MOTIVERINGAR

SVENSK FÖRENING FÖR DIABETOLOGI (SFD)

Anna Ek 
avhandling

“INSULIN RESISTANCE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS; MECHANISMS AND CLINICAL EFFECTS” från Karolinska Institutet till årets kliniska avhandling 2021.

Motivering: Avhandlingen undersöker förekomsten av förhöjda blodsocker och typ 2 diabetes hos ungdomar med uttalad fetma samt förekomsten av diabetesrelaterade komplikationer hos unga individer med tidigt debuterande typ 2 diabetes jämfört med individer med typ 1 diabetes. Resultaten visar att bland barn med uttalad fetma ar förekomsten av IFG enligt ADA 35,8%, IGT 6% och kombinerad IFG och IGT 14,2 %.
 
De individer som hade kombinerad IFG/IGT hade lägre insulinfrisättning jämfört med de som hade normal glukostolerans.. Jämfört med unga individer med typ 1 diabetes, hade unga individer med tidig typ 2 diabetes debut signifikant högre risk att utveckla njur- och ögonkomplikationer.
 
Trots att individerna med typ 2 diabetes hade lägre långtidsblodsocker (HbA1c), sa hade de högre förekomst av komplikationer jämfört med individerna med typ 1 diabetes Publikationer omfattar både epidemiologisk studie och mekanistiska studier samt en mycket välskriven kappa. Avhandlingen fyller en viktig kunskapslucka. 
 

SFD styrelsen har utsett 

Ali Mahdi avhandling  

“The red blood cell as a mediator of vascular dysfunction in type 2 diabetes and COVID-19” från Karolinska Institutet till årets prekliniska avhandling.

Avhandlingen undersöker rollen av röda blodkroppar som mediator av dysfunktionell endotel hos individer med typ 2 diabetes och Covid-19. T2D verkar öka arginas-aktivitet och ROS, vilket medför bland annat minskad NO-produktion.

I en klinisk studie undersöks om förbättrad glykemisk kontroll förbättrar endoteldysfunktion, vilket det INTE gjorde. Men infusion av arginas-inhibitor förbättrade endotel funktion. Den endoteliala dysfunktionen som inducerades av röda blodkroppar kvarstod efter glykemisk förbättring.

Avhandling omfattar fyra publicerade artiklar som inramas av en pedagogisk kappa med bra bilder och förklarande text.

 

Arets diabetolog

Louise Bennet

Motivering:                                                                                                                           Louise Bennet är specialist och docent i allmänmedicin. Louise arbetar dels kliniskt som distriktsläkare i Malmö men innehar även en överläkartjänst på Kliniska Prövningsenheten, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Louise forskning är generellt inriktad på att i kliniska studier identifiera bidragande orsaker till insjuknande i typ 2 diabetes- och diabeteskomplikationer. Louise är i synnerhet intresserad av att studera utsatta grupper inklusive invandrare från icke västerländska länder. Louise har verkligen gått hela vägen i detta. Först en tvärsnittsstudie inkluderande drygt 2000 individer, där hon undersökte såväl malmöbor med sitt ursprung i Irak som en motsvarande grupp med svenskt ursprung, MEDIM studien som Louise dels lagt upp är ansvarig för.

Utifrån resultaten har hon sedan gjort en interventionsstudie med, det som alltid rekommenderas, kost och motion. Louise brinner för patientnära klinisk forskning och då ffa med inriktning på diabetes, metabolism och prevention. Forskningen har lockat unga läkare med ursprung från Asien och Mellanöstern och bidragit till flera avhandlingsarbeten. Louise är med i läkemedelsrådet i Skåne och nu sedan våren 2022 i nationella arbetsgruppen glukossänkande läkemedel. 

Hon har haft upprepade föreläsningar i flera forum och frikostigt delat med sig av kunskaper och erfarenheter. Hon trivs med arbetet som distriktsläkare, och diabetesansvarig läkare, ett arbete som föder många idéer till nya patientnära studier och kliniska prövningar hon har möjlighet att sjösätta genom sitt arbete på Kliniska Prövningsenheten i Lund. 

Louise Bennet väljs som årets diabetolog 2021.

 

Mikael Rydén

Motivering:

Mikael Rydén är professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning, överläkare vid kliniken för endokrinologisamt chef för Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum vid institutionen för medicin i Huddinge. 

Han tilldelades 2003 Young Investigators Award in Basic Science från European Association on the Study of Obesity. Mikael Rydén har varit medlem i styrgruppen för Nationella diabetes registret och är medlem i Styrelsen för European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Genom sin forskning och gärning som läkare och styrelsemedlem i EASD har Michael Rydén bidragit till diabetesvården på ett betydande sätt. 

För detta väljs han som årets diabetolog 2021. 

 

Styrelse för Svensk Förening för Diabetologi har valt 

Erikslids Hälsocentral i Skellefteå

som årets diabetesteam i primärvården. Erikslids Hälsocentral har en dedikerad diabetes team och visar mycket goda resultat för måluppfyllelse bl.a. 85 % av personer med typ 2 diabetes med HbA1c <52. De får 21 av 24 möjliga poäng och därmed väljs till Årets diabetesteam primärvård 2021

Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas årligen till diabetesteam  som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. 

