• Insatsområde obesitas hos barn och ungdomar

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npobarnsochungdomarshalsa/obesitashosbarnochungdomar.55971.html

Barnobesitas (fetma hos barn) innebär ökad risk för obesitas i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med obesitas har mer än fördubblats sedan 1990. Insatsen är del i en nationell kraftsamling mot obesitas hos barn och ungdomar.

Publicerad 12 oktober 2023

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • kartlägga aktuellt forskningsläge
 • värdera befintliga regionala kunskapsstöd och utbud av stöd och behandling av obesitas hos barn och ungdomar
 • ta fram behandlingsrekommendationer för användning i patientmötet utifrån Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer
 • klarlägga samverkan mellan barnhälsovården, elevhälsan och primärvården
 • ta fram indikatorer och målnivåer för utvärdering och uppföljning
 • medverka till utveckling och användning av nationella kvalitetsregister
 • medverka till ordnat införande och ordnad utfasning av metoder
 • bidra med underlag för prioriteringar inför eventuella kommande statliga satsningar.

Arbetsgruppen samverkar bland annat med nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar och NPO levnadsvanor, nationellt kvalitetsregister för barnobesitas (BORIS), Socialstyrelsen och Riksförbundet hälsa oberoende av storlek.

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för obesitas hos barn och ungdomar är framtaget och publicerat på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdprogram obesitas hos barn och ungdomar

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ordförande

Pernilla Danielsson Liljeqvist, specialistsjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Catharina Bäcklund, fysioterapeut, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Anders Forslund, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Akademiska Barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helena Vilén, dietist, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lotta Bjurvald, specialistfysioterapeut pediatrik, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sven Klaesson, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Nordin, specialistsjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jovanna Dahlgren, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Lovisa Sjögren, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Malin Örn, specialistsjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Larsson, sjukgymnast, barn- och ungdomsenheten, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Lundström Wolke, dietist, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Kajsa Järvholm, psykolog, Skånes universitetssjukhus Lund och Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS – Hälsa Oberoende av storlek

• Insatsområde obesitas vuxna

 

Obesitas har i grunden många olika orsaker som påverkar och ökar risk för att utveckla denna folksjukdom av endokrin typ. Idag bedöms cirka 16 procent av befolkningen ha en utvecklad sjukdomsbild med hög risk för komplikationer.

Vården bedöms idag inte vara jämlik och det finns regionala skillnader i den strukturerade utredningen och behandlingen, både vad gäller medicinsk och kirurgisk behandling. Det finns även en stigmatisering och brist på kunskap runt patientgruppen. Socialstyrelsen har tagit fram en nationell riktlinje som blev klar maj 2022.

Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområdet ligger under NPO endokrinologi

Uppdrag

En nationella arbetsgrupp ska:

 • Arbeta fram ett nationellt kunskapsstöd med inriktning vuxna patienter (över 18 år), med grund i Socialstyrelsens nya nationella riktlinje för vård vid obesitas.
 • Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov konkretisera dessa. I detta ingår att ge förslag till termer och begrepp som underlag för dokumentation i vårdinformationssystem.

Aktuellt

Nominering till arbetsgruppen är avslutad och gruppen startade sitt arbetet i juni 2023. Ett nationellt kliniskt kunskapsstöd förväntas publiceras våren 2025.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ordförande

Joanna Uddén Hemmingsson, specialistläkare endokrinologi, Capio S.t Görans sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Gabriela Hlodan Nagy, specialistläkare allmänmedicin, primärvård Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Benno Krachler, specialistläkare internmedicin, beteendemedicin, Livsstilsmedicin Österåsen, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Ottosson, specialistläkare kirurgi, Örebro universitetssjukhus, kvalitetsregisterhållare SOReg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Klingvall, sjuksköterska, Capio S:t Görans sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Liisa Tolvanen, dietist, Akademiskt Specialistcentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marcus Lagerström, psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ingrid Larsson, dietist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Karin Mossberg, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen
 • Jenny Nilsson, fysioterapeut, primärvård Alingsås, Västra sjukvårdsregionen
 • Ville Wallenius, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ellen Andersson, specialistläkare kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Memarian Ensieh, specialistläkare allmänmedicin, primärvård Arlöv, Södra sjukvårdsregionen
 • Erik Uddman, specialistläkare endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny Vinglid, patientföreträdare, riksförbundet HOBS
Nyhetsinfo 
www red DiabetologNytt