Nya riktlinjer inför 2018 för behandling av typ 2 diabetes från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.
Ett paradigm-skifte står för dörren!
 
Behandling av typ 2 diabetes blir påtagligt enklare med robusta riktlinjer byggda på evidens. Patienterna får chansen till ett längre liv, fler år utan
...
Berzelius symposium (BZ96) på temat diabetes och hjärtkärlsjukdom i Jubileumsaulan, SUS, Malmö, den 23-25 maj 2018 i regi av Svenska Läkaresällskapet, SFO EpiHealth (LU) samt KI.
 
Se länk för anmälan: 
 
Welcome to the symposium on
Diabetes and the cardiovascular risk
...
International Diabetes Federations möte i Abu Dhabi
 
IDF är en paraplyorganisation för hela världens länders diabetesorganisationer.  För närvarande är 170 länder medlemmar och både patient- och professionsföreningar är välkomna. Man håller ett vetenskapligt möte vartannat år och i år hölls detta möte i Abu
...
Sammanfattning av doktorsavhandling:
Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes.
 
Övergripande syfte
Att utveckla kunskapen om lärandet i att leva med diabetes. Beskriva fenomenen insjuknande, lärande och stöd för lärande ur ett patientperspektiv samt fenomenet stöd för lärande i att
...
Läs hela International Diabetes Federatiom IDF Atlas 2017 free online 145 pages
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Forword Dec 2017
Diabetes, a disease no longer associated with affluence,
is on the rise
...
Störd glukosmetabolism och diabetes som riskmarkörer för nedsatt kognition och demens – en översikt
 
Elin Dybjer 1,2, Peter M Nilsson 2
Internmedicinska kliniken, Östra Sjukhuset: SU, Göteborg  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 
Ett allt större
...
Dag ett:
 
Dag två:
 
Filmatisering är gjord av SKL
Freeware utan lösenord, går att se i mobil eller i dator utan specialprogram
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
The American Diabetes Association (ADA) is proud to publish the 2018 edition of the Standards of Medical Care in Diabetes, the global standard for diabetes care. Produced annually by the ADA since 1989, the Standards of Care is the primary resource to ensure personalized diabetes care focused on
...
Jardiance reduces cardiovascular mortality in type 2 diabetes and peripheral artery disease
 
Jardiance (empagliflozin) reduces the risk of major heart problems and slows down kidney disease progression in people with type 2 diabetes who also have peripheral artery disease( PAD), research reveals.
 
In this
...
International Diabetes Federation (IDF) Atlas:
About 415 Million Adults Worldwide Have Diabetes
 
This is from International Diabetes Federation (IDF) 2015 World Congress.
A new IDF Atlas will be launched in the next week 2017 at the IDF Meeting
 
About 415 million adults have diabetes worldwide, or
...
 
TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för glukosmätning som är CE-märkt för vuxna med diabetes samt för barn med diabetes, i åldern 4-17 år, under övervakning av vuxen.
 
TLV
...
Daily consumption of coffee is safe within usual patterns of intake and more likely to benefit health than to harm it, British researchers concluded.

Analysis of more than 200 studies found that drinking three to four cups of coffee a day (400 mg/day) was associated with a reduced risk of all

...
Findings in summary
Between March 25, 2013, and March 22, 2016, we randomly assigned 325 women (215 pregnant, 110 planning pregnancy) to capillary glucose monitoring with CGM (108 pregnant and 53 planning pregnancy) or without (107 pregnant and 57 planning pregnancy).
 
We found a small difference in HbA1c
...
The Endocrine Society has published new guidance for how to incorporate trend-arrow information from the Dexcom G5 continuous glucose monitoring (CGM) system into insulin dose adjustments for patients with diabetes.
 
The two documents — one each for adult and pediatric diabetes patients — were
...
Severe hypoglycemia in type 2 diabetes was found to be associated with increased cardiac failure and mortality.
 
Previous research has suggested that hypoglycemia may in fact increase the risk of developing cardiovascular disease, but the mechanism behind this has yet to be discovered. There are
...
Nya riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Nu finns en remissversion av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna betonar hur viktigt det är att stödja personer med särskild risk, så att de kan förändra ohälsosamma
...
TLV har gjort en förtjänstfull och imponerande genomgång i ett dokument på 30 sidor med nästan 100 referenser.
 
Företaget Abbott har släppt sina hälsoekonomiska data och bidragit till ett fullständigt dokument. NDR har också underlättat genom att värtdefulla utdata har erhållits.

Libre
...
Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.
 
Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de
...
Svenska Endokrinologföreningen och Svensk Förening för Diabetologi
2017-11-13 Uppdateras senast 2020-11-13 
 
Nationella Lärandemål
– Klinisk Endokrinologi och Diabetologi inom Läkarprogrammet
 
Utbildningen inom läkarprogrammet skall ge de blivande läkarna kunskap och förståelse,
färdighet och
...
New ACC/AHA Hypertension Guidelines Make 130 the New 140
 
The American College of Cardiology (ACC) and the American Heart Association (AHA) have released a new guideline on hypertension with a new definition that will call 130 to 139 mm Hg systolic or 80 to 89 mm Hg stage 1 hypertension.
 
Officially the 2017
...
Presentationsbibliotek Världdsdiabetesdagen 2017
Programmet tar sikte på nya utmaningar i diabetesvården
 
 
Diabetes och migration – vilka är våra utmaningar?
Per Wändell, professor, sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet.
Interkulturell kommunikation och
...
Debattinlägg. Dagens medicin. Prof Lars Rydén och Mats Eriksson
 
Patienter med typ 2-diabetes löper en fyra gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som inte har typ 2-diabetes. Hjärt-kärlsjukdom är för hälften av patienterna med typ 2-diabetes den direkta
...
Partierna i danska Folketinget har gemensamt beslutat om en satsning på 65 miljoner danska kronor under 2017–2020 i en ny nationell handlingsplan för diabetes.
 
Handlingsplanen ska stärka förebyggande och tidig upptäckt av typ 2 diabetes, rikta behandling mot den enskilda diabetespatienten och sprida
...
 
 Clicka på www för att se alla föredragen som pdf utan lösenord 171027

• Inledning moderator
Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 
• Teknik och diabetes
Karin Filipsson, Skånes universitetssjukhus, Lund.
 
• Behandling av typ 2-diabetes - ny kunskap
...
Inför 14/11 press information:
"MTG och TV3 väljer framöver Blå Ringen under TV3s logotyp

– Det är otroligt roligt att se att en så stor viktigt aktör som MTG sätter diabetes på agendan. 5 avlider varje dag pga diabetes. Diabetes diagnos får 2 barn och 2 vuxna varje dag i Sverige Diabetes typ 1 saknar
...