Socialstyrelsen genomför en översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes, en uppdatering av den rekommendation som publicerades år 2015.

Arbetet sker inom ramen för myndighetens arbete med nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter, som publicerades i december år 2023.

När dessa riktlinjer uppdateras under år 2024 planerar vi att lägga till rekommendationer om graviditetsdiabetes.

En expertgrupp är redan knuten till projektet kring översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes. Expertgruppen kommer att formulera förslag på rekommendationer som skickas ut till en konsensuspanel. Panelen tar ställning till föreslagna rekommendationer och bidrar med synpunkter.

Vi håller nu på att rekrytera medlemmar till en konsensuspanel för graviditetsdiabetes och önskar en bred representation från relevanta professioner och med geografisk spridning.

Vi skulle därför vara tacksamma om ni kan sprida nedanstående information till yrkesverksamma personer i ditt nätverk som arbetar med någon av följande patientgrupper:

1.  Kvinnor med graviditetsdiabetes under graviditet, förlossning eller eftervård

2.  Barn till kvinnor med graviditetsdiabetes enligt föregående punkt.

3.  Kvinnor vars graviditetsdiabetes följs upp postpartum eller senare.

De som är intresserade får besvara en enkät (länk finns nedan).

Tack på förhand!
 

Vänliga hälsningar

Kristina Cederlund, utredare Socialstyrelsen

Information att skicka vidare

Socialstyrelsen genomför en översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes, en uppdatering av den rekommendation som publicerades år 2015. Arbetet sker inom ramen för myndighetens arbete med nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter, som publicerades i december år 2023.

För kommande frågeställningar behöver vi rekrytera kliniskt verksamma personer inom hälso- och sjukvården, som vill delta i Socialstyrelsens konsensuspanel i arbetet med översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes. Rent konkret får panelen ta ställning till förslag på rekommendationer som formulerats av en expertgrupp samt bidra med synpunkter.

Enkäten kommer skickas via mejl under andra halvan av mars 2024, där vi önskar svar inom två veckor.

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta i detta viktiga arbete. Intresseanmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i enkätundersökningarna.
 

Anmäl ditt intresse via länken nedan, senast den 30 januari 2024.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=53399iNhE2JFxQuViQxks

 

Tack på förhand!

 

Socialstyrelsens projektledning för nationella riktlinjer förlossningsvård 

Anna Mattsson, projektledare

Rebecka Lantto Graham, vetenskaplig projektledare

Kristina Cederlund, utredare

SOCIALSTYRELSEN

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Nationella riktlinjer

106 30 Stockholm

www.socialstyrelsen.se

_
___________________________

• Från 2015 SoS
Gränsvärden för graviditetsdiabetesStöd för beslut om behandling
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-6-52.pdf

Från 18 dec 2023

• Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter – översiktssida
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/graviditet-forlossning-och-tiden-efter/

Dec 2023
• Läkartidningen

Nya nationella riktlinjer för stöd för förlossningsvården presenteras
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/12/nya-nationella-riktlinjer-for-stod-for-forlossningsvarden-presenteras/

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen att det finns delar där hälso- och sjukvården behöver stärkas och att det råder stora skillnader i hur väl förlossningsvården fungerar i olika regioner.

Ett exempel på det är att andelen som kom på eftervårdsbesök 2022 varierade mellan 76 och 96 procent i olika regioner. Andelen som fick behandling för psykisk ohälsa skiljde sig också mycket åt – från 6,4 till 16 procent.

– Det är viktigt att vården före, under och efter förlossning blir mer jämlik över landet. Det ska inte spela någon roll var du föder barn, utan du ska kunna få en god vård överallt. Vår förhoppning är att det samlade nationella stödet ska bidra till att minska de oönskade skillnaderna, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Riktlinjerna handlar också om att rikta stöd till utsatta grupper och om hur man bemöter gravida med till exempel psykisk ohälsa eller obesitas. Man ser också att eftervården måste stärkas. Högsta prioritet ges till rekommendationer om att erbjuda dem med bäckenbottenbesvär multiprofessionell behandling. En annan rekommendation handlar om vikten av att mödrahälsovården gör uppföljningar av nyförlösta första till andra veckan efter att man kommit hem från BB.

– I dag är det otydligt vart de som fött barn ska vända sig med besvär efter förlossningen. Vi ser också att hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att tidigt följa upp exempelvis fysiskt och psykiskt mående, förlossningsbristningar och amning, säger Thomas Lindén i pressmeddelandet.

Detta är den första versionen av de nya nationella riktlinjerna. Nu kommer synpunkter att samlas in och en uppdaterad version planeras att publiceras under 2024.


Kommentar
• Gränsvärden för graviditetsdiabetesStöd för beslut om behandling från 2018 väckte diskussion. Regioner valde olika gränsvärden.

• Detta upplevdes som bra för start av en vetenskaplig studie från en obstetrik grupp i Örebro. De kunde på så sätt göra en undersökning för att komma fram till världsunika resultat i frågan.

• Denna artikel har många i Sverige och utanför landet sett fram emot. Enligt uppgift så är resultaten klara. Review arbetet har tagit drygt ett år. Det är i januari 2024 oklart om och när artikeln kommer att publiceras.  

• I oktober kom ett upprop i Läkartidningen med viss kritik kring att regioner hade olika gränsvärden för graviditetsdiabetes

HUVUDBUDSKAP i artikel LT

• Screening och diagnostik av GDM är ojämlik i Sverige, och många kvinnor får inte möjlighet till behandling under graviditet och uppföljning post partum.

• Alla gravida bör erbjudas screening med venös OGTT.

• En screeningmodell och gemensamma diagnoskriterier skulle göra vården mer jämlik och möjliggöra förbättringsarbete på sikt för kvinnors och barns hälsa.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2023/10/dags-for-enhetlig-screening-for-graviditetsdiabetes/

Författarna ger hänvisning till "originalstudie" 231017
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2023/10/forekomst-av-typ-2-diabetes-efter-graviditetsdiabetes/


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt