Rapport från gruppen glukossänkande läkemedel typ-2. 

"En synpunktsinhämtning innan öppen remiss har skett under sommaren. Olika kommentarer har inkommit som hanterats och vissa ändringar är genomförda. NPO har godkänt kunskapsstödet för öppen remissperiod.”

__________________________________

Öppen remiss planerad 15/9 – 14/11

__________________________________

”Varje region har egna rutiner för spridning av remiss. Remissunderlag finns här; 

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening."

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisserkunskapsstod/remisser/diabetesglukossankandelakemedelsbehandlingvidtyp2diabetes.69139.html

 

Diabetes – glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

"Remiss kliniskt kunskapsstöd

Status: Pågående

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med sista datum för remissvar 14 november 2023.

 

Läs och svara på remissen via länken nedan.

https://prod2.kunskapsstod.se/review-client/?id=812523ec-2dde-43be-94fc-8471e88e1c47

 

 • Kompletterande kunskapsstöd, konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd Glukossänkande läkemedel, 5 sidor

finns också klickbart på www pdf 6 sidor

file:///Users/stigattvall/Downloads/Konsekvensbeskrivning-for-Diabetes%20%E2%80%93%20glukossankande%20lakemedelsbehandling%20vid%20typ%202-diabetes-remiss-1.pdf

 

Sammanfattning från ovan dokument

"Rekommendation att i första hand använda SGLT2-hämmare och i andra hand GLP1-agonister i tillägg till metforminbehandling till en stor andel av populationen med typ2-diabetes kommer att leda till en fortsatt kostnadsökning för diabetesläkemedel.

Kostnadsökningen kan i någon mån begränsas om SGLT2-hämmare används i högre grad jämfört med GLP1-agonister. Förhoppningsvis kommer rekommendationen att leda till att personer med hög risk för kardiovaskulär sjukdom behandlas likvärdigt, oavsett kön, socioekonomi och födelseland. Ökad frekvens av återbesök förde personer där glukossänkande behandlingen nyligen ändrats eller inte når de glykemiska målenkommer behövas.

Det är önskvärt om uppföljning av behandling till personer där kardiorenal riskreduktion är indicerat kan göras via NDR”

 

Kommentar www red DiabetologNytt

• Det är en gedigen och omfattande genomgång

med flera bra bilagor, fina faktablad och användbart info material. Det finns inlagt många användbara www länkar. 

Nyheter kring läkemedel på väg in diskuteras också, exempelvis tirzepatid, och att denna grupp ”kommer sannolikt att utmana den metabola kirurgin”

Olika verkningsmekanismer för läkemedel diskuteras i detalj. Miljöaspekter av läkemedel tas upp liksom avsnitt om patientmedverkan och kommunikation.

Drygt ett års arbete i gruppen ger värdefull kunskap tillbaka till läsaren.

• Vissa svagheter finns

 1. Paginering saknas. Texten är en digital matta av flytande text, där orden digitalt avdelas hur som helst dvs ingen egentlig pdf text. Inlagd obearbetad text finns i dokumentet, ex vis ”lägg in referens från NN” 

Referenslista i slutet saknas. Referenser ligger i högerkanten invid respektive textavsnitt, i sig en lite ovanlig struktur. De verkar vara 48 till antalet.

 1. Författargruppen är anonym, kallas "författargrupp glukossänkande läkemedel vid T2DM"  

Ansvarig projektledare, ordförande liksom medarbetare i projektet finns på en www länk som hittas på SKRs hemsida efter en stunds letande

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoendokrinasjukdomar/glukossankandelakemedeldiabetestyp2.62061.html

 1. Hälsoekonomiskt tas upp enbart själva inköpskostnaden för olika typ 2 läkemedel - utan att ta med att flera av dessa har positiva egeneffekter. De ger kostnadsbesparing, mindre kostnader för samhället, mindre hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, njurkomplikation, mindre kardiovaskulär död, förbättrad livskvalitet, mindre sjukskrivning/förtidspension och mindre typ 2 diabetes komplikationer pga ett förbättrat HbA1c.
 • Arbetsgruppen säger sig i början ha tagit hänsyn till EASD/ADA 2022 och NICE 2022, ”i beaktande” – men senare och i sammanfattning verkar dessa ursprungsdokuments innehåll ha tappats bort, kanske styrt av kortsiktig besparing.
 • SU och repaglinid finns fortfarande kvar i sammanställningen, även om risken för hypoglykemi tas upp, så saknas text om allvarlig fatal sådan - men ”den kan bli utdragen och kräva slutenvård”.
 • Kardiologer och internationella dokument anser, att SGLT2i ska insättas vid hög kardiovaskulär risk vid typ 2 diabetes oberoende av HbA1c. I dokumentet finns viss tvekan kring detta, ”evidensläget är oklart”. Diskussion utifrån ESC 2023 saknas – se nedtill

ESC 2023 Guidelines for the Management of Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes

28/8, några veckor innan remissen skickades ut, kom 2023 European Society of Cardiology (ESC). Rekommendationer 

 • Det primära målet vid T2DM är att reducera risken för kardiovaskulära händelser och mortalitet. Det glukocentriska målet tonas ner. Glykemisk kontroll är i sig fortfarande viktigt för att förebygga mikrovaskulära komplikationer, men det tas upp att HbA1c har en modest effekt på makrovaskuilära händelser såsom aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom 
 • Rekommendation görs om årlig screening för10 års risk via en ny kalkylator, SCORE2-Diabetes, som ger individuell risk för fatal eller icke-fatal CVD (myocardial infarction, stroke) i åldern 40-69 år. Den tar också hänsyn till kardiovaskulära skillnader inom Europa. NDRs riskkalkylator estimerar 5 års risk https://www.ndr.nu/IFrameRisk/
 • En ESC risk score app är utvecklad för såväl android som iphone

Artikel ESC 2023 SCORE2-Diabetes

https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/28/2544/7185610

Nedladdningsbar app ESC 2023 Score2-Diabetes

https://www.escardio.org/Education/ESC-Prevention-of-CVD-Programme/Risk-assessment/esc-cvd-risk-calculation-app

 • För T2DM patienter med mycket hög CV risk, dvs T2DM med etablerad aterosklerotisk CVD, rekommenderas behandling med GLP1 i kombination med SGLT2i för att ytterligare minska CV risk och detta oberoende av HbA1c.
 • För T2DM med kronisk njursvikt rekommenderas SGLTi och finererone
 

Det finns påverkansmöjligheter, ge dina remiss-synpunkter på dokumentet till SKR NPO

https://prod2.kunskapsstod.se/review-client/?id=812523ec-2dde-43be-94fc-8471e88e1c47

 

Läs dokumentet i sin helhet

https://prod2.kunskapsstod.se/review-client/?id=812523ec-2dde-43be-94fc-8471e88e1c47

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt