Nya vägledningar om fetma hos barn

De första nationella vårdprogrammen för barn och unga med obesitas är ute på remiss. Fetma förväntas  bli en än mer vanlig diagnos inom barnmedicin

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npobarnochungdomarshalsa/obesitashosbarnochungdomar.55971.html

”Obesitas hos barn och ungdomar

Barnobesitas (fetma hos barn) innebär ökad risk för obesitas i vuxen ålder och förtida död. Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med obesitas har mer än fördubblats sedan 1990. En nationell arbetsgrupp tar fram behandlingsrekommendationer utifrån aktuellt kunskapsläge och Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer.”

Syftet med programmen är att patienterna ska få en god och jämlik.

Utdrag ur remissen

  • Fetma drabbar mellan 5 och 10 procent av den yngre befolkningen i Sverige. 
  • År 2030 förväntas 180 000 barn och unga ha den diagnosen 

Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjrr för obersitas från i våras. I det nya vårdprogrammet för barn-ungdom beskrivs i detalj hur omhändertagandet av dessa patienter ska följas upp och utvärderas.

  • Vikten av tidig diagnos betonas
  • •Tydlig samverkan under hela vårdkedjan som bland annat innefattar barnhälsovården, 
  • Elevhälsans medicinska insats och den specialiserade vården.
  • B barn och unga med obesitas ska få en basutredning som ska utföras av läkare, sjuksköterska och vid behov dietist, fysioterapeut eller annan profession. 
  • Alla patienter ska även få en individuell vårdplan och grunden i behandlingen är kombinerad levnadsvanebehandling. Här ges stöd till beteendeförändringar som berör levnadsvanor, framför allt matvanor och fysisk aktivitet. 
  • tvärdering och uppföljning av patienterna ska göras minst en gång per år. 

Remissvaren ska vara inne senast 14 februari nästa år till nationella arbetsgruppen inom nationell kunskapsspridning SKR

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npobarnochungdomarshalsa/obesitashosbarnochungdomar.55971.html

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt