Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret 

Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera.

Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent på, en markör som genom ett enkelt blodprov i förväg visar hur patienten kommer att svara på behandlingen. 

– Vår studie utgör ett viktigt steg mot målet med individanpassad vård vid diabetes eftersom den kan bidra till att rätt person får rätt vård redan vid diagnostillfället, säger Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitets Diabetescentrum som lett studien.

När inte bättre kost och motion är tillräckligt för att reglera blodsockret är metformin det första läkemedlet som sätts in för att behandla typ 2-diabetes, enligt internationella riktlinjer. Om det inte ger avsedd effekt i form av sänkt blodsocker, eller om patienten får svåra biverkningar, går man vidare och prövar med andra läkemedel.

– Om det tar lång tid innan patienten får rätt behandling ökar risken för komplikationer till följd av det höga blodsockret. Cirka 30 procent av alla med typ 2-diabetes svarar inte på metformin och bör få en annan medicin redan från start. Därför är det viktigt att kunna identifiera dem direkt vid diagnostisering, säger Charlotte Ling.

En tredjedel upplever biverkningar i form av magtarmbesvär såsom illamående, ont i magen och diarré. Fem procent slutar med medicinen på grund av biverkningarna.

Det har i tidigare studier gjorts försök att hitta genetiska förklaringar till varför en del inte svarar på eller tål metformin. Även om forskare identifierat vissa genvarianter som varit associerade med tolerans och respons på metformin har de inte kunnat förutspå hur väl patienten svarar på behandlingen.

Farmakoepigenetik vid diabetes

Studien är den första inom farmakoepigenetik vid diabetes, dvs att man studerat hur epigenetiska faktorer, såsom DNA-metylering (se faktaruta), förutspår effekten av ett läkemedel.

– Farmakoepigenetik har till viss del använts inom cancervården för att förutspå hur en person ska svara på en behandling, men det har aldrig förr gjorts inom diabetesvården, säger Charlotte Ling.

I studien har forskarna studerat epigenetiska förändringar, sk DNA-metyleringar, i blodet från individer som insjuknat i diabetes, innan de börjat ta metformin.

Vid en uppföljning ett år senare kunde forskarna se vilka patienter som haft nytta av behandlingen (med sänkt blodsocker som följd) och om de fått biverkningar eller inte

.– Genom att kombinera svaren har vi utvecklat en biomarkör som kan förutse vem som kommer att ha nytta av och tåla metformin, säger studiens försteförfattare Sonia García-Calzón forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum..

Klinisk studie med 1000 patienter

Studierna har gjorts på sammanlagt 363 deltagare från tre olika patientkohorter (Alla Nya Diabetiker i Skåne, Alla Nya Diabetiker i Uppsala och Optimed från Lettland).

I nästa steg planerar forskarna en klinisk studie där de ska upprepa studien i en betydligt större patientgrupp – 1000 patienter ska bjudas in från hela världen.
 

Press release
Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitets Diabetescentrum

Publikation:
Epigenetic markers associated with metformin response and intolerance in drug-naïve type 2 diabetes patients
Science Translational Medicine 16 september 2020, https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aaz1803

https://stm.sciencemag.org/content/12/561/eaaz1803

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

 

Epigenetic markers associated with metformin response and intolerance in drug-naïve patients with type 2 diabetes

  1. Sonia García-Calzónet al

How to mete out metformin

Metformin is the most commonly used drug to treat type 2 diabetes (T2D), though not all patients respond to it, and still, others do not tolerate it. García-Calzón et al. analyzed genome-wide DNA methylation in the blood of drug-naïve patients who were recently diagnosed with T2D. They found that DNA methylation at specific loci associated with future metformin response or tolerance, respectively, across multiple cohorts. These epigenetic markers may have theranostic potential regarding which patients should receive metformin.

Abstract

Metformin is the first-line pharmacotherapy for managing type 2 diabetes (T2D). However, many patients with T2D do not respond to or tolerate metformin well. Currently, there are no phenotypes that successfully predict glycemic response to, or tolerance of, metformin.

We explored whether blood-based epigenetic markers could discriminate metformin response and tolerance by analyzing genome-wide DNA methylation in drug-naïve patients with T2D at the time of their diagnosis. DNA methylation of 11 and 4 sites differed between glycemic responders/nonresponders and metformin-tolerant/intolerant patients, respectively, in discovery and replication cohorts. Greater methylation at these sites associated with a higher risk of not responding to or not tolerating metformin with odds ratios between 1.43 and 3.09 per 1-SD methylation increase.

Methylation risk scores (MRSs) of the 11 identified sites differed between glycemic responders and nonresponders with areas under the curve (AUCs) of 0.80 to 0.98. MRSs of the 4 sites associated with future metformin intolerance generated AUCs of 0.85 to 0.93. Some of these blood-based methylation markers mirrored the epigenetic pattern in adipose tissue, a key tissue in diabetes pathogenesis, and genes to which these markers were annotated to had biological functions in hepatocytes that altered metformin-related phenotypes.

Overall, we could discriminate between glycemic responders/nonresponders and participants tolerant/intolerant to metformin at diagnosis by measuring blood-based epigenetic markers in drug-naïve patients with T2D. This epigenetics-based tool may be further developed to help patients with T2D receive optimal therapy.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt