Tjänsten 1177 Stöd och behandling innehåller kunskapsstöd för patienter.
 
Nu finns ett nationellt behandlingsprogram om svårläkta sår, som har tagits fram av nationellt programområde hud- och könssjukdomar.

– Stödet ska ge patienten ökad kunskap och delaktighet, säger Rut Öien, ordförande i arbetsgruppen som har tagit fram kunskapsstödet.
Stödet berör fyra olika vårdförlopp
 

Kunskapsstöd för patienter med svårläkta sår

Cirka 40 000 personer i Sverige har svårläkta sår, en patientgrupp som till stor del består av äldre och multisjuka och som behandlas av olika vårdgivare. Ett svårläkt sår är förknippat med nedsatt livskvalitet. Ofta saknas korrekt diagnos och behandlingen blir fel. Rut Öien är ordförande i den nationella arbetsgruppen för svårläkta sår som har lett arbetet med att ta fram programmet.

– ”Stöd till dig med svårläkt sår” är en möjlighet för patienter i hela landet att få mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård. Patienten får kunskap om det egna såret och möjlighet att i högre grad vara delaktig i sin egen behandling i samverkan med behandlande vårdpersonal, säger Rut Öien.

Alla regioner kan ansluta sig till programmet

”Stöd till dig med svårläkt sår” är tillgängligt för alla regioner genom att vårdgivare begär anslutning till programmet via sina regionala förvaltare.

Det finns manualer för såväl patient som behandlande personal, vilket underlättar start och användning av programmet.

Informationsfilm och mer information om ”Stöd till dig med svårläkt sår”

Förteckning över regionala systemförvaltare

Om 1177 stöd och behandling

Vårdförlopp för patienter med svårläkta sår

”Stöd till dig med svårläkt sår” har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för svårläkta sår och är baserat på fyra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som alla berör svårläkta sår. Det gäller dessa vårdförlopp:

  • Svårläkta sår
  • Kritisk benischemi
  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Vårdförloppen har tagits fram i samarbete mellan nationellt programområde (NPO) hud- och könssjukdomar, NPO endokrina sjukdomar och NPO hjärt- och kärlsjukdomar.

Vårdförloppen på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stöd för regionerna i att införa vårdförloppen

_____________

Kliniska kunskapsstöd byter teknisk plattform

Under mars byter nationellt kliniskt kunskapsstöd publiceringsverktyg. Bytet kommer inte att påverka utseende på webbplatsen eller länkar till kunskapsstöden.

Publicerat material och nationella kunskapsstöd ska flyttas från publiceringsverktyget Verktyg för kunskapsstöd (VKS) till Ineras verktyg Optimizely. Inera hanterar flytten av allt material under mars månad. Det innebär att regionala tillägg inte kan göras under den perioden.

Arbetet med nationella remisser pågår som vanligt. Berörda grupper som arbetar med kunskapsstöd har fått information om förändringen via befintliga nätverk.

Information för författare av kunskapsstöd och regionala tillägg finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd och innehåller mer detaljerad information.

Information till författare på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Nationella remisser

Utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

___________________________

Sveriges regioner i samverkan

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika!

__________________________

Press release Nationellt kliniskt kunskapsstöd SKR

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt