Skriv ut
Kategori: Nyheter

”Långtidsdata visar att tidigt insatt och långvarig behandling med Repatha inte bara är säkert, utan också ger ett signifikant förbättrat skydd mot allvarliga kardiovaskulära händelser inklusive dödsfall”, säger professor Mats Eriksson. FOTO: Privat

”Långtidsdata visar att tidigt insatt och långvarig behandling med Repatha inte bara är säkert, utan också ger ett signifikant förbättrat skydd mot allvarliga kardiovaskulära händelser inklusive dödsfall”, säger professor Mats Eriksson. 

Långtidsdata på ESC 2022 – Repatha räddar liv och tolereras väl efter mer än åtta år

Finala data från långtidsuppföljningen av fas III-studien FOURIER visar att Repatha, världens mest använda PCSK9-hämmare, ger ihållande kolesterolsänkande effekt samtidigt som behandlingen är långsiktigt säker och tolereras väl. 

– De här resultaten visar tydligt att tidigt insatt och långvarig PCSK9-hämning med Repatha inte bara är säkert, utan också ger ett signifikant förbättrat skydd mot allvarliga kardiovaskulära händelser inklusive dödsfall, säger Mats Eriksson, professor i internmedicin och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Resultaten presenterades vid en så kallad late-breaking Hot Line Session på European Society of Cardiology’s årsmötei Barcelona, Spanien. 

Data från öppna förlängningsstudier (OLE = Open-Label Extension) till fas III-studien FOURIER visar att behandling med Repatha (evolocumab) resulterade i medicinskt signifikant och ihållande minskning av nivåerna av LDL-kolesterol (LDL = lågdensitetslipoprotein). I OLE-studierna uppnådde 80 procent av patienterna en LDL-C-nivå på <1.4 mmol/l. Vid vecka 260, alltså efter fem år, konstaterades att Repatha gav en konsekvent LDL-C-reduktion med 58 procent från baslinjen under uppföljningstiden. 

OLE-studierna utvärderade 6 635 patienter från Europa och USA som deltagit i den ursprungliga FOURIER-studien (varav 3 355 initialt randomiserades till Repatha och 3 280 till placebo).

Studierna utformades för att bedöma den långsiktiga säkerheten och tolerabiliteten av Repatha hos vuxna med kliniskt manifest aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, ASCVD.

Medianuppföljningstiden var på upp till fem år vilket, när ursprungs- och förlängningsstudier kombinerades, gav en maximal exponering för Repatha på mer än åtta år. Inga nya långsiktiga säkerhetsfynd observerades.

En prespecificerad explorativ analys i OLE-studierna visade en lägre frekvens av allvarliga kardiovaskulära händelser, inklusive kardiovaskulär död, hos patienter som från början randomiserades till Repatha. Den relativa riskreduktionen [RRR = relative risk reduction] var 20 procent för större kardiovaskulära händelser och 23 procent för kardiovaskulär död jämfört med dem som randomiserades till placebo i FOURIER.

– OLE-data ger oss vetenskaplig evidens för ett antal viktiga insikter gällande den långsiktiga säkerheten och effekten av PCSK9-hämning, säger professor Mats Eriksson.

Det gäller inte minst det numera belagda faktum att tidigare insatt, kraftfull LDL-C-sänkning med Repatha i kombination med konsekvent långvarig användning ytterligare minskar risken för allvarliga kardiovaskulära händelser och kardiovaskulär död.

De nya data presenterades av huvudprövaren Dr. Michelle O’Donoghue vid Brigham and Women's Hospital, Boston, USA, och publiceras samtidigt i tidskriften Circulation:

O'Donoghue ML, et al. 

Long-Term Evolocumab in Patients with Established Atherosclerotic Cardiovascular Disease.

Circulation. 2022 Aug 29. Online ahead of print.

Detaljerade studieresultat kommer att delas med regulatoriska myndigheter.

Långvarig LDL-kolesterolreduktion med Repatha studeras också hos patienter som inte genomgått tidigare hjärtinfarkt eller stroke i den pågående VESALIUS-studien, 

Effect of Evolocumab in Patients at High Cardiovascular Risk Without Prior Myocardial Infarction or Stroke.

Repatha Cardiovascular Open-Label Extension (FOURIER-OLE), studiedesign
FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk) var en randomiserad placebokontrollerad studie av evolocumab på patienter med kliniskt påvisad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom på stabil effektiv statinbehandling. FOURIER-OLE (Further cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk – Open Label Extension) var öppna multicenterstudier som utformats för att bedöma den långsiktiga säkerheten av evolocumab hos patienter som fullföljde FOURIER-studien.

FOURIER-OLE består av studierna 

Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk Open-label Extensionoch Fourier Open-label Extension Study in Subjects With Clinically Evident Cardiovascular Disease in Selected European Countries

som inkluderade 5 035 respektive 1 600 patienter som efter att ha fulllföljt FOURIER-studien behandlats med open labelevolocumab och som följdes upp under en median på 5 respektive 4,6 år.

Resultaten av FOURIER har publicerats i New England Journal of Medicine, 

Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Diseaseav

Sabatine et al. (N Engl J Med 2017; 376:1713–1722) 

Kort om PROFICIO
FOURIER är en del av Amgens kliniska studieprogram PROFICIO (Program to Reduce LDL-C and cardiovascular Outcomes Following Inhibition of PCSK9 In different pOpulations) som undersöker effekten av Repatha på LDL-C och CVD i flera populationer med hög kardiovaskulär risk, inkluderande patienter vars sjukdom kontrolleras med statiner, patienter som är statinintoleranta patienter, patienter med genetiska störningar och aterosklerotiska patienter. Till dags dato består PROFICIO-programmet av 36 prövningar där mer än 38 000 patienter över hela världen deltagit.

 

Press release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 362