Nya behandlingsriktlinjer från ADA vid T2DM

– läkemedlen bör nu sättas in i omvänd ordning

 

• I början av året släppte den amerikanska diabetesföreningen ADA nya behandlingsriktlinjer.

• Metformin tonas ned till förmån för GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare.

• Men hur ska de implementeras i sjukvården?

 

– Det stärker det vi vetat i många år, de här medicinerna bör användas i stor utsträckning för patienter med hjärtsjukdom, det bekräftar den väg vi är på, säger Stefan James, kardiolog på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) och Uppsala universitet.

Personer med typ 2-diabetes har en kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Flera studier visar att läkemedlen GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare reducerar risken markant. 

Skiljer på GLP-1-receptoraganoister och SGLT2-hämmare

I de nya riktlinjerna lyfter den amerikanska diabetesorganisationen ADA fram skillnaden mellan GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare.

– De har olika profiler och man ska försöka tänka på deras olika verkningsmekanismer och använda rätt behandling till rätt patient, säger Stefan James.

• Vid tidig typ 2-diabetes utan komplikationer till exempel, rekommenderar ADA GLP-1-receptoragonister.

• Båda läkemedelsgrupperna kan användas vid risk för kardiovaskulär sjukdom såsom aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom och hjärtsvikt.

• Vid aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom rekommenderas GLP-1-receptoragnoister eller SGLT-2-hämmare och

• Vid hjärtsvikt rekommenderas SGLT2-hämmare. 

Metformin tonas ned 

De nya riktlinjerna tonar också ned betydelsen av metformin, när det gäller effekter på hjärtkärlsjukdom, något Stefan James tycker är bra.

– Det är ett läkemedel som funnits i många år men som inte är så välstuderat, när det gäller kliniska effekter. Studierna är 30 år gamla och ganska små. De goda effekterna på överlevnad och hjärtinfarkt har enbart visats på överviktiga patienter, men det finns inga stora studier som visar att man minskar risken för hjärtdöd eller att metformin minskar risk för hjärtsvikt eller stroke, säger han.

Läkemedlen bör nu sättas in i omvänd ordning

– Från kardiologisk synpunkt gäller det att ta chansen att tidigt sätta in de nya läkemedlen, som i studier faktiskt har gett effekt på hjärtkärlsjukdom. Då vill vi inte fokusera så mycket på metformin, som inte har den effekten, utan gå direkt på de nya preparaten. Om de inte har tillräcklig effekt på blodsockersänkningen, då kan man komplettera med metformin.

Andelen av svenska hjärtinfarktpatienter med typ 2-diabetes som får antingen GLP-1-receptorantagonister eller SGLT-2-hämmare ökar i Sverige, enligt registret SWEDEHEART. Men det är fortfarande alldeles för få som får någon av dessa moderna diabetesläkemedel.

Att metformin fortfarande rekommenderas som det primära valet i de svenska riktlinjerna oroar inte Stefan James.

– Oavsett vad det står i de europeiska eller svenska riktlinjerna så tror jag att de flesta kardiologer följer de nya rekommendationerna från ADA, patienterna kommer att få detta. 

Nollvision för komplikationer

Stefan James anser att vården ska göra allt för att minimera komplikationer till följd av typ 2-diabetes, en så kallad nollvision.

Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, diabetolog och verksamhetschef vid LäkarGruppen i Västerås, är inne på samma spår men har svårt att se att komplikationer helt kan undvikas.

– Min vision är att vi ska göra så mycket vi bara kan. Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där vi efter många års sjukdom inte alltid når hela vägen fram. Visionen är ändå att vi ska vara bäst i klassen och våra patienter ska ha så lite komplikationer av sin diabetes som det bara går och så få biverkningar som möjligt av sin medicinering, säger han.

Han tycker inte att det går att blunda för att ADA har kommit med nya riktlinjer. 

– De är ofta genomarbetade, seriösa och uppdaterade utifrån senaste forskningen. Jag skulle vilja att vi i Sverige följer ADA:s rekommendationer. Vi har ju legat flera år efter med att rekommendera de nyare bättre läkemedlen, samtidigt har det kommit så mycket ny information och kunskap om att det här är bästa vägen att gå för patienterna. 

Samtidigt tycker han att rekommendationerna ska anpassas något till svenska villkor, eftersom ADA främst prioriterar hälsa och i mindre utsträckning ekonomi.

– Vi får lägga in en hälsoekonomisk brasklapp om vad som är rätt och rimligt, säger Boris Klanger.

Primärvårdsläkare bör ha ett extra stort ansvar 

För ett par år sedan slog Svensk Förening för Diabetologi och Svenska Kardiologföreningen i ett konsensusdokument fast, att SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister bör sättas in i högre utsträckning hos patienter med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulär sjukdom. 

Publicerat 23 april 2020

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3298-konsensus-diabetes-hjartriktlinjer-t2dm-sfd-kardiologforeningen

– Det här har fått ganska stort utrymme hos diabetologer och kardiologer som delar det här synsättet. Jag tror att det är många som har tagit det här till sig och gör ett jättebra jobb för att se till att det implementeras även i primärvården, säger Stefan James.

Boris Klanger anser att primärvårdsläkare bör prioritera typ 2-diabetes eftersom sjukdomen leder till så stora sekundära problem som hjärt-kärl, ögon- och njursjukdomar.

– Därför borde man som läkare inse att man har extra stort ansvar för den här patientgruppen och ta det på största allvar och lära sig sjukdomen.

Vill ändra den ekonomiska modellen

Boris Klanger vänder sig mot läkemedelssystemet så som det ser ut idag, där vårdenheter i många regioner själva bekostar preparaten och ska hålla sig uppdaterade gällande nya rekommendationer och behandlingar.

– Som systemet ser ut i dag går det att spara pengar på att förskriva gamla, mindre effektiva läkemedel. Jag tycker istället att vi ska ha en centraliserad läkemedelsbudget eller att man får betalt utifrån hur få komplikationer ens patienter har, säger han.

Fakta: Nya riktlinjer från ADA

ADA uppdaterar årligen sina rekommendationer för kontroll av hyperglykemi, läkemedelsbehandling, kardiovaskulära riskfaktorer och behandlingsmål för patienter med typ 2 diabetes och prediabetes. Några av slutsatserna från ADA:s nya riktlinjer är följande:

  • GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare har olika verkningsmekanismer och har delvis olika användningsområden.
  • GLP-1-receptoragonister ska användas vid nydebuterad diabetes utan komplikationer samt till överviktiga personer med typ 2-diabetes.
  • Patienter med typ 2-diabetes och risk för aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom rekommenderas GLP-1 receptoragonister eller SGLT-2-hämmare.
  • SGLT-2-hämmare ska användas för patienter med hjärtsvikt.
  • Patienter med typ 2-diabetes och kronisk njursjukdom med albuminuri rekommenderas SGLT-2-hämmare.
  • Patienter med typ 2-diabetes och kronisk njursjukdom utan albuminuri rekommenderas GLP-1 receptoragonister eller SGLT-2 hämmare.

Källa: American Diabetes Association diabetesjournals.com

STANDARDS OF CARE| DECEMBER 16 2021

9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes—2022 

 

Text Matilda Lann medicinsk journalist                                            Inskickat till www red DiabetologNytt

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt