Nano Reservoir Patch ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Nano Reservoir Patch ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 10 oktober 2023.

Läs beslutet från TLV 5 sdiro pdf free

https://www.tlv.se/download/18.58a602418ad3da91818ebb/1695806900415/bes230926_nano_reservoir_patch_1182-2023.pdf

 

TLVS bedömning

TLV gör följande bedömning

När TLV utvärderar nyttan av en ansökt förbrukningsartikel i förhållande till kostnaderna behöver TLV en annan förbrukningsartikel att jämföra med. I TLV:s allmänna råd för ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar (TLVAR 2011:1) anges att ett relevant jämförelsealternativ bör ha samma basfunktion som den produkt som ansökan avser.

Med basfunktion avses förbrukningsartikelns primära funktion. Valet av jämförelsealternativ kan påverkas av om det finns medicinska eller andra skäl, exempelvis om förbrukningsartikelns egenskaper innebär att den är avsedd att användas av en viss patientkategori eller i vissa särskilda situationer.

För att ett jämförelsealternativ ska vara relevant krävs att det förekommer i svensk hälso- och sjukvård i nämnvärd omfattning (se Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 september 2012, mål nr 19552–11). Om det finns flera förbrukningsartiklar som uppfyller dessa kriterier är det relevanta jämförelsealternativet det som har lägst pris (se Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 2011, mål nr 43497–10).

TLV bedömer att basfunktion för Nano Reservoir Patch är tillföra kroppen insulin. TLV bedömer vidare att den avsedda patientkategorin är personer med diabetes som behandlas med insulin och som är aktuella för behandling med insulinpump utan slang.

TLV har i tidigare ärenden (se bl.a. dnr 562/2021, 1834/2020 och 3382/2012) gjort bedömningen att insulinpumpar utan slang endast är jämförbara på systemnivå eftersom de enskilda komponenterna som hör till systemen kan skilja åt både vad gäller antalet komponenter och respektive komponents funktion.

Inom varugrupperingskoderna Y92GA04 (insulinpumpar utan slang), Y92GA06 (reservoar till insulinpump utan slang) och Y92GA07 (infusionsset till insulinpump utan slang) finns komponenter som hör till olika system för insulinpump utan slang. TLV bedömer att dessa system har samma basfunktion och är avsedda för samma patientkategori som Nano Reservoir Patch och dess tillhörande system TouchCare Nano Patch.

Mot denna bakgrund bedömer TLV att dessa system kan utgöra relevanta jämförelsealternativ till Nano Reservoir Patch och dess tillhörande system TouchCare Nano Patch. TLV bedömer vidare att det, av de komponenter som finns i de aktuella varugrupperingskoderna, endast är POD till Omnipod(vnr 733320) till systemet Omnipod som har tillräcklig försäljning inom läkemedelsförmånerna och som därmed kan anses förekomma i svensk hälso- och sjukvård i nämnvärd omfattning. TLV bedömer därför att systemet Omnipod är det relevanta jämförelsealternativet till systemet TouchCare Nano Patch.

Företaget har inte inkommit med underlag som visar att systemet för den ansökta produkten har en större nytta än systemet för det relevanta jämförelsealternativet. TLV har därför, för att bedöma om kostnaden för Nano Reservoir Patch är rimlig, utgått från en kostnadsjämförelse där den totala kostnaden för användning av systemet för TouchCare Nano Patch jämförs med den totala kostnaden för användning av systemet för Omnipodunder en period om fyra år. Detta för att kunna räkna in samtliga produkters garantitid. I

kostnadsjämförelsen har alla komponenter som behövs för att använda systemet ingått, även om vissa komponenter inte anses vara förbrukningsartiklar, vilket är i linje med TLV:s tidigare beslut (bl.a. i ärende med dnr 562/2021, 1834/2020 och 3382/2012).

För TouchCare Nano Patch baseras TLV:s kostnadsjämförelse på de användningstider/garantitider företaget har angivit i bruksanvisning för respektive komponent. Vidare används i kostnadsjämförelsen det ansökta priset för Nano Reservoir Patch. För de komponenter som hör till systemet men som inte ingår i ansökan används de upphandlade priser som TLV har fått in från regionerna Stockholm, Gotland och Halland.

Systemet för insulinpumpen Omnipod består av en podenhet och en handenhet.
För Omnipod har TLV som i tidigare ärenden, (se dnr 1795/2018, 1834/2020 och 562/2021), i kostnadsjämförelsen utgått från att antalet podenheter som förbrukas under fyra år är 606 stycken och att handenheten tillhandahålls kostnadsfritt av företaget.

Resultatet av TLV:s kostnadsjämförelse visar att den totala kostnaden för användning av systemet TouchCare Nano Patch uppgår till 85 755 kronor per användare under fyra år. För systemet Omnipod uppgår den totala kostnaden för användning till 113 371 kronor per användare under fyra år. Den totala kostnaden för användning av systemet för Nano Reservoir Patch är därmed lägre än den totala kostnaden för användning av systemet för det relevanta jämförelsealternativet.

Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för användning av Nano Reservoir Patch är rimlig och att kriterierna i 15 § förmånslagen även i övrigt är uppfyllda. Ansökan ska därför bifallas.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt