Svensk förening för diabetologi kallar härmed till årsmöte
i samband med Enodiabetesmötet i Göteborg 7-9/3
 
Tid: 8 mars 2018 kl 11.00
Plats: Quality Hotel, Göteborg
 
1: Val av ordförande
2: Godkännande av dagordning
3: Verksamhetsberättelse
4: Ekonomisk rapport
5: Revisionsberättelse
6: Styrelseval
7: Val av
...
Psykologguiden
 
Natur & Kulturs
Psykologilexikon
 
Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
 
Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i
...
For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop.[1]
 
The investigators anticipated that smoking one cigarette a day would be associated with about 5% of the excess
...
Anders Frid Årets Diabetolog 2017
Anders Frid arbetar sedan många år som överläkare vid diabetesvården vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Gjorde de första studierna av injektionsställen med datortomografi. Detta ledde till ett 30-årigt arbete med att förbättra kvalitet på
...
Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.

En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens
...
Mycket har förbättrats för patienter med typ 1 diabetes. Ett stort framsteg är nya och bättre insuliner. Användning av insulinpump har också betytt mycket för många patienter. Sista 10 åren har tillgång till kontinuerlig glukosmätning CGM/FGM revolutionerat diabetesvården för ännu fler.
 
Information är
...
SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik
Svenska Läkaresällskapet
 
Svenska Läkaresällskapet skriver bland annat i sin press release
 
När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem
...
Välkommen till Göteborg och Endodiabetes 7-9 mars 2018
QUALITY HOTEL 11 ERIKSBERG
 
 
Gå in på www för program och anmälan
 
Anmälningsavgift exkl moms
Deltagaravgift tom 19 januari 2 500 SEK
Deltagaravgift from 20 januari 3 000 SEK
Sjuksköterskedagen avgift tom 19 januari 1 000 SEK
...
Du kan nå senaste numret från
 
 
uppe till vänster ligger tidningen klickbar som pdf,
tar 15-20 sekunder att ladda ner
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Rapport diabetes-psykiatri mötet
Somatisk sjukdom hos psykiskt sjuka Ätstörning vid diabetes...
Dear Colleagues,
 
It is our pleasure to invite you to the 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Turku, Finland, 11-13 April 2018.
 
The objective of the Annual Meeting of SSSD is to give diabetes researchers and clinicians in the Nordic and neighbouring
...
Wathik Alsalim
Biträdande överläkare
Endokrinologiska kliniken, Skånes Universitetsjukhus SUS, Lund.
 
Sverige är bland de europiska länder som har tagit emot flest invandrare under de senaste åren. De flesta nykomna invandrare till Sverige, har Mellanöstern som ursprungsområde där förekomsten av typ 2
...
1. 2017 var det år då Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi (BLF endodiab) markerade i sina rekommendationer att standardmetod för mätning av glukos hos insulinbehandlade barn är mätning med subkutan sensor. Detta kan göras med vad som i internationellt konsensus (Diabetes Care dec 2017)
...
Typ 1 diabetes
Antalet äldre med typ 1 diabetes har vuxit. I NDR finns det för 2016 registrerat ca 10 000 patienter med ”typ 1 diabetes (inklusive LADA)” med ålder över 65 år, ca 3 000 över 75 år, ca 400 över 85 år och ca 100 över 90 år. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som leder till att
...
Ulf Wallin
Barnpsykiater, med dr
KompetensCentrum Ätstörningar - SYD
 
Ätstörningar
Svårigheter med att äta, som grundar sig i ett psykiatriskt tillstånd, kan ta sig flera olika uttryck. En del av dessa kan ha stor påverkan på en samtidig diabetessjukdom, medan en del kan bidra till att utlösa en typ
...
Mjölkersättning med sönderslagna komjölkproteiner förhindrar inte typ 1-diabetes hos barn med anlag för sjukdomen. Det visar en ny randomiserad studie där svenska barn ingår, skriver Maria Gustavsson www.dagensamedicin.se.
 
– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades
...
How Does Empagliflozin Reduce
Cardiovascular Mortality? Insights
From a Mediation Analysis of the
EMPA-REG OUTCOME Trial
 
Introduction 
Empagliflozin, a highly selective sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, was the first glucose-lowering agent to demonstrate a reduction in cardiovascular (CV) death in
...
Plasma Volume Changes May Mediate Effects of Empagliflozin
Findings suggest reduced CV mortality risk mediated by effects on markers of plasma volume
 
The reduction in risk of cardiovascular (CV) death with empagliflozin is most mediated by changes in hematocrit and hemoglobin, according to
...
Till DiabetologNytts Läsare
 
Hej!
 
För kännedom.
 
Vill med detta mejl informera om att 
 
Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida.
 
Ändringen innebär att i
...
IDF Publicizes Guidelines for Diabetic Foot for GPs, Other Healthcare Providers
 
IDF Dec 5 — New clinical-practice recommendations for the diabetic foot, issued earlier this year by the International Diabetes Federation, are designed to help all healthcare professionals and most specifically
...
Short Report: Care Delivery
Could FreeStyle Libre™ sensor glucose data support
decisions for safe driving?
 
Rayman1, J. Kr€oger2 and J. Bolinder3
1Ipswich Hospital NHS Trust, Ipswich, UK, 2Zentrum fur Diabetologie Hamburg Bergedorf, Hamburg, Germany and 3Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Accepted
...
Jag läste med stort intresse nyhetsbrevet med uppdaterade riktlinjer och en ljusare framtid för patienter med typ 2 utifrån Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer.
 
Ni uppmanar även oss läkare att i dialog med varandra lära oss och utforma en mer effektiv diabetesvård, vars resultat kan mätas
...
Jag har arbetat i drygt 20 år inom socialtjänsten och med jämna mellanrum har jag mött familjer där barnen och ungdomar har diabetes. För de allra flesta barn och unga som insjuknar i diabetes går det väldigt bra. De barn och unga som jag möter i mitt arbete är de som har det svårare. För att
...
The 3Cs of Diabetes Technology Will Revolutionize Diabetes Care 2018.
From IDF International Diabetes Federation Meeting 4-8 Dec Report
 
Diabetes technology is the new kid on the block when it comes to the management of type 1 and type 2 diabetes, but for most doctors and patients it's still an
...
HbA1C converter
 
With support from Anders Björn, professor in mathematics at Linköpings university in Sweden, I have created a converter between all known standards for HbA1c in the world.
 
It also shows a estimate for average glucose that corresponds to a HbA1c. NOTE: These estimations are more
...
Nydebuterad typ 1 diabetes lika vanlig hos vuxna som hos barn
 
Ett blodprov ger rätt diagnos.
Allt fler rapporter påvisar hur felaktig benämningen barn- och ungdomsdiabetes är. Den senaste kommer från universitetet i Exeter, Storbritannien, där forskarna har använt prover på blod, urin och saliv från en halv
...