Läs de nya föreskrifterna på nedan pdf utan lösenord

https://transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202021_67.pdf

Föreskrifter

om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 september 2021

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022

Utdrag ur författningen kring diabetes

6 kap. Diabetes mellitus

För innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, traktorkort eller taxiförarlegitimation

1 § Med allvarlig hypoglykemi avses i dessa föreskrifter sådan hypogly- kemi som krävt hjälp av en annan person för att hävas och som den enskilde inte varit i stånd att häva själv.

Med återkommande allvarlig hypoglykemi avses i dessa föreskrifter allvarlig hypoglykemi som upprepas inom en period om tolv månader.

2 § Om det till följd av sjukdomen diabetes föreligger några andra kom- plikationer som kan påverka personens förmåga att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt, ska bedömningen av komplikationerna göras utifrån vad som i övrigt anges i dessa föreskrifter. Särskilt bör då kapitlen om syn- och kärlsjukdomar (5 kap.) och kognitiva funktioner (2 kap.), hjärt- störningar (10 kap.) beaktas.

För innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort

3 § Innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort kan medges vid diabetes mellitus.

Om medicinering för sjukdomen diabetes förekommer, krävs läkarintyg samt uppföljning med de intervall som framgår av 11 §.

4 § Vid medicinering som medför risk för hypoglykemi kan innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort medges under förutsättning att personen har tillräcklig kontroll över sitt medicinska tillstånd avseende risken för hypoglykemi. Personen ska även

1. förstå riskerna med hypoglykemi och vilka konsekvenser det kan ha på förmågan att framföra ett fordon, och

2. ha förmåga att känna varningstecken på hypoglykemi och kunna hantera tillståndet adekvat.

Allmänna råd

Med medicinering som medför risk för hypoglykemi avses insulin, viss oral medicinering eller vissa andra injektionsläkemedel.

Med att ha tillräcklig kontroll över sitt medicinska tillstånd avses att behandlingen är välinställd och att personen har kontroll över sin diabetessjukdom sett till helheten. Det kan till exempel handla om behandlingsföljsamhet, att ha kontroll över sin medicinering eller att hantera blodsockermätare eller sensor på rätt sätt. Allvarlig hypoglykemi som inträffar i trafiken tyder på att personen inte har tillräcklig kontroll över sitt medicinska tillstånd.

Risker med hypoglykemi kan vara längre reaktionstid, oförmåga att fatta adekvata beslut i en trafiksituation eller att drabbas av allvarlig hypoglykemi som kan leda till medvetslöshet.

Med förmåga att känna varningstecken på hypoglykemi avses den medicinska termen awareness.

Varningstecken på hypoglykemi kan vara svettning, hjärtklapp- ning, darrningar (tremor), blekhet, sänkt uppmärksamhet, förvirring, yrsel, aggression, irritabilitet, huvudvärk, hungerkänsla, sluddrigt tal, suddig syn eller dubbelseende.

Med att kunna hantera tillståndet adekvat avses att:

– kontrollera blodsockret om varningstecken på hypoglykemi uppstår eller om en mätare indikerar hypoglykemi eller risk för hypoglykemi,

– äta eller dricka något om blodsockernivån motsvarar hypogly- kemi samt vänta en stund och sedan kontrollera blodsockernivån igen,

– stanna fordonet om varningstecken på hypoglykemi skulle upp- stå under körning och vänta med att fortsätta köra tills blodsocker- nivån inte längre indikerar hypoglykemi och symptomen har för- svunnit.

Om personen aldrig har haft någon hypoglykemi, bör förmågan att känna varningstecken på hypoglykemi bedömas utifrån de medicinska förhållandena i övrigt.

Innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort kan medges vid återkommande allvarlig hypoglykemi om

1. en läkare har bedömt att det inte föreligger någon trafiksäkerhetsrisk, och

2. sjukdomstillståndet regelbundet kontrolleras.

Om återkommande allvarlig hypoglykemi inträffat i vaket tillstånd, måste det dessutom gå tre månader efter den senaste episoden utan ytterligare allvarlig hypoglykemi.

För innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE eller taxiförarlegitimation

6 § Innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation kan medges vid diabetes mellitus om det inte förekommer medicinering som medför risk för hypoglykemi.

Om medicinering som inte medför risk för hypoglykemi förekommer, krävs läkarintyg samt uppföljning med de intervall som framgår av 11 §.

Allmänna råd

Med medicinering som medför risk för hypoglykemi avses insulin, viss oral medicinering eller vissa andra injektionsläkemedel.

7 § Om det förekommer medicinering som medför risk för hypoglykemi får, trots vad som sägs i 6 §, innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation medges under de förutsättningar som anges i 4 och 8–10 §§. Dessutom krävs läkarintyg och uppföljning med de intervaller som framgår av 11 §.

8 § Vid medicinering som medför risk för hypoglykemi kan innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation endast medges om personen har kontroll över blodsockervärdena genom regelbundna blodsockerkontroller åtminstone två gånger om dagen och i samband med körning.

Allmänna råd

Personen bör kontrollera blodsockret med den metod som han eller hon är väl förtrogen med och använder i det dagliga livet. Det kan till exempel vara genom en blodsockermätare eller en sensorbaserad kontinuerlig glukosmätare.

Begreppet i samband med körning avser kontroll av blodsockervärdena innan körningen påbörjas. Vid en längre resa eller vid upprepad körning under ett arbetspass bör kontroll dessutom genomföras med två–tre timmars mellanrum under en paus i körningen.

