En nationell granskning av riktade hälsosamtal visar att metoden minskar både total förtidadödlighet och död i hjärtkärlsjukdom.

Positiva effekter ses även på blodtryck, kolesterol, fasteblodsocker, BMI och midjemått.

Resultaten presenteras i en ny rapport framtagen av en nationell expertgrupp som granskat riktade hälsosamtal som metod runt om i landet. Genomgången visar att riktade hälsosamtal ger stora hälsoeffekter, särskilt vad gäller minskad förtida dödlighet.

– Hälsosamtalen skapar förutsättningar för vården att ge invånare stöd till att förändra ohälsosamma levnadsvanor och uppmärksamma psykisk ohälsa. Den evidens som legat till grund för implementering av metoden i Region Skåne har nu granskats nationellt och resultatet stärker ytterligare vår införandeplan, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Metoden i Skåne

I Region Skåne infördes metoden under 2021 som ett led i en större hälsofrämjande satsning. I ett samhälle där befolkningen lever allt längre behöver hälso- och sjukvården kunna möta individens behov. Det förebyggande arbetet handlar om att kunna främja en god och mer jämlik hälsa hos invånarna.

Förutom att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa upptäcks tillstånd som diabetes och högt blodtryck i samband med hälsosamtalen.

– Det känns fantastiskt att få bekräftat vetenskapligt dokumenterade positiva effekter av hälsosamtalen. Det visar att vi är på rätt väg, säger Emma Appell, en av processledarna för införandet av hälsosamtal i Region Skåne.

Över 3700 hälsosamtal genomförda under 2022

I Skåne fortsätter metoden att utvecklas. Hittills har över 3700 hälsosamtal genomförts i Skåne under 2022. Merparten är med Skånes 40-åringar som var först ut att få ta del av erbjudandet. Nu under 2022 har målgruppen utökats med 50-åringar och 70-åringar erbjuds hälsosamtal i en pilot. Även hälsosamtal via video erbjuds inom ramen för en pilot. I den långsiktiga planen finns 60-åringar och förstagångsföräldrar.

– Genom att stärka det hälsofrämjande arbetet hoppas vi kunna skapa ännu fler hälsovinster och ökad livskvalitet för skåningarna. Hälsosamtalen är en metod som ger vårdcentraler möjlighet till ett strukturerat arbetssätt med levnadsvanor, säger Johanna Jaran, också processledare för införandet av hälsosamtalen.

Samtalsledare ser tydliga resultat

Idag har nio av tio vårdcentraler en eller flera utbildade samtalsledare och därmed möjligheten att erbjuda hälsosamtal till sina listade patienter. Region Skåne har hittills utbildat över 300 samtalsledare. Jeanette Tage, dietist och samtalsledare på Vårdcentralen Svalöv, är en av dem. Hon ser stora fördelar med metoden:

– Det känns bra att arbeta förebyggande och främja goda levnadsvanor och det blir positiva samtal. Det är roligt och givande att träffa olika människor. Gensvaret man får är också positivt, berättar Jeanette Tage.

Hon ser tydliga resultat i mötet med deltagarna.

– Jag har träffat patienter med höga blodfetter men som genom förändrade kost- och motionsvanor sänkt sina blodfetter utan att ha använt blodfettssänkande medicin. Jag tror också att många friska deltagare med bra värden får ett kvitto på vad som funkar och hur man kan anpassa sina levnadsvanor för att fortsätta hålla sig frisk, menar Jeanette Tage.

Utvärdering av riktade hälsosamtal (kunskapsstyrningvard.se)
Hälsosamtal i Skåne på (1177.se)

NPO Levnadsvanor Rapport pdf 38 sidor free för nedladdning
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/utvarderingavriktadehalsosamtal.66509.html

P
ress release Region Skåne

Nyhetsinfo
ww red DiabetologNytt