Läs hela artikeln fritt som pdf 2 sidor veckans LT
 

HUVUDBUDSKAP

• SGLT2-hämmare har i kliniska prövningar visats minska risken för kardiovaskulära händelser och död, hjärtsvikt och njursvikt. 

• Nyligen publicerade studier har visat en hjärtskyddande och njurskyddande effekt hos patienter med hjärtsvikt samt kronisk njursjukdom, oavsett förekomst av diabetes. 

• Biverkningsprofilen är gynnsam, men en ökad risk för bland annat ketoacidos har noterats, särskilt hos vissa patientgrupper.

• Studier pågår som potentiellt kan leda till att indikationen för SGLT2-hämmare vidgas ytterligare. 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt