Nu finns allt material från Dagens Medicin Agendas konferens och workshop på Världsdiabetesdagen den 14 november uppladdat på sajten.

"343 saker att göra för att få en bättre diabetesvård"

Mötet arrangerades av Svensk Förening för Diabetologi i samverkan med Dagens Medicin.

Drygt 300 kollegor deltog. Mötet hölls både fysiskt och digitalt.

https://www.bonniernewsevents.se/ROY3W

Här finner du talarnas presentationer, inspelningen av dagen uppdelad i tre block samt under punkten Workshop finns en summering av de förslag som togs fram. 

 

SE PROGRAMMET NEDTILL
KLICKA PÅ WWW FÖR ATT SE AKTUELL PROGRAMPUNKT


Välkommen till Världsdiabetesdagen 2023

12:00-12:10

Introduktion till dagens program och workshop. Därför behövs 343 förslag till lösningar för att förbättra framtidens diabetesvård.

Magnus Löndahl

docent och överläkare, Skånes universitetssjukhus i Lund 

ordförande i Svensk förening för diabetologi, SFD 

Agneta Lindberg

ordförande 

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD 

De senaste framstegen inom behandling av typ 1-diabetes

12:10-12:25

Se presentationen här

Eva Hagström Toft

överläkare 

medicinkliniken, Ersta sjukhus 

Utmaningar för en bra diabetesvård för alla med typ 1-diabetes

12:25-12:55

Utmaning 1: Vård av personer med typ 1-diabetes i äldrevården.

12:26-12:40

Se presentationen här

Diabetes hos äldre är ofta komplext då gruppen är heterogen. Många äldre med diabetes har dessutom även flera andra kroniska sjukdomar, och kräver därför särskilda behandlings- och omvårdnadsåtgärder. I Malmö har diabetessjuksköterskan Tanja Markestål ett övergripande uppdrag för hela äldreomsorgsförvaltningen. Hon arbetar både med utbildningsinsatser och som bollplank till alla dem som är runt patienten. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av Malmös framgångsrika arbete. 

Tanja Markestål

diabetessjuksköterska 

Malmö stad 

Utmaning 2: Psykisk hälsa och livskvalitet – vad är viktigt för patienten?

12:40-12:55

Se presentationen här

Personer som lever med typ 1-diabetes lever med att ständigt hantera den komplexa egenvård som krävs för att nå god blodsockerkontroll. Att konstant problemlösa kring lämplig insulindos, matintag och fysisk aktivitet upplevs av många som psykiskt påfrestande. Samtidigt visar forskning en större förekomst av psykisk ohälsa. Hur kan sjukvården på ett bättre sätt inkludera de psykiska aspekterna i mötet med patienten? Vilka verktyg finns tillgängliga för att stötta, och vilka resurser behövs?

Therese Anderbro

med dr, psykolog och psykoterapeut med inriktning på diabetes 

Stockholms universitet 

Diabetesvård i första klass – vad kan vi lära av de bästa i specialistsjukvården?

13:00-13:15

Se presentationen här

Mottagningen för diabetes och endokrinologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra är en av de specialistkliniker som har bäst resultat i måluppfyllelse, enligt Nationella diabetesregistret. Vilka är framgångsfaktorerna och nycklarna till en god diabetesvård? Årets diabetolog, Annika Dotevall, delar med sig av best practice. 

Annika Dotevall

vårdenhetsöverläkare 

kliniken för Medicin, Geriatrik och Akutmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset /Östra 

De senaste framstegen inom behandling av typ 2-diabetes

13:30-13:50

Se presentationen här

Ett urval viktiga forsknings- och behandlingsnyheter och hur det påverkar svensk diabetesvård. Kunskapen ökar om den nya generationens glukossänkande läkemedel och ytterligare kandidater är på väg ut i sjukvården. Vad säger de senaste rönen? 