9 §  Allvarlig hypoglykemi utgör hinder för innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation till dess att det gått minst 12 månader från att den allvarliga hypoglykemin inträffade.

10§ För behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation får det inte föreligga några andra komplikationer till följd av diabetessjukdomen som påverkar personens förmåga att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt.

Allmänna råd

En sammantagen bedömning av diabetessjukdomen och eventuella komplikationer bör göras och bedömas utifrån personens förmåga att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt, även om förhållandena var för sig inte utgör hinder enligt 2–15 kap.

11§ Om medicinering för sjukdomen diabetes förekommer, ska för behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, traktorkort eller taxiförarlegitimation villkor om läkarintyg föreskrivas och prövning av frågan om fortsatt innehav göras med intervall som bedöms lämpligt i varje enskilt fall.

Prövning av frågan om fortsatt innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort ska dock göras minst vart femte år.

Prövning av frågan om fortsatt innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation ska göras

1.minst vart femte år vid medicinering som inte medför risk för hypoglykemi, och

2.minst vart tredje år vid medicinering som medför risk för hypoglykemi

-------

Kommentar 

 Innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, traktorkort eller taxiförarlegitimation får medges efter transplantation av organ, delar av organ eller implantation av konstgjorda organ om  

 1. tillståndet inte innebär en trafiksäkerhetsrisk, och
 2. inget annat anges i 2–15 kap.

Allm råd: Efter transplantation, individuell bedömning för observationstid, säkerställa att tillståndet inte innebär en trafiksäkerhetsrisk. Allvarliga postoperativa komplikationer i både tidigt skede samt på längre sikt. 

I dag kan personer med insulinbehandlad typ 2-diabetes ha körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Efter årsskiftet blir det möjligt även vid andra typer av diabetes, under vissa förutsättningar.  

Körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation 

Den 1 januari 2022 träder nya regler i kraft för personer med diabetes och som har eller vill skaffa körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Den största förändringen gäller den tidigare begränsningen av vilken diabetestyp som är tillåten. 

Diabetestypen blir inte längre avgörande.Med de nya reglerna kommer det inte längre att göras någon skillnad på vilken typ av diabetes man har. Diabetesbehandlingen och risken för hypoglykemi kommer istället att vara avgörande. 

Större eget ansvar 

Om man behandlas t ex med insulin så ska personen med diabetes bl a;  

 • ha kontroll på hypoglykemirisken som din behandling kan medföra 
 • ha kontroll på glukosvärden och göra regelbundna glukoskontroller minst två gånger om dagen och i samband med körning 
 • ha förmåga att känna varningstecken för hypoglykemi och veta hur detta ska hanteras                      

  Om en person har diabetes och vill arbeta som lastbils-, buss- eller taxiförare behöver personen veta vilka krav som ställs för de körkorten. Det innebär en medvetenhet om att körkortet kan komma att återkallas om sjukdomen förändras på ett sådant sätt att man inte längre uppfyller kraven. 

  Vid allvarlig hypoglykemi 

  Om man får en allvarlig hypoglykemi får man inte köra lastbil, buss eller taxi under minst tolv månader. Körkort återkallas och det måste gå minst tolv månader innan det är möjligt att få ett nytt körkort. 

  Regler om synintyg 

  Hittills har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet tas nu bort från föreskrifternas kapitlet om diabetes. Om och hur ofta man behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna. 

  Körkort för moped, bil eller motorcykel 

  Kravet på att lämna in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes tas även bort för körkort för moped, bil eller motorcykel. I övrigt ser reglerna för de här fordonen i stort sett ut som tidigare. De är dock tydliggjorda och mer förklarande i de nya föreskrifterna 

  Sjukdomen kan förändras med tiden – viktigt att känna varningstecken 

  Diabetessjukdomen förändras med tiden och det kan uppstå olika komplikationer till följd av sjukdomen som kan påverka om man uppfyller kraven för körkort eller inte. 

  Förmågan att känna varningstecken för hypoglykemi kan försämras med tiden. Om den förmågan saknas är det inte möjligt att ha körkort – det gäller för alla körkortsbehörigheter. 


  Transportstyrelsen tar fram en ny blankett för läkarintyg som ska finnas tillgänglig i samband med att de nya reglerna träder ikraft.  


  Stefan Jansson 

  distr läk Brickebacken vårdcentral Örebro 

  vice ordf Svensk Förening för Diabetologi SFD 

-----

Frågor och svar om de nya föreskrifterna om innehav av körkort vid diabetes mellitus

 
 
Kommentar red DiabetologNytt
Från 2022 ges personer med insulinbehandlad diabetes möjlighet att framföra fordon med högre behörighet. Transportstyrelsen diskuterar kontinuerlig glukosmätning som en möjlighet att förebygga hypoglykemi och att glukos kontrolleras varannan timme.
För säker körning finns behov av ett glukosvärde innan bilkörning och sedan en gång varje timme. Kontinuerlig glukosmätning möjliggör en enkel och säker glukos-monitorering. Vid glukos-värde under 5 mmol/l konsumeras kolhydrater för att få upp värdet innan körning. Vid körning med glukos under 5 mmol/l, görs paus med intag av kolhydrater och vid glukos över 5 mmol/l fortsätter bilkörning.

i författningen gällande från 2022 01 01 

 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt