Två händer i luften i ett handslag.

Nationella riktlinjer ska göra vård vid obesitas mer jämlik

Den kunskap som finns behöver användas överallt, så att vården för personer med obesitas blir bättre och mer jämlik.

- Nu publiceras den uppdaterade versionen av de nationella riktlinjerna. En viktig del är metoderna för att införa riktlinjerna i vården. 

– Det är en allvarlig sjukdom som också kan leda till följdsjukdomar. Personer med obesitas får inte alltid rätt behandling. Ibland kan det handla om att personer inte söker den vård de behöver för att de har tidigare erfarenhet av ett felaktigt bemötande, och ibland handlar det om att det inte finns tillgång till kunskapsbaserad vård i tillräcklig utsträckning. Sjukdomen tas inte alltid på allvar, säger Liv Thalén, utredare vid Socialstyrelsen.

Riktlinjerna lyfter forskning som synliggör att sjukdomar har olika status, vilket visar sig i vårdens prioriteringar. Det finns en tendens att verksamheter implementerar nya metoder som bygger på teknik i högre utsträckning än metoder som är komplexa och snarare bygger på mänsklig kompetens.

- De som ska implementera de nationella riktlinjerna behöver förstå att obesitas är en komplex och allvarlig sjukdom, som trots det kan ha låg status beroende på fördomar, stigmatisering och diskriminering i både hälso- och sjukvården och samhället i övrigt. Därför kan det krävas större insatser för att införa riktlinjerna brett.

– Stigmatiseringen beror ofta på okunskap, och därför ingår en rekommendation om kompetensutveckling, tillsammans med råd till den som steg för steg ska implementera riktlinjerna i sin verksamhet, säger Liv Thalén.

Om de nationella riktlinjerna

Socialstyrelsen arbetar för en god och jämlik vård för alla. Det betyder rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå utifrån bästa tillgängliga kunskap och individens vårdbehov.

De nationella riktlinjerna – med rekommendationer och indikatorer för uppföljning och utvärdering – är en del av det arbetet.

Obesitasvården är ett av de områden där det finns stora skillnader över landet, och där bemötandet av patienter skiljer sig åt. De nationella riktlinjerna ska bidra till förändring.

Den första versionen publicerades i april 2022, och därefter tog Socialstyrelsen emot synpunkter. Nu publiceras en uppdaterad version.

Ta del av riktlinjerna för vård vid obesitas pdf free

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/obesitas/

Läs mer om nationella riktlinjer

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/

Läs mer om obesitas på Kunskapsguiden

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/obesitas/

Socialstyrelsens fem punkter för respektfull obesitasvård

En respektfull obesitasvård innebär bland annat att

  • hälso- och sjukvårdspersonal har god kunskap om obesitas, sjukdomens orsaker och behandling
  • personalen fokuserar på hälsa och hälsorisker
  • personalen samtalar med vuxna, barn och vårdnadshavare om hälsa kopplat till vikt och obesitas, på ett tryggt och respektfullt sätt
  • personalen frågar om patienten vill vägas och mätas eller inte
  • alla mottagningar har lämplig utrustning, till exempel rätt typ av vågar, stolar och britsar.
Presss release SoS
 
Nyhetsinfo
www red diabetologNytt