Mikael Rydén

överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, 

professor i experimentell fettvävsforskning, Karolinska institutet 

Utmaningar för en bra diabetesvård för alla med typ 2-diabetes

13:50-14:20

Utmaning 1: Kunskapsstyrningen och den nya generationens glukossänkande läkemedel

13:51-14:06

Se presentationen här

Den nationella arbetsgruppen inom regionernas kunskapsstyrningsorganisation är på väg att slutföra sitt arbete med rekommendationer för användningen av de nya typerna av nya glukossänkande läkemedel. Ett paradigmskifte är på väg i behandling av typ 2-diabetes, men hur långt ska man gå? Här ges en inblick i de uppdaterade internationella riktlinjerna som är ett av de kunskapsunderlag som ligger till grund för de kommande svenska rekommendationerna. 

Neda Rajamand Ekberg

överläkare, docent 

Centrum för diabetes, Region Stockholm 

Utmaning 2: Unga med typ 2-diabetes – vilka insatser behövs?

14:05-14:20

Se presentationen här

Ungdomar och unga vuxna verkar ha en mer allvarlig variant av typ 2-diabetes, med hög risk för komplikationer och samsjuklighet, jämfört med om man insjuknar i högre ålder. Det finns flera utmaningar för hur vi skall hjälpa dessa patienter. Det är unga individer med obesitas och typ 2-diabetes som behöver ha mycket tät kontakt med sjukvården för att hitta motivationen och ändra viktutvecklingen, samtidigt som behandlingsmöjligheterna  är begränsade. 

Anna Ek

biträdande överläkare 

barnendokrin- och diabetesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset 

Diabetesvård i första klass - vad kan vi lära av de bästa i primärvården?

14:20-14:35

Se presentationen här

Norrtälje södra vårdcentral är en del av vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje kommun. Vårdcentralen, som har drygt 10 000 listade patienter och fler än 800 patienter med typ 2-diabetes, ligger i topp när det gäller måluppfyllelse för behandling av typ 2-diabetes i Nationella diabetesregistret. Tydliga rutiner, proaktiva insatser och individuellt anpassad behandling är en del av receptet. Vad finns att lära och inspireras av? 

Lovisa Jäderlund Hagstedt

medicinskt ledningsansvarig, bitr verksamhetschef 

Primärvård Tiohundra 

Summering och avslutning på den digitala sändningen

14:35-14:45

Workshop

15:00-16:00

Läs förslagen från workshopen här

Diskussioner kring runda bord som tar upp sju angelägna områden för att förbättra svensk diabetesvård.

1) Livskvalitet och egenvård

Samtalsledare: Nouha Saleh Stattin 

2) Prevention och tidig diagnos

Samtalsledare: Anna Ugarph Morawski

3) Resurser och kontinuitet i primärvården

Samtalsledare: Margareta Hellgren

4) Kunskapsstyrning och best practice

Samtalsledare: Katarina Eeg Olofsson

5) Medicinteknik och digitala lösningar

Samtalsledare: Jarl Hellman

6) Nya glukossänkande läkemedel

Samtalsledare: Magnus Löndahl

7) Nationell och regional samordning

Samtalsledare: Neda Rajamand Ekberg

Magnus Löndahl

docent och överläkare, Skånes universitetssjukhus i Lund 

ordförande i Svensk förening för diabetologi, SFD 

Neda Rajamand Ekberg

överläkare, docent 

Centrum för diabetes, Region Stockholm 

Presentation av slutsatser från workshopen.

16:00-16:30

Presentationen av slutsatserna görs digitalt via menti.com

Avslutande paneldiskussion: Så ser agendan ut för framtidens diabetesvård

16:30-16:55

En panel med politiker, patientföreträdare och andra makthavare inom svensk diabetesvård kommenterar förslagen från workshopen.

Stefan Jansson

specialist i allmänmedicin, ordförande 

Nationella arbetsgruppen för diabetes, NAG-D 

Lina Nordquist

riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson (L) 

 

Se programmet för Världsdiabetesdagen från 14 nov

https://www.bonniernewsevents.se/ROY3W

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt