Dietisten nr 2 2022 sid 28 gratulerar Årets Dietist 2022.

Christin har arbetat i 30 år som dietist, är ordförande för den grupp som arbetar med matvanor inom nätverket Hälsobefrämjande hälso- och sjukvård (HFS), har under många år varit engagerad projektledare i det utåtriktade arbete som Dietisternas Riksförbund gjort på uppdrag av Socialstyrelsen.

”Matvanor har stor betydelse för hälsa och välmående, men även för sjukdomsrisk. Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till sjukdom och för tidig död i Sverige idag. Hälsosamma matvanor skulle kunna förhindra eller senarelägga 14 procent av alla dödsfall, och sambanden är ännu större vid hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes. övervikt och obesitas (fetma) samt ett flertal olika cancerformer. Dietistens kompetens är viktig för att sprida kunskap om sambanden och bidra med verktyg och metoder för en bättre folkhälsa.”

Christin arbetar som dietist inom barnhälsovården i Region Östergötland och arbetar med behandling av barn med obesitas 4-12 år. ”Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Det känns oerhört viktigt och betydelsefullt att bidra till detta, säger Christin Anderhov Eriksson.”

Pris och diplom delades ut vid årsmötet 24 mars

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt