nu behöver nå ut i vården och göra praktisk nytta som ett kunskapsunderlag, säger Michael Alvarsson, överläkare och docent, sektionschef Endokrinologi Solna, Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig för studien.

Region Stockholm har initierat och ansvarat för projektet, där man använt data från år 2018 och jämfört dessa med förhållandena 2013-2017. Novo Nordisk och andra företag har stöttat projektet ekonomiskt och bidragit med frågeställningar som har belysts i materialet.

Studien är ett tungt och vägledande underlag för planeringen av framtidens diabetesvård i Region Stockholm.

72 % når inte målvärdet

Studien visar på betydande regionala skillnader i förekomst, riskfaktorer, läkemedelsbehandling och HbA1c (medelvärde på långtidsblodsocker) inom regionen.

• För personer 18–29 år med typ 1-diabetes har exempelvis 72% ett HbA1c över 52 mmol/mol som är målvärdet. 

– Det som är mest alarmerande är de som har ett HbA1c-värde över 70, eftersom risken för komplikationer då ökar exponentiellt, men det är så klart inte bra att ligga över målvärdet överhuvudtaget. Ju fler år du har framför dig desto viktigare att ligga bra till, säger Michael Alvarsson.

Det är inte bara HbA1c-värdet som ligger fel för personer med typ 1-diabetes.

• Cirka 40 procent har för högt blodtryck,

• hälften av patienterna är överviktiga eller har fetma med ett BMI över 25 och

• 44 procent har för högt LDL-kolesterol. 

Michael Alvarsson tror att mer resurser måste läggas på fler specialister för att kunna ha tätare patientkontakter. 

– Hos oss har vi 1 800 personer med typ 1-diabetes på tre specialisttjänster. Dessutom är det ett problem att det utbildas för få diabetessjuksköterskor. Flera går snart i pension och återväxten är inte tillräckligt stor. 

Var tredje saknar behandling

När det gäller typ 2-diabetes så finns stora skillnader i förekomst av sjukdomen och i vilken ålder man får den, vilken behandling man får beroende på vilken stadsdel man tittar på. Det är dubbelt så vanligt med typ 2-diabetes i den del av Stockholm som har högst andel jämfört med den som har lägst.

• Var tredje person med typ 2-diabetes har inte någon blodsockersänkande läkemedelsbehandling alls. 

Av personer med typ 2-diabetes har 40 procent någon hjärtkärlsjukdom – och

bara 8 procent får läkemedel som också skyddar mot hjärtkärlsjukdom. Resultat som Michael Alvarsson inte hade väntat sig. 

– Vi var förvånade över att det var så många som hade hjärtkärlsjukdom. 8 procent som får behandling mot detta är alldeles för lågt. Det här är allvarligt, man skulle vilja att den siffran var mycket högre, säger han.

Förbättra resultaten

Kunskapsläget kanske aldrig har varit så stort som nu kring hur diabetesvården ser ut i Region Stockholm och författarna till studien föreslår flera åtgärder. Det handlar om att minska ojämlikheterna i omhändertagande och behandling, anpassade insatser i socioekonomiskt mer utsatta områden och se till att förbättra behandlingsresultaten – att fler ska nå sina målvärden. 

– Det är viktigt att ta reda på orsakerna till att 30 % av de med typ 2-diabetes inte får någon blodsockersänkande behandling, och varför så många inte har läkemedel som skyddar mot hjärtkärlsjukdom. Vi måste bli bättre på att förebygga kardiovaskulära händelser och andra komplikationer.

Vi kan inte vara nöjda förrän våra patienter mår bra i sin sjukdom och slipper komplikationer både på kort sikt och lång sikt, konstaterar Michael Alvarsson.

Michael Alvarsson, överläkare och docent, sektionschef, Endokrinologi Solna, Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig för studien.

Svenska Dagbladet 201214. Publiceras med tillstånd från Michael Alvarsson. Region Stockholm har initierat och ansvarat för projektet. Novo Nordisk och andra företag har ekonomiskt stött projektet

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt