Diabetesbarometern är en rapport från Svenska Diabetesförbundet som jämför regionerna när det gäller genomförda uppföljningar av patienters hälsa och behandlingsresultat.

Diabetesbarometern 2023

Diabetesbarometern är en omfattande analys, som innehåller både svar från 3 500 personer med diabetes och behandlingsresultat från Nationella Diabetesregistret för 2022.

 

"Diabetesbarometern 2023

| Svenska Diabetesförbundet Sverige lever upp emot 600 000 personer med diabetes. Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver en omfattande egenvård. Det ställer också stora krav på sjukvården. Den behöver ge individen stöd, utbildning och tillgång till de behandlingsmetoder och de tekniska hjälpmedel de behöver utifrån sina indivi-duella förutsättningar. Målet är en så bra hälsa och livskvalitet så möjligt. 

I Diabetesbarometern 2023 har vi analyserat statistik från Nationella Diabetesre-gistret (NDR) och undersökt hur över 3 500 personer med diabetes upp-lever vården. Utifrån detta har vi rangordnat landets regioner.

• De stora skillnaderna mellan olika regioner både när det gäller vård-insatser och patienternas hälsa sticker ut i undersökningen. Detta är utan tvekan en av de stora utmaningarna för diabetesvården – att var du bor har för stor betydelse för vilket stöd du får att hantera din diabetes.

• Vi ska därför även framöver sträva efter bättre, men också mer jämlik, diabetesvård i hela lan-det, även om de ekonomiska och personella resurserna utmanas på många håll.Resultaten pekar samtidigt på att både vårdinsatser och behandlingsresultat har förbättrats jämfört med förra årets undersökning.

• Det är positivt och ett gott betyg till en dedikerad diabetesprofession som arbetar under tuffa ekonomiska förhållanden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många som lever med diabetes har värden som innebär kraftigt höjd risk för komplikationer. 

• Var sjunde patient med diabetes typ 1 har farligt höga blodsockernivåer och endast var tredje når upp till behandlingsmålen när det gäller blodsocker.

• Bland personer med diabetes typ 2 är det fyra av tio som inte når behandlingsmålet om god blodsocker-kontroll och nära åtta procent har farligt höga blodsockernivåer. Behovet av att utveckla diabetesvården har med andra ord inte blivit mindre viktigt. 

• En av de faktorer medlemmarna tycker har försämrats mest är kontinuiteten i vården. Många träffar inte en diabetesläkare varje år och tre av tio uppger att de träffar olika läkare vid sina besök. Att många med diabetes möter nya ansikten när de är i kontakt med vården försvårar den regelbundenhet i vården som är viktig för alla som lever med en kronisk sjukdom som diabetes.Komplikationer och följdsjukdomar står för de största kostnaderna inom diabetesvården. En studie från år 2020 visade att komplikationer orsakade av enbart typ 2-diabetes kostade vården 2,5 miljarder kronor. Personer som inte uppnår behandlingsmålen har en högre risk att utveckla komplikationer. Här spelar kontinuiteten en stor roll – en regelbunden kontakt mellan vård och patient är en viktig förutsättning för att tidigt kunna upptäcka behov av flera och nya vårdinsatser.Vid sidan om samordning av diabetesvården, så att den blir likvärdig i hela landet, är behovet av en för-bättrad kontinuitet. En fråga som vi kommer att priori-tera särskilt framöver. Att den som lever med diabetes regelbundet får träffa diabetesvården är en grundför-utsättning för en bättre vård och bättra hälsa. 

Genom att förbättra diabetesvården i hela Sverige, så kommer personer med diabetes att få en bättre hälsa och ett friskare liv, samtidigt som diabeteskomplikationerna över tid minskar. Tillsammans med professionerna inom diabetesvården jobbar vi för att förbättra diabe-tesvården.

Politiska beslutsfattare inom vården måste fatta långsiktiga beslut där insatser idag prioriteras, så att komplikationerna – och därmed den större delen av kostnaderna för diabetesvården minskar. 

Tillsammans kan och ska vi ta de steg som krävs för att personer med diabetes ska kunna leva ett så friskt liv som möjligt.

Björn Ehlin, förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet"

 

Läs Rapporten

43 sidor, pdf, högst läsvärd, fina tabeller och illustrationer,

välgjord, poängvärdering för olika regioner, 12 olika kapitel,

bra för respektive diabetesenhet att läsa igenom, diskutera liksom regionalt

 
 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt