Kapabilitet handlar om förmåga att utföra handlingar för att nå mål som vi själva uppfattar som värdefulla. Vad en person vid ett givet tillfälle kan eller inte kan göra begränsas av de resurser som finns tillgängliga och personens förmåga att omvandla resurserna till det önskade målet, till exempel att ha en god hälsa, att vara delaktig eller att fatta självständiga beslut. Bild från Getty Images.

AgeCap ger ut ny bok om kapabilitet

NY BOK. AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet, ger ut en ny bok om kapabilitet, vår förmåga att utföra handlingar för att nå mål som vi själva upplever som värdefulla. Syftet med antologin är att beskriva hur kapabilitetsbegreppet kan användas i studier om äldre och åldrande.

Den nya boken som är författad av ett 60-tal AgeCap-forskare, beskriver de stora globala utmaningar och samhälleliga konsekvenser som den demografiska utvecklingen för med sig, som att antalet personer med demens kommer att öka och att antalet pensionärer blir allt fler jämfört med gruppen som fortfarande yrkesarbetar.

Boken är intressant för studenter, lärare och forskare från olika områden som vill lära sig mer om kapabilitet och multidisciplinär forskning. Den är fritt tillgänglig digitalt via förlaget Springer.

Från neurologi till journalistik

I boken skriver forskarna om hur vår kapabilitet påverkas av interaktionen mellan individen och faktorer som hälsa, genetik, personlighet och intellektuell förmåga, närmiljön med familj, vänner, hemmet och arbetsplatsen, samt det omgivande samhället där sådant som politiska beslut, ålderism, och i vilken historisk period man lever, spelar roll.

Bokens 16 kapitel täcker in allt från neuropsykiatrisk epidemiologi till psykologi, sociologi, socialt arbete, arbetsterapi, vårdvetenskap, svenska språket, historia, media och kommunikation, design, konsthantverk, juridik, journalistik och media, organisation och management, statsvetenskap och neurokemi.

Ett multidisciplinärt arbete i sig

Hanna Falk Erhag. Foto: Johan Wingborg.

– De flesta forskargrupper inom AgeCap har bidragit och det är i sig ett unikt exempel på ett multidisciplinärt samarbete, säger en av bokens redaktörer Hanna Falk Erhag, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

De olika kapitlen beskriver kapabilitet i relation till olika verklighetsnivåer. På mikronivån diskuteras kapabilitet exempelvis i relation till god självskattad hälsa och kognitiv förmåga, på mellannivån i relation till sköra äldre och deras förutsättningar att bo kvar hemma, och på makronivå handlar det om kapablitet i relation till politiskt deltagande, lagstiftning och medias bild av äldre.

Några av bokens kapitel behandlar rättviseperspektivet. Detta, menar redaktörerna, är ett viktigt perspektiv att lyfta fram då gruppen äldre långt ifrån är en homogen grupp och inte heller accepterar att bli marginaliserade i förhållande till andra grupper i samhället.

Många berörs

Boken är skriven för forskare, studenter och lärare.  Men även andra intresserade kan ha stor behållning av att läsa den.

Ulrika Lagerlöf Nilsson

– Det finns ju många aktörer och funktioner i samhället som är berörda av frågor kring äldre och åldrande.

Med hjälp av de olika perspektiv som boken för fram hoppas vi att bidragen ska kunna vara till hjälp i samtal och diskussioner på olika nivåer inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Ulrika Lagerlöf Nilsson, universitetslektor på institutionen för historiska studier och en av bokens redaktörer.

AV: RAGNHILD LARSSON

Press release från Göteborgs Universitet Akademiliv

Nyhetsinfo

Läs och ladda ner boken, kapitel per kapitel

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-78063-0.pdf

www red DiabetologNytt