Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinera leverans av läkemedel till Ukraina.

Läkemedelsverkets uppdrag är att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de behov som finns i Ukraina.

Ukraina har via EU:s så kallade civilskyddsmekanism efterfrågat stöd i form av bland annat läkemedel och också redogjort för sina behov.

– Vi välkomnar det här uppdraget och arbetar nu skyndsamt.

- Läkemedel är känsliga produkter som kräver en särskild hantering för att säkra att de inte blir verkningslösa eller i värsta fall kan påverka patientens hälsa negativt. Det innebär bland annat att de måste transporteras på ett korrekt så att de inte tar skada och kommer fram dit de ska.

Privata initiativ är förstås behjärtansvärda men det går att göra större nytta på annat sätt, exempelvis genom etablerade hjälporganisationer, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket.

I Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen ingår att kontrollera att den som ansvarar för att lagra och transportera läkemedlet uppfyller ställda krav.

– Vi behöver vara lyhörda för de behov som ukrainska myndigheter har uttryckt, Sveriges hjälp ska inte bli en belastning, säger Lena Björk avslutningsvis.

Press release från Läkemedelsverket

Nyhetsinfo

Vid kontakt med de tre insulinproducerande läkemedelsföretagen anger de, att de tillgodoser insulinbehov för 2-3 mån fritt utan kostnad för invånare med diabetes i Ukraina.

Enskilda läkemedelsföretag har också internationellt avsatt ytterligare totalt par hundra miljoner SEK till apotek i Ukraina eller för behov invid Ukraina

Läs mer på Svenska Diabetesförbundets hemsida 
 
Läs mer på Barndiabetesfondens www
 20222 04 12 www.lakemedelsvarlden.se

Samtliga regioner har enats om att donera läkemedel till det krigsdrabbade Ukraina. Detta efter att Socialstyrelsen nyligen gjorde en förfrågan till regionerna om det fanns möjlighet att stödja landet med läkemedel och sjukvårdsutrustning. Det uppger Sveriges kommuner och regioner, SKR, i ett pressmeddelande.

Regionerna har gjort en inventering och därefter beslutat om att donera ett fyrtiotal olika läkemedel från det Nationella läkemedelsförrådet, där flera av de läkemedel som Ukraina har efterfrågat finns. Under pandemin har läkemedelsförrådet byggts upp genom att regionerna gemensamt köpt in kritiska läkemedel. Att läkemedel nu doneras därifrån bedöms inte påverka robustheten i regionernas läkemedelsförsörjning, enligt SKR.

Doneringen görs genom EU:s samordning för stöd till Ukraina. Den gemensamma samordningen av läkemedlen hanteras av de fyra regionerna Skåne, Stockholm, Östergötland och Västra Götaland och transporterna samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.www red DiabetologNytt