 

Styrelse för Svensk Förening för Diabetologi har valt 

Frölunda Specialistsjukhus diabetesteam till årets diabetesteam specialistmottagning

Frölunda Specialistsjukhus diabetesteam visar mycket goda resultat för måluppfyllelsen bl. a över 80% måluppfyllelse för blodtryck, ögon- och fotundersökning.

De har visat ett jämnt resultat över åren. De får 20 av 24 möjliga poäng och därmed väljs till årets diabetesteam specialistmottagning  2021.

 

Årets Eldsjäl

Eric Schvarcz 

Erik Schvarcz, överläkare och docent, gjorde AT i Karlskoga, påbörjade 1990 sin specialisering i Örebro (FV). Förutom en randning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala så har han därefter varit Örebro trogen genom åren vilket har haft en oerhört stor betydelse för den lokala utvecklingen vid kliniken.

Erik har gjort en fin avhandling med Christian Berne som handledare, forskar nu på en hög nivå parallellt med tungt kliniskt arbete med ansvar för diabetesvården i Örebro. Erik har varit full av energi, haft utveckling som ledord. Erik brinner för kvalitetsdriven vård, är mycket drivande i utvecklingen av diabetesvården via NDR. Erik har starkt bidragit till den förbättring av resultaten som Örebro har uppnått på senare år. Erik är kanske också den som oftast inspekterar enhetens resultat ”online” via NDR-knappen, ”när andra tittar på hur det går på börsen kollar jag NDR-knappen mest varje dag”.

Erik har genom smittande engagemang och med hög kompetens skapat ett multidisciplinärt diabetesteam inom sjukhuset, är också en utmärkt samarbetspartner och kunskapskälla för primärvården. Erik är en uppskattad föreläsare och mötesarrangör  Han har varit mycket viktig ur ett nationellt perspektiv, där han under många år varit en drivande ledamot i SFD:s styrelse.

Sammanfattningsvis lever Erik Schvarcz på alla sätt och vis med emfas upp till epitetet ”årets eldsjäl” inom diabetesvården i Sverige

 

Årets Hedersledamöter

Erik Moberg 

Docent och överläkare på Patientflöde diabetes och metabolism, Medicinsk enhet Endokrinologi Karolinska, Huddinge

Erik är en av Sveriges mest erfarna diabetologer och är en varmt uppskattad kollega vid Huddinges diabetesmottagning. Erik är en endokrinolog som genom åren förvärvat en unikt bred kompetens i endokrinologins kluriga värld. Han behärskar allt från hyposensibilisering vid insulinallergi till att bedöma resultat från binjurevenskateteriseringar.

Trots att Erik sedan några år egentligen gått i pension, så tjänstgör han fortfarande som senior endokrinolog vid Huddinge sjukhus. Han är den kollega man går till med de svåraste fallen. Efter att ha konsulterat Erik, så känner man alltid att man fått svar på de väsentliga frågorna i det aktuella fallet.

Erik har varit en aktiv forskare och har ett 50-tal referent-granskade vetenskapliga publikationer. Bland publikationer som utmärker sig finns artiklar, som berör insulinpump-behandling med glukossensor vid typ 1 diabetes och artiklar om hypoglykemi och hypoglykemirädsla. Erik har även genomfört grundläggande studier med den så kallade mikrodialysmetoden.

Erik har också varit otroligt för att utbilda och handleda kollegor på kliniken.

Sammantaget har Erik på ett fint sätt, både som uppskattad kliniker, kollega och vetenskapsman, gjort ett bestående avtryck i svensk diabetologi

Uppfyller väl kriterier som hedersledamot i SFD

 

Kerstin Berntorp 

Kerstin Berntorp är professor vid Lunds universitet, och endokrinolog vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

1987 disputation på glukosbelastningsmönster. Kerstin har över 100 referee granskade vetenskapliga publikationer. Engagerad kring sitt hjärteämne graviditetsdiabetes, deltagare i nationell studie kring diagnostiska kriterier, CDC4G protokoll. Arbetat många år för en mer optimerad diabetesvård för gravida med typ 1 diabetes med CGM. 2019 publicerades en observationell studie med 186 gravida med CGM.

Kerstin Berntorp tjänstgör sedan decennier som överläkare och diabetolog för gravida med diabetes vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö, även nu efter sin pensionering timanställd ett par dagar i veckan på kliniken.

Har varit nationellt engagerad i flera SBU dokument ex vis CGM 2013, granskare och sakkunnig i vårdprogram för Socialstyrelsen för diagnoskriterier för graviditetsdiabetes 2015 och för Läkemedelsverket 2017 gällande läkemedelsbehandling av graviditetsutlöst  diabetes/typ 2 diabetes vid graviditet.

Uppskattad opponent och handledare. Har under åren deltagit i nationella och internationella diabetesmöten med mycket uppskattade pedagogiska föreläsningar och postrar. 

Uppfyller väl kriterier som hedersledamot i SFD

 

Neda Ekberg

Vetenskaplig sekr SFD

 

Nyhetsinfo

www red diabetologNytt