TLV förslår ny process för hälsoekonomiska bedömningar som görs på kort tid och under särskilda omständigheter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, redovisar i en rapport till regeringen erfarenheter och lärdomar från arbetet med de hälsoekonomiska utvärderingar som myndigheten har genomfört av läkemedel mot covid-19.

Dessa erfarenheter och lärdomar ligger till grund för den nya processen som TLV har tagit fram.

TLV har haft i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används vid covid-19. I uppdraget har även ingått att skapa en process för att kunna genomföra hälsoekonomiska bedömningar på kort tid under särskilda omständigheter såsom spridning av samhällsfarlig sjukdom, en pandemi eller andra krissituationer.

TLV har genomfört fyra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel för användning av covid-19. Valet av läkemedel har gjorts av regionernas råd för nya terapier (NT-rådet) eller Socialstyrelsen för att användas i deras arbete kring inköp och prioritering av läkemedelsbehandlingar vid covid-19.

I arbetet med de hälsoekonomiska bedömningarna har flera av de utmaningar som ofta finns vid hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel, till exempel osäkerhet om den studerade effekten kan uppnås i klinisk vardag, varit aktuella i och med att sjukdomen covid-19 ständigt har förändrats.

Erfarenheter och lärdomar beskrivs i rapporten och ligger till grund för den nya process som TLV har tagit fram inom ramen för uppdraget. En övergripande lärdom är att hälsoekonomiska utvärderingar som ska genomföras på kort tid och under särskilda omständigheter

• i hög grad behöver anpassas utifrån behovet hos den aktör som beställer utvärderingen.

• De behöver också anpassas efter det underlag som finns tillgängligt för TLV att basera utvärderingen på.

• Det är även viktigt med en god och tydlig samverkan mellan aktörer som på olika sätt kan vara i behov av eller bidra till de hälsoekonomiska utvärderingarna, till exempel regioner, NT-rådet, läkemedelsföretag, kliniska experter och andra myndigheter.

TLV föreslår att det är regeringen som avgör när det råder en särskild omständighet och därmed i vilka situationer den särskilda processen ska tillämpas.

TLV anser också att denna arbetsuppgift bör regleras i myndighetens instruktion.

Press release TLV

Läs hela rapporten pdf 40 sidor free. Läsvärd

https://www.tlv.se/download/18.4a17f577185e546ef2c8df3f/1675237230914/rapport_genomfora_halsoekonomiska_bedomningar_under_sarskilda_omstandigheter_920-2022.pdf

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Termer och begrepp

Aktör – används i rapporten som ett begrepp för organisationer (till exempel myndigheter eller regioner) eller individer (till exempel kliniska experter) som TLV samverkar med och som kan beröras av eller bidra till de hälsoekonomiska bedömningarna.

Hälsoekonomisk bedömning – se hälsoekonomisk utvärdering.

Hälsoekonomisk utvärdering – hälsoekonomisk utvärdering är ett verktyg för att bedöma kostnader och hälsoeffekter i samband med resursanvändning inom hälso- och sjukvården. Kan även benämnas hälsoekonomisk bedömning.

HTA (Health Technology Assessment) – engelskt begrepp för utvärdering av medicinska metoder eller produkter. Kan omfatta en fullständig hälsoekonomisk utvärdering, eller delar av en sådan.

Klinikläkemedel – läkemedel som upphandlas av regionerna och ges till patienten på sjukhus eller annan hälso- och sjukvårdsinrättning.

Kostnad per vunnet QALY – ett mått som ställer skillnaden i kostnad mellan två behandlingsalternativ i relation till skillnaden i hälsa (mätt i termer av kvalitets- justerade levnadsår, QALY). En engelsk förkortning för detta mått är ICER, incre- mental cost effectiveness ratio.

Kvalitetsjusterade levnadsår (Quality Adjusted Life Year, QALY) – ett mått på hälsa som fångar både livslängd och hälsorelaterad livskvalitet.

Känslighetsanalys – analyser som utförs i syfte för att se hur olika parametrar, eller ändrade scenarier, påverkar resultatet i en hälsoekonomisk beräkning.

Läkemedelsförmåner – ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet, vilket begränsar hur mycket en patient behöver betala för sina läkemedel.

NT-rådet (Rådet för nya terapier) – en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet väljer ut vilka klinikläkemedel som TLV ska utvärdera och har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel.