Läs dokumentet kring diabetes sid 41-46 pdf free
 
 

Socialstyrelsen:

Onödig och skadlig vård behöver fasas ut

Publicerad: 2023-12-04 kl. 09:00

Trots skarpa rekommendationer om att viss vård inte bör ges fortsätter vårdgivare att använda flera av åtgärderna. Och detta trots att de inte gör någon nytta och till och med kan vara skadliga för patienterna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna.

För första gången har Socialstyrelsen undersökt om hälso- och sjukvården låter bli eller åtminstone håller på att fasa ut vårdåtgärder som i riktlinjerna fått den absolut lägsta prioriteringen ”icke-göra”. Det är åtgärder som det varken finns vetenskapligt stöd för, gör någon nytta för patienten eller kan vara direkt skadliga och dessutom är förknippade med höga kostnader.

– Svensk sjukvård står inför flera utmaningar och riskerar att inte räcka till för att ge god vård med hög kvalitet till alla patienter. Att helt onödiga åtgärder då används inom vården kan innebära att annan nödvändig vård och behandling trängs bort, vilket är oacceptabelt, säger Maria State, enhetschef på Socialstyrelsen.

 

Vård vid diabetes

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och världen, och den kan orsaka allvarliga följdsjukdomar och förtida död. Cirka 5,6 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes [13]. Gemensamt för typ 1- och typ 2-diabetes är förhöjda blodglukosnivåer och en ökad risk för akuta och långsiktiga komplikationer. Risken för komplikationer är större ju längre tid man haft sjukdomen och ju högre blodglukosnivån har legat över tid. Även andra riskfaktorer såsom högt blodtryck och blodfetter inverkar. De flesta med typ 1-diabetes kontrolleras och får vård via sjukhusens medicin- eller endokrinkliniker, medan de flesta med typ 2-diabetes kontrolleras och får vård i primärvården.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård har vi studerat fem åtgärder som fått rekommendationen icke-göra [14] (tabell 20).

Tabell 20. Tillstånds- och åtgärdslista diabetesvård – prioritet icke-göra

Rad Tillstånd Åtgärd

• C15 Diabetes Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt- och kärlsjukdom

• D01 Diabetes Motiverande samtal enligt MI-metoderna (MI, AMI och MET) i syfte att förbättra glukoskontrollen

• D05 Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer utan pedagogisk

kompetens Typ 2-diabetes

• neuropati serotoninåterupptagshämmare, (eng. Selective serotonin reuptake inhibitor

SSRI) Diabetes med smärtsam Behandling med SSRI (selektiva

• E21 Diabetes utan känd eller Testa för cirkulationsrubbningar i foten misstänkt med mätning av ankeltryck eller tåtryck cirkulationsrubbning

Källa: Nationella riktlinjer för vård vid diabetes 2018

 

Sammanfattning vård vid diabetes

Resultaten visar att hälften av diabetesmottagningarna följer Socialstyrelsens rekommendationer om åtgärderna som inte bör göras.

När det gäller rekommendationen om gruppbaserad utbildning är det i stort sett samtliga mottagningar som följer rekommendationen.

De diabetesmottagningar som fortfarande använder åtgärder som inte bör göras behöver se över sina rutiner och följa rekommendationerna eftersom behandlingen inte gynnar patienten, och förmodligen leder till att resurser inte används på ett effektivt sätt.

Samtidigt ska vården individualiseras och det kan finnas situationer då behandlingen eller undersökningen ändå är aktuell för en individ, vilket framgår av svaren från verksamheterna.

För att erbjuda en än mer jämlik diabetesvård är det viktigt att de regionala rekommendationerna förankras och kopplas till vårdprogram.

Presss release Socialstyrelsen

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt