Pressmeddelande 230715

Nära fyra av tio med diabetes uppger i en helt ny medlemsundersökning i patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet,  att de i år har råkat ut för att deras medicin inte fanns på apoteket.

- Av dessa står nu nästan var tionde helt utan medicin. Svenska Diabetesförbundet varnar för att det kommer att leda till komplikationer och uppmanar regeringen att agera snabbare för att säkerställa tillgången till läkemedel till kroniskt sjuka.

– Läget är mycket allvarligt. Regeringens uppdrag till Läkemedelsverket att föreslå åtgärder för att förhindra läkemedelsbrist dröjer ett år och under tiden hinner hälsan försämras för de med diabetes som inte får sin medicin, säger Björn Ehlin, ordförande för Svenska Diabetesförbundet.

Resultaten bygger på enkätsvar från 3 516 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.
- Av de nästan fyra av tio som varit med om att det läkemedel de använder varit slut, uppger nära var tionde att de nu är helt utan läkemedel. Medicinen gick inte att ersätta. Drygt var fjärde svarar att de tvingats byta medicin. Av fritextsvaren framgår att det, i de allra flesta fall, handlar om den uppmärksammade medicinen Ozempic. Samtidigt som det råder brist säljs den utanför förmånssystemet.

– Vi kan inte ha en situation där personer med diabetes inte får tillgång till livsviktig medicin samtidigt som samma medicin säljs utanför förmånssystemet. Det ökar ohälsan och vårdkostnaderna. Regeringen behöver snabbt vidta åtgärder för att se till att den medicin som finns tillgänglig i första hand går till dem som behöver den mest, säger Björn Ehlin.

Bristen på läkemedel är störst för gruppen med diabetes typ 2 och det är också de som i störst utsträckning använder Ozempic.
- Här har över var tredje tvingats byta läkemedel och en av tio är idag helt utan. Flera som har fått byta läkemedel vittnar om hur det skapar ökade biverkningar samt instabila blodsockernivåer.
- Det innebär större risk för komplikationer och följdsjukdomar, som står för de klart största kostnaderna inom diabetesvården. En studie från år 2020 visar att komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostade enbart vården 2,5 miljarder kronor.

- Det är bra att Läkemedelsverket nu utreder hur rest- och bristsituationer ska hanteras. Samtidigt står många personer med diabetes med akuta problem till följd av läkemedelsbristen.
- Med respekt för att det är komplexa frågeställningar så behöver vi vända på alla stenar nu. Här bör även tillfälliga begränsningar i förskrivningen och utlämningen av läkemedel övervägas, så dessa reserveras för de grupper för vilka de är avsedda och godkända, anser Björn Ehlin. 

Undersökningen genomfördes med webbenkät som skickades ut till 9 188 potentiella respondenter (personer med tillgänglig mejladress, som lever med antingen diabetes typ 1 eller typ 2) som är medlemmar i Svenska Diabetesförbundet onsdagen den 7  juni. Enkäten stängdes måndagen den 3 juli år 2023. 3 516 svar inkom, vilket ger en svarsfrekvens på 38,3 procent i undersökningen.

Svenska Diabetesförbundet är Sveriges största och bredaste diabetesorganisation med närmare 21 000 medlemmar och ett 100-tal lokal- och regionföreningar i hela landet. Våra medlemmar representerar alla typer av diabetes, i alla åldrar, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen.  

Svenska Diabetesförbundets  forskningsfond Diabetesfonden delar ut runt 25 miljoner kronor varje år till forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer- diabetes.se/diabetesfonden

Diabetes i Sverige Det beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och under hela livet.

Sjukdomen kräver kontinuerlig uppmärksamhet, kontroll samt löpande bedömning och analys av situationen genom avancerad egenvård. Samtidigt är risken stor att personer med diabetes över tid drabbas av allvarliga följdsjukdomar.

Dagligen dör 5-6 personer i Sverige där diabetes är den underliggande dödsorsaken.

Press release Svenska Diabetesförbundet

